Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [ACEH]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Tesalonika 2 : 9 >> 

Aceh: Manusia Jeuhet nyan teuma teuka ngon saboh kuasa nyang rayeuk nibak Iblih. Jihnyan teuma jipeuna sapeue-sapeue buet ajaéb dan hai-hai nyang luwabiasa nyang peunoh ngon peungét dan teumipée.


AYT: Kedatangan si manusia jahat itu akan selaras dengan pekerjaan Iblis, disertai dengan segala macam kuasa, tanda-tanda ajaib, dan mukjizat-mukjizat palsu;

TB: Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan Iblis, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu,

TL: Adapun kedatangan si Durhaka itu menurut gerak Iblis, dengan segala kuasa dan tanda ajaib dan mujizat yang palsu,

MILT: yang mengenai datangnya itu adalah berdasarkan daya kerja Satan, dengan segala kuasa dan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban palsu,

Shellabear 2010: Kedatangan si durhaka itu akan sejalan dengan pekerjaan Iblis yang disertai dengan segala kuasa, tanda, dan mukjizat yang menipu,

KS (Revisi Shellabear 2011): Kedatangan si durhaka itu akan sejalan dengan pekerjaan Iblis yang disertai dengan segala kuasa, tanda, dan mukjizat yang menipu,

Shellabear 2000: Kedatangan si durhaka itu akan sejalan dengan pekerjaan Iblis yang disertai dengan segala kuasa, tanda, dan mukjizat yang menipu,

KSZI: Datangnya manusia leluasa itu adalah hasil usaha Iblis, dengan membawa kuasa, alamat dan keajaiban palsu,

KSKK: Si Jahat itu akan muncul dengan kekuatan Iblis, dengan mengerjakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda ajaib untuk menipu.

WBTC Draft: Jika ia datang, itu adalah pekerjaan setan. Ia akan mempunyai kuasa yang besar dan akan melakukan berbagai-bagai mukjizat, tanda, dan tanda ajaib palsu.

VMD: Jika ia datang, itu adalah pekerjaan setan. Dia akan mempunyai kuasa yang besar dan akan melakukan berbagai-bagai mukjizat, tanda, dan tanda ajaib palsu.

AMD: Kedatangan si Manusia Jahat akan ditunjukkan dengan pekerjaan Setan, yaitu dengan tanda-tanda, mukjizat-mukjizat, dan keajaiban-keajaiban palsu.

TSI: Tetapi sebelum raja dosa itu dibinasakan, dia akan sempat membuat berbagai keajaiban dengan kuasa Satanas supaya manusia mengira bahwa dia Allah.

BIS: Manusia Jahat itu akan muncul dengan suatu kuasa yang besar dari Iblis. Ia akan mengadakan segala macam keajaiban dan hal-hal luar biasa yang penuh dengan tipuan.

TMV: Manusia Jahat itu akan datang dengan kuasa Iblis. Dia akan melakukan segala macam mukjizat dan keajaiban yang menyesatkan orang.

BSD: Si Jahat pasti datang. Ia memiliki kuasa yang besar dari Iblis. Ia akan membuat hal-hal yang hebat dan ajaib, tetapi semua itu hanya tipuan.

FAYH: Si Jahat ini akan datang sebagai alat Iblis yang penuh dengan kuasa setan dan akan menipu setiap orang dengan pernyataan yang aneh-aneh, dan mujizat-mujizat besar yang palsu.

ENDE: Penampakkan itu akan dilakukan dengan kekuatan setan dan diiringkan dengan matjam-matjam keadjaiban, tanda-tanda dan tipuan-tipuan jang gandjil.

Shellabear 1912: adapun kedatangan si durhaka itu menurut seperti pekerjaan setan, dengan segala kuasa dn 'alamat dan 'ajaib yang dusta,

Klinkert 1879: Ija-itoe dia, jang datang dengan perboewatan sjaitan dan dengan segala koewat dan tanda dan moedjizat doesta,

Klinkert 1863: Ija-itoe dia, jang dateng {Yoh 8:41; 2Ko 4:4; Efe 2:2} dengan pakerdjaan setan, {Ula 13:1; Wah 13:13} dan dengan segala koewat, dan tanda, dan kaheiranan djoesta;

Melayu Baba: ia'itu dia yang kdatangan-nