Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1879]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 15 : 2 >> 

Klinkert 1879: Maka djadilah soeatoe perselisehan dan perbantahan boekannja ketjil antara Pa'oel dan Barnabas dengan mareka-itoe, laloe ditentoekannja hendak menjoeroehkan Pa'oel dan Barnabas dengan beberapa orang lain dari antara mareka-itoe kaJeroezalem mendapatkan segala rasoel dan segala toewa-toewa jang disana akan bertanjakan soeal ini.


AYT: Lalu, ketika terjadi perselisihan dan perdebatan yang tidak kecil antara Paulus dan Barnabas dengan orang-orang itu, mereka memutuskan bahwa Paulus dan Barnabas, serta beberapa orang lainnya dari mereka, harus naik ke Yerusalem untuk bertemu dengan para rasul dan para penatua terkait dengan persoalan ini.

TB: Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan, supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu.

TL: Maka timbullah suatu perselisihan dan perbalahan yang besar di antara Paulus dan Barnabas dengan mereka itu, lalu mereka itu pun menetapkan Paulus dan Barnabas dan beberapa orang lain dari antara mereka itu akan pergi naik ke Yeruzalem kepada rasul-rasul dan ketua-ketua bertanyakan masalah itu.

MILT: Oleh karena itu, ketika terjadi tidak sedikit perselisihan dan perdebatan mengenai masalah ini antara Paulus dan Barnabas dengan mereka, maka mereka mengatur Paulus dan Barnabas dan beberapa orang lainnya dari mereka untuk naik ke Yerusalem, kepada para rasul dan para tua-tua.

Shellabear 2010: Maka Pa’ul dan Barnabas menentang mereka dengan keras sehubungan dengan ajaran mereka itu. Karena itu diputuskan supaya Pa’ul dan Barnabas bersama beberapa orang lainnya dari jemaah itu pergi kepada rasul-rasul dan pemimpin-pemimpin jemaah di Yerusalem untuk membicarakan soal itu.

KS (Revisi Shellabear 2011): Maka Paul dan Barnabas menentang mereka dengan keras sehubungan dengan ajaran mereka itu. Karena itu diputuskan supaya Paul dan Barnabas bersama beberapa orang lainnya dari jemaah itu pergi kepada rasul-rasul dan pemimpin-pemimpin jemaah di Yerusalem untuk membicarakan soal itu.

Shellabear 2000: Maka Pa’ul dan Barnabas menentang mereka dengan keras sehubungan dengan ajaran mereka itu. Karena itu diputuskan supaya Pa’ul dan Barnabas bersama dengan beberapa orang lainnya dari jemaah itu pergi kepada rasul-rasul dan pemimpin-pemimpin jemaah di Yerusalem untuk membicarakan soal itu.

KSZI: Ini menyebabkan Paulus dan Barnabas banyak berbahas dan berbantah dengan orang dari Yudea itu. Akhirnya diputuskan bahawa Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain pergi ke Baitulmaqdis berjumpa dengan para rasul dan tua-tua untuk bertanyakan persoalan tersebut.

KSKK: Hal itu menimbulkan persoalan Paulus dan Barnabas dengan keras membantah pendapat itu. Akhirnya, Paulus dan Barnabas serta beberapa anggota jemaat diutus ke Yerusalem untuk memajukan soal itu kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di situ.

WBTC Draft: Paulus dan Barnabas tidak setuju dengan ajaran itu. Terjadilah perdebatan di antara mereka. Paulus dan Barnabas dan beberapa orang lain ditunjuk untuk pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem. Mereka harus membahas masalah itu.

VMD: Paulus dan Barnabas tidak setuju dengan ajaran itu. Terjadilah perdebatan di antara mereka. Paulus dan Barnabas dan beberapa orang lain ditunjuk untuk pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem. Mereka harus membahas masalah itu.

AMD: Tetapi, Paulus dan Barnabas menentang ajaran tersebut dan membantah pendapat mereka. Akhirnya, orang-orang percaya yang ada di sana memutuskan untuk mengutus Paulus, Barnabas, dan beberapa orang lain ke kota Yerusalem untuk membicarakan masalah tersebut dengan para rasul dan penatua jemaat.

TSI: Tetapi Paulus dan Barnabas sangat tidak setuju dengan ajaran itu. Sesudah perdebatan yang serius terjadi di antara mereka, semua saudara seiman memutuskan untuk mengirim Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain untuk pergi kepada para rasul dan penatua seluruh orang percaya di Yerusalem untuk membahas masalah itu.

BIS: Paulus dan Barnabas menentang keras pendapat orang-orang itu. Akhirnya ditentukan supaya Paulus dan Barnabas dengan beberapa orang lain dari Antiokhia pergi ke Yerusalem untuk membicarakan masalah itu dengan rasul-rasul dan pemimpin-pemimpin di sana.

TMV: Tetapi Paulus dan Barnabas menentang keras ajaran mereka itu. Akhirnya Paulus dan Barnabas dipilih supaya pergi ke Yerusalem dengan beberapa orang lain dari Antiokhia untuk membincangkan masalah itu dengan rasul-rasul dan para pemimpin jemaah di situ.

BSD: Paulus dan Barnabas menentang keras pendapat orang-orang itu. Akhirnya orang-orang Kristen di Antiokhia memutuskan agar Paulus dan Barnabas bersama beberapa orang lain pergi ke Yerusalem untuk membicarakan hal itu dengan rasul-rasul dan pemimpin-pemimpin di sana.

FAYH: Paulus dan Barnabas menentang pendapat ini dan memperbincangkannya dengan mereka. Akhirnya orang-orang Kristen di sana mengutus kedua rasul itu ke Yerusalem disertai oleh beberapa orang anggota jemaat untuk berbicara dengan para rasul dan penatua di sana mengenai masalah itu.

ENDE: Hal itu menimbulkan pertentangan dan perbantahan jang sengit dari pihak Paulus dan Barnabas, lalu mereka ini bersama beberapa anggota dari umat diutus ke Jerusalem, untuk memadjukan soal ini kepada rasul-rasul dan para orang tua-tua.

Shellabear 1912: Maka jadilah perselisihan dan perbantahan bukan sedikit antara Paul dan Barnabas dengan mereka itu, lalu sekaliannya menentukan Paul dan Barnabas dan beberapa orang-orangnya yang lain itu akan pergi ke-Yerusalim kepada rasul-rasul dan ketua-ketua itu, bertanyakan dari hal perbantahan itu.

Klinkert 1863: Djadilah itoe satoe perselisihan dan perbantahan boekan sadikit di-antara Paoel dan Barnabas sama dia-orang, lantas ditentoeken maoe menjoeroehken {Gal 2:1} Paoel dan Barnabas dan bebrapa orang lain dari antara dia-orang pergi di Jeroezalem sama segala rasoel dan orang toewa-toewa, dari sebab ini pertanjaan.

Melayu Baba: Antara Paulus dan Bar-nabas dngan ini orang, bukan sdikit ta'stujuan dan perbantahan sudah jadi, sampai sudara-sudara itu tntukan Paulus sama Bar-nabas, dan lain-lain orang deri antara-nya, mau pergi Yerusalim k-pada rasul-rasul dan ktua-ktua, dan tanya deri-hal ini perkara yang dia-orang bantahkan.

Ambon Draft: Maka sedang dengan itu, sudah djadi satu baku-lawan, dan jang Paulus dan Barna-bas mendapatlah dengan ma-rika itu satu perbantahan jang bukan kitjil, bagitupawn marika itu sudah sangka ba-jik, jang Paulus dan Barna-bas dan barang awrang lajin-lajin deri antara marika itu, akan haros berangkat pergi ka-Jerusalem, kapada Rasul-rasul dan Penatu-wa-penatu-wa, tagal pertanja; an ini.

Keasberry 1853: Maka jadilah suatu pursulisihan dan purbantahan bukannya kuchil diantara Paulus dan Barnabas dungan marika itu, maka dituntukan munyurohkan Paulus dan Barnabas, dan bubrapa orang lain diantara marika itu purgi kaJerusalem kapada sagala rasul dan orang tua tua yang disana burtanya sual ini.

Keasberry 1866: Maka jadilah suatu pŭrsŭlisihan dan pŭrbantahan bukannya kŭchil diantara Paulus dan Barnabas dŭngan marika itu. Maka ditŭntukan mŭnyurohkan Paulus dan Barnabas, dan bŭbrapa oraug lain diantara marika itu pŭrgi kaJerusalem kapada sagala rasol dan orang tua tua, akan bŭrtanya sual ini.

Leydekker Draft: 'Adapawn tatkala djadi sawatu perlawanan dan perbantahan bukan kitjil 'awleh Pawlus dan Barnaba 'atas marika 'itu, maka 'ija sudah menitahkan Pawlus dan Barnaba, dan barang 'awrang lajin deri pada marika 'itu mudikh kapada segala Rasul dan Penatuwah ka-Jerusjalejm, bertanjakan mas`alet 'ini.

AVB: Ini menyebabkan Paulus dan Barnabas banyak berbahas dan berbantah dengan mereka itu. Akhirnya diputuskan bahawa Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain pergi ke Yerusalem berjumpa dengan para rasul dan tua-tua untuk bertanyakan persoalan tersebut.

Iban: Lalu lebuh Paul seduai Barnabas udah bebendar bekelikuh ngelaban sida pasal pekara nya, Paul seduai Barnabas, enggau sekeda orang bukai lalu diasuh mupuk ngagai Jerusalem ngambika sida berandauka pasal pekara tu enggau sida rasul enggau tuai eklisia.


TB ITL: Tetapi <1161> Paulus <3972> dan <2532> Barnabas <921> dengan keras <3756> <3641> melawan <4714> dan <2532> membantah <2214> pendapat <4314> mereka <846> itu. Akhirnya ditetapkan <5021>, supaya Paulus <3972> dan <2532> Barnabas <921> serta <2532> beberapa orang <5100> lain <243> dari <1537> jemaat itu <846> pergi kepada <4314> rasul-rasul <652> dan <2532> penatua-penatua <4245> di <1519> Yerusalem <2419> untuk <4012> membicarakan <2213> soal itu <5127>. [<1096> <305>]


Jawa: Nanging Rasul Paulus lan Barnabas banget anggone padha suwala lan mbantah panemune wong-wong mau. Wekasane pasamuwan banjur mutus, Rasul Paulus lan Barnabas sarta warga pasamuwan liyane sawatara kautus menyang ing Yerusalem nemoni para rasul lan para tinituwa, prelu ngrembug bab mau.

Jawa 2006: Nanging Paulus lan Barnabas banget anggoné padha nglawan lan mbantah panemuné wong-wong mau. Wekasané pasamuwan banjur mutus, Paulus lan Barnabas sarta warga pasamuwan liyané sawatara kautus menyang Yérusalèm nemoni para rasul lan para pinituwa, saprelu ngrembug bab mau.

Jawa 1994: Piwulang mau njalari padu ramé ing antarané wong-wong saka tanah Yudéa mau karo Rasul Paulus lan Barnabas. Wekasané diputus, supaya Rasul Paulus lan Barnabas, tuwin sedulur sawetara saka kutha Antiokia kono, padha menyang kutha Yérusalèm, prelu ngrembug perkara mau karo para pinituwa ing kana.

Jawa-Suriname: Piwulang kuwi marakké wong-wong sing sangka Yudéa mau èngkèl-èngkèlan karo rasul Paulus lan Barnabas. Entèk-entèkané para penuntuné pasamuan terus nggawé putusan ngongkon rasul Paulus lan Barnabas lan uga sedulur siji-loro sangka pasamuan Antioki kono pada budal nang kuta Yérusalèm, supaya ngrembuk prekara iki karo para rasul lan para pinituwa nang kana.

Sunda: Paham kitu kacida dilawanna ku Paulus jeung Barnabas. Tungtungna Paulus jeung Barnabas ti Antioki diutus ka Yerusalem, dibarengan ku sababaraha urang deui, pikeun mereskeun sual eta jeung rasul-rasul.

Sunda Formal: Tapi pendirian maranehna anu kitu teh, pohara dibantahna ku Paulus jeung Barnabas mah. Ahirna, jamaah ngutus Paulus, Barnabas, jeung sawatara urang deui ka Yerusalem pikeun nyawalakeun sualna.

Madura: Paulus ban Barnabas nyala’agi panemmona reng-oreng jareya. Daddi dhi-budhina epotossagi sopaja Paulus ban Barnabas ban pan-barampan oreng laenna meyos dhari Antiyokhiya ka Yerusalim kaangguy arembak parkara jareya ban sul-rasul sarta pin-pamimpin se badha e dhissa’.

Bauzi: Labi vahokedume modeha Paulusti Barnabasti ame Yahudi dam labe etei vou li vahokehe im lam gut aime modeha mu vedi otesi otesidam labe ab dahobuleham. Labihàmu dam ahim nibe ab gagoham. “Vabo. Ba labiham vabak. Meit am faina meedàmu Alat aba beolo meedam bak lam gi ame da labe am laso aubehà sokba ehena Alat ozahigeàmu mu vei neàdi aba soat vausum bak. Gi labihasule. A ukbomule,” lahame otesi otesida. Labihàmu ame Yesus bake tu vuzehi vahi meedam dam Antiokia laba azim dam labe ozodaha vabamu fa Paulusti Barnabasti labi Yesus bake tu vuzehi vahi meedam dam Antiokia esum dam totbaho lamti labihasu fàsi fa kota Yerusalem laba ab oluham. “Uho le Yesusat Aho gagu olu Am im vameadume esmozi laiam dam lamti kota Yerusalem laba azim Yahudi dam bake vuusu im vameame faheme modiam dam busaoda zi lamti laham dam laba le ame im modehe debu lam iademe aile.”

Bali: Nanging Dane Paulus miwah Barnabas banget pisan nungkasin paurukan anake punika. Duaning punika pasamuane irika raris sararem ngutus Dane Paulus miwah Barnabas kasarengin antuk makudang-kudang semeton saking kota Antiokia, mangda tangkil ring parautusan Ida Hyang Yesus miwah ring parapanglingsire ring kota Yerusalem buat nunasang paindikane punika.

Ngaju: Paulus tuntang Barnabas paham malawan auh tirok kare oloh te. Kajariae inukas uka Paulus tuntang Barnabas dengan pire-pire oloh beken bara Antiokhia haguet akan Yerusalem uka manahiu hal te dengan kare rasul tuntang kare pamimpin intu hete.

Sasak: Paulus dait Barnabas nentang gati pengajahan dengan-dengan nike. Ahirne tetentuang adẽqne Paulus kance Barnabas dait dengan lain lẽman Antiokia lumbar ojok Yerusalem jari musyawarahang hal nike kance rasul-rasul dait pemimpin-pemimpin lẽq Yerusalem.

Bugis: Paulus sibawa Barnabas naéwa senna’i pallolongenna sining tauwéro. Angkanna ripattentui kuwammengngi Paulus sibawa Barnabas silaong siyagangngaré tau laing polé ri Antiokhia lao ri Yérusalém untu’ bicarai iyaro passalengngé sibawa rasul-rasul-é enrengngé sining pamimpingngé kuwaro.

Makasar: Sanna’mi nageakkinna Paulus siagang Barnabas panggappana anjo taua. Kale’bakkanna nipassamaturukimi sollanna a’lampa Paulus, Barnabas, siagang siapa are tau maraengannaya ri Antiokhia, mange ri Yerusalem. A’lampami ke’nanga mange ambicarai anjo passalaka siagang sikamma tunisuroNa Allata’ala kammayatompa pamimping-pamimping niaka anjoreng.

Toraja: Bu’tumi kasisakkan sia kasisalan kapuana Paulus sola Barnabas anna tau iato, anna pamatu’tunni tau tu Paulus sola Barnabas anna ba’tu pira-pira to senga’ la lao langngan Yerusalem umpelambi’i tu mai rasulu’ sia penatua umpekutananni diona tu nasisalainna.

Duri: Apa cia' lalo Paulus sola Barnabas ntarimai joo pangngajahna. Katampakanna disuai sola dua na ba'tu pira-pira tomatappa' laen jio mai jamaa male de' kota Yerusalem la sipangkadaii joo sola rasulu' na pekaamberan laen jio.

Gorontalo: Bo pahamu limongoliyo boyito bilutoliyo da'a le Pawulus wole Barnabas. Lapatao jama'ati ma lopoahu ole Pawulus wole Barnabas wawu ngololota ta lonto jama'ati monao ode mongorasul wawu mongotauwa lo jama'ati to kota lo Yerusalem mota mobisala tomimbihu pasali boyito.

Gorontalo 2006: Tei Paulus wolei Barnabas helo tehengi daa̒ huhama lotau-tauwala boito. Pulitio tilantulio mao̒ alihu tei Paulus wolei Barnabas wolo dengolo lota wewolio lonto Antiokhia lonao̒ ode Yerusalemu mola mobisala sua̒li boito wolo mongo rasulu wau mongo tau̒wa mola teto.

Balantak: Paulus tii Barnabas mompoogagaikon tuu' pinginti'ina toro pii mian iya'a. Komburi'na, nitukokonmo kada' i Paulus tii Barnabas tia toro pii mian sambana men na Antiokhia, mae' na Yerusalem kada' momootunduniikon tia ari poposuu' ka' motu-motu'a na Yerusalem upa men poogagaikononna i raaya'a.

Bambam: Sapo' pepa'guhuam ia too nabahoi puppu' Paulus sola Barnabas. Sampe ingganna to matappa' untuho Paulus sola Barnabas anna sanaka-naka tau dio indo jumaa' la le'ba' umpellambi'i suhona Puang Yesus sola ingganna pebaba ada'na to matappa' dio Yerusalem anna mala napa'hempunni indo kaha-kaha ia too.

Kaili Da'a: Tapi i Paulus bo i Barnabas mpu'u-mpu'u nangewa bo nombabali pepatuduki tau-tau etu. Jadi kaopuna nipakatantumo ala i Paulus bo i Barnabas ante bara sakuya mba'a topomparasaya ntanina nggari ngata Antiokhia malau mpaka ri ngata Yerusalem ala molibu mombatesa ewa pepatuduki etu ante suro-suro pade topanggeniaka-topanggeniaka topomparasaya ntanina ri setu.

Mongondow: Daí totok binayowan i Paulus bo i Barnabas ing guman intau mita tatua. Pangabisannya sinantuídon simbaí ki Paulus bo ki Petrus takin tongonumai intau nongkon Antiokhia mayak in Yerusalem mopoyosingog in soaáḷ tatua takin rasul bo itoi mita kon tua.

Aralle: Ampo' yato pepakuhunna dasi'da-si'dai natahimbo Paulus sibaha Barnabas. Lambi' ingkänna to mampetahpa' untuho Paulus sibaha Barnabas anna sangngaka-sangngaka tau di hao yato di jumaa' la le'ba' umpellambi'i rasulna Puang Yesus sibaha ingkänna pebulle ada' yaho di Yerusalem, anna malai ma'limbo untula' yato kaha-kaha.

Napu: Paulu hai Baranaba moewa mpuu paturonda iti. Kahopoana, rabotusi bona Paulu, Baranaba, hai bahangkia tauna ntanina lao mopahawe kara-kara iti i surona Pue Yesu hai tadulako-tadulako ntanina i Yerusale.

Sangir: I Paulus dẹ̌duan Barnabas dụdokạ kahěngang su timonan sire ene. Pěngěnsueěnge tangu mapakasahẹ u tadeạu i Paulus dẹ̌duan Barnabas dingangu pirang katau lai wal᷊ine wọu Antiokia, apạtaraị sol᷊ong Yerusalem mědeạu mẹ̌dal᷊ahintaung hal᷊ẹ̌ ene ringangu manga rarolohang ore lai apang měngangahạ e sene.

Taa: Wali ojo pandonge i mPaulus sira dua i Barnabas anu to napotundeka ntau etu, sira dua mangewa kojo pasi maroso kojo naika mangabanta tau etu mangkonong anu to napotundeka etu. Pei yako etu tau ri Antiokhia sira mangampilis sawei mba’a tau dayau ndeku Yerusalem yau damampogomboka pomakau i mPue Yesu pasi ketua-ketua ntau to mangaya to ndate ria mangkonong anu to napotunde ntau to yako Yudea etu. Tau to ipilisinya etu semo i Paulus, i Barnabas, pasi re’e wo’u sawei mba’a yununya to mangaya.

Rote: Tehu Paulus no Barnabas la'ban mangalalau hataholi sila hahapun ndia. Mate'e na boema ala ho'i nakeketuk, fo Paulus no Barnabas lo hataholi de'ubee leme Antiokia leo Yerusalem leu, fo ala kokolak dede'ak ndia lo hataholi nadedenu kala, ma mauli-malangan manai naa la.

Galela: Ma ngale magegena o Paulus de o Barnabas ona de o nyawa magena imatekeributu de imatekesikoholu, sidago o gogobu o Antiokhiaka isitatapu bilasu yasulo o Paulus, de o Barnabas, de lo o nyawa ipipiricaya yamuruo naga itagi o Yerusalemka, la ma ngale o sikoholu magena isibicara kagena o bi rasul de o bi roririka.

Yali, Angguruk: Hiyag isibagma Paulus men Barnabas men enele ine roho uruk lit, "Hiren uruk lahebon ari si ane uruk lahep," ulug suwahal uruk latfag. Suwahal uruk latfareg hili roho wereg lit, "Paulus men Barnabas men wene holtuk inap winon men o Yerusalem Yesus otsi men penatua men alem ari fahet henele uhuben lalihip," ulug mon enepfag.

Tabaru: Ma 'o Paulus de 'o Barnabas yaributu ma sala manga di-dibangi koge'ena. Ma duanguku yositatapu 'o Paulus de 'o Barnabas de 'o Antiokhia ma nyawa yamuruo naga, yotagi 'o Yerusalemude la yabicara ma ngale ge'ena de 'o su-suloko, de mita de 'o jamati ma balu-balusu kadaku.

Karo: Pengajaren kalak enda ilawan Paulus ras Barnabas tuhu-tuhu seh jadi perjengilen si mesangat. Emaka dungna ersada arih perpulungen gelah Paulus ras Barnabas bage pe piga-piga kalak anggota perpulungen berkat ku Jerusalem ndahi rasul-rasul ras pertua-pertua guna ncakapken persoalen enda.

Simalungun: Jadi gogoh ma sidea isual anjaha ilawan si Paulus ampa si Barnabas, gabe isuruh ma si Paulus ampa si Barnabas ampa hasoman deba nari hu Jerusalem marayak apostel-apostel ampa pangintuai-pangintuai, laho patorangkon parsalisihan ai.

Toba: Jadi guntur ma huria i, pola gogo do nasida dialo si Paulus dohot si Barnabas. Dung i disuru ma si Paulus dohot si Barnabas rap dohot dongan deba nari sian nasida nangkok tu Jerusalem manopot angka apostel dohot angka pangituai, patorangkon salisi i.

Dairi: Ialoi si Paulus bak si Barnabas ngo kalak i. Jadi ipasulak mo si Paulus bak si Barnabas rebbak dekket barang piga-piga kalak denganna i Antiokhia nai laus mi Jerusalem lako mendahi apostèl bak pengendeng silot i sidi, mengkusoken persoalen i.

Minangkabau: Si Paulus jo si Barnabas manantang kareh pandapek urang-urang tu. Akienyo disupakaik-ilah, supayo si Paulus jo si Barnabas, sarato jo babarapo urang nan dari Antiokhia tu, payi ka Yerusalem untuak mambicarokan masalah tu jo rasul-rasul, sarato jo pamimpin-pamimpin nan disinan.

Nias: Lalaw̃a sibai wangerangera niha andrõ ira Faulo ba Baranaba. Ba gafuriata lahonogõi ndra Faulo ba Baranaba awõ danõ bõ'õ moroi ba Gandriokhia we'amõi ba Yeruzalema ba wamatunõ da'õ khõ ndra sinenge, ba sondrõnia'õ ba da'õ.

Mentawai: Oto lawandangan nia sipinaatudda néné tai Paulus sambat tai Barnabas. Oto lepá saú-saúrangan sia, bulé raei tai Paulus sambat tai Barnabas samba leú et piga pá sia sabagei ka Jerusalem, masipatiboji pagalaiat néné, ka tubudda tai apostel samba tai bajá sedda.

Lampung: Paulus rik Barnabas menantang keras pendapat ulun-ulun udi. Akherni ditantuko in Paulus rik Barnabas rik pira-pira ulun bareh jak Antiokhia mik di Yerusalem untuk ngicikko masalah ano jama rasul-rasul rik jelma-jelma sai mimpin di dudi.

Aceh: Paulus dan Barnabas geubantah habéh peundapat ureuëng-ureuëng nyan. Akhé jih teucok keuputosan mangat Paulus dan Barnabas meunan cit ngon na meupadub droe ureuëng laén di Antiokhia jeuet geujak u Yerusalem keu geujak peugah keuhai nyan ngon rasui-rasui dan peumimpén-peumimpén disinan.

Mamasa: Sapo' marru nasassai Paulus sola Barnabas lambisan sipekka inde taue. Napolalan nasituru'-turu'i angganna to mangngorean ussua Paulus sola Barnabas anna pira-pira to mangngorean dio Antiokhia lao umpellambi'i rasul sola angganna perepi'na to mangngorean dio Yerusalem, anna malara umpa'mesai kara-kara iatoo.

Berik: Pauluso Barnabas jei baibaisus gam jam ge sarfe, jei angtane jeiserem ga aa ge balbabili enggame, "Gamyan, jes gamserem gam je kapka." Ane jei angtane jeiserem jebar ititmer ga aa ge doksobana. Jepga Pauluso Barnabas ane angtane Kristen nensaiserem jewer ga aane destabaabili, ane jei Yerusalemwer ga aa ge sofobili. Jei angtane Yesus aa jes baftabilirim rasulf gwefe jebar ga aa ge betwebili, ane angtane sanbaka jemata aa jei ne tebabilirim jebar mese. Jei enggalf ge betwebili, taterisi sunattem temawer gam ne nasbif.

Manggarai: Maik hi Paulus agu hi Barnabas léwang kéta agu toé tiba curup disé situ. Cemoln ga wérét kudut hi Paulus agu hi Barnabas agu pisa taus ata bana oné mai weki serani situ ngo cumang rasul-rasul agu sanggéd ata tu’a laing oné Yérusalém kudut tombo mbolot hitu.

Sabu: Paulus nga Barnabas dhai rui ne pebhata nga lua tada ddau do na harre. Pedakka rahi ta pe tatu ke mita ie Paulus nga Barnabas nga do parri ddau do wala ri ngati Antiokhia tu ta kako la Yerusalem, ta la pedae ne lai do naanne nga rasul-rasul nga kattu-kattu do pa Yerusalem he.

Kupang: Ma Paulus deng Barnabas bamalawan karás deng itu orang dong pung omong. Dong bakanjar satenga mati. Ju Paulus dong bilang, “Bosong sala! Suku-bangsa laen yang bukan Yahudi, yang parcaya sang Yesus sonde parlú iko orang Yahudi pung adat sunat!” Tagal dong bamalawan bagitu, ju dong baꞌakór ko utus sang Paulus deng Barnabas, deng barapa tamán laen dari Antiokia, ko pi bawa ini soꞌal kasi sang Tuhan pung utusan dong, deng tua-tua Kristen laen di Yerusalem.

Abun: Sarewo Paulus si Barnabas ki do, "Nin kidar ko ré go!" An we duwer yé bok ne mo sukduno ne, an we ki yé bok ne mone ndo nde. Sane ye bes Paulus si Barnabas sisu ye gato onyar kem mo Yefun Yesus ge bok yo o, án sino mu mo Yerusalem wa ku yerasul si yekwesu mo nu ari mone subere án si yepasye mwa ne sino kibot sukduno subot ye bisunat nje gane do, sangge bado, siri, e?

Meyah: Tina Paulus jera Barnabas gonoitij rot mar ongga rua rumftuftu gu rusnok guru, jefeda rua ruga emesedema rot mar insa koma. Beda rua ongga ruroru Yesus gij kota Antiokhia rucunc Paulus jera Barnabas jera rusnok rineya tein jeskaseda rija morototuma jah kota Yerusalem beda rifesij rot mar insa koma gu Yesus efen ruforoker jera ebirfager Mod Ari enjgineg tein jah suma.

Uma: Uma mowo pe'ewa-ra Paulus pai' Barnabas mpobaro tudui'-ra toe. Ka'omea-na, to Kristen to hi Antiokhia mpo'uli': "Agina tasuro ba hangkuja dua doo-ta hilou hi Yerusalem, mpobua' kara–kara toe hi suro Pue' Yesus pai' totu'a ntani'-na." To rasuro hilou toe, hira' Paulus, Barnabas, pai' ba hangkuja dua to ntani'-na.

Yawa: Weramu Paulusa pe Barnabasa pe yo awa ananyaowe umaso raorai mangkebe, wetiva wayaowi rai. Weti anugano Amisye wo Paulus muno Barnabas muno vatano kaijo wanave Yesus ai inta mapatimu wuruta no Yerusalem. Wo matutir indamu wo Yesus apa arakovo po matutir muno akarijo wo anugano Amisye maugave mapan indamu wayao irati ananyaowe so rai.


NETBible: When Paul and Barnabas had a major argument and debate with them, the church appointed Paul and Barnabas and some others from among them to go up to meet with the apostles and elders in Jerusalem about this point of disagreement.

NASB: And when Paul and Barnabas had great dissension and debate with them, the brethren determined that Paul and Barnabas and some others of them should go up to Jerusalem to the apostles and elders concerning this issue.

HCSB: But after Paul and Barnabas had engaged them in serious argument and debate, they arranged for Paul and Barnabas and some others of them to go up to the apostles and elders in Jerusalem concerning this controversy.

LEB: And [after] there was no little strife and debate by Paul and Barnabas against them, they appointed Paul and Barnabas and some others from among them to go up to the apostles and elders in Jerusalem concerning this issue.

NIV: This brought Paul and Barnabas into sharp dispute and debate with them. So Paul and Barnabas were appointed, along with some other believers, to go up to Jerusalem to see the apostles and elders about this question.

ESV: And after Paul and Barnabas had no small dissension and debate with them, Paul and Barnabas and some of the others were appointed to go up to Jerusalem to the apostles and the elders about this question.

NRSV: And after Paul and Barnabas had no small dissension and debate with them, Paul and Barnabas and some of the others were appointed to go up to Jerusalem to discuss this question with the apostles and the elders.

REB: That brought them into fierce dissension and controversy with Paul and Barnabas, and it was arranged that these two and some others from Antioch should go up to Jerusalem to see the apostles and elders about this question.

NKJV: Therefore, when Paul and Barnabas had no small dissension and dispute with them, they determined that Paul and Barnabas and certain others of them should go up to Jerusalem, to the apostles and elders, about this question.

KJV: When therefore Paul and Barnabas had no small dissension and disputation with them, they determined that Paul and Barnabas, and certain other of them, should go up to Jerusalem unto the apostles and elders about this question.

AMP: And when Paul and Barnabas had no small disagreement and discussion with them, it was decided that Paul and Barnabas and some of the others of their number should go up to Jerusalem [and confer] with the apostles (special messengers) and the elders about this matter.

NLT: Paul and Barnabas, disagreeing with them, argued forcefully and at length. Finally, Paul and Barnabas were sent to Jerusalem, accompanied by some local believers, to talk to the apostles and elders about this question.

GNB: Paul and Barnabas got into a fierce argument with them about this, so it was decided that Paul and Barnabas and some of the others in Antioch should go to Jerusalem and see the apostles and elders about this matter.

ERV: Paul and Barnabas were against this teaching and argued with these men about it. So the group decided to send Paul, Barnabas, and some others to Jerusalem to talk more about this with the apostles and elders.

EVD: Paul and Barnabas were against this teaching. They argued with these men about it. So the group decided to send Paul, Barnabas, and some other men to Jerusalem. These men were going there to talk more about this with the apostles and elders.

BBE: And after Paul and Barnabas had had no little argument and discussion with them, the brothers made a decision to send Paul and Barnabas and certain others of them to the Apostles and the rulers of the church at Jerusalem about this question.

MSG: Paul and Barnabas were up on their feet at once in fierce protest. The church decided to resolve the matter by sending Paul, Barnabas, and a few others to put it before the apostles and leaders in Jerusalem.

Phillips NT: Paul and Barnabas sharply disagreed with them and there was a good deal of argument. Finally it was settled that Paul and Barnabas should go up to Jerusalem with some of their own people to confer with the apostles and elders about the whale question.

DEIBLER: Paul and Barnabas strongly disagreed with those Jews and started arguing with them. So the believers at Antioch appointed Paul and Barnabas and some of the other believers to go to Jerusalem, in order that they would/could discuss this matter with the apostles and other spiritual leaders.

GULLAH: Paul an Barnabas ain gree wid wa dem man dem beena laan de Antioch bredren, so dey aagy scrong an spute wid um bout dat. De choch bredren cide fa hab Paul an Barnabas an some oda choch bredren een Antioch trabel ta Jerusalem fa taak bout dat ta de postle dem dey, an de leada dem wa dey call elda.

CEV: This caused trouble, and Paul and Barnabas argued with them about this teaching. So it was decided to send Paul and Barnabas and a few others to Jerusalem to discuss this problem with the apostles and the church leaders.

CEVUK: This caused trouble, and Paul and Barnabas argued with them about this teaching. So it was decided to send Paul and Barnabas and a few others to Jerusalem to discuss this problem with the apostles and the church leaders.

GWV: Paul and Barnabas had a fierce dispute with these men. So Paul and Barnabas and some of the others were sent to Jerusalem to see the apostles and spiritual leaders about this claim.


NET [draft] ITL: When Paul <3972> and <2532> Barnabas <921> had a major argument <4714> and <2532> debate <2214> with <4314> them <846>, the church appointed <5021> Paul <3972> and <2532> Barnabas <921> and <2532> some <5100> others <243> from among <1537> them <846> to <4314> go up <305> to meet with the apostles <652> and <2532> elders <4245> in <1519> Jerusalem <2419> about <4012> this <5127> point of disagreement <2213>. <<  Kisah Para Rasul 15 : 2 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran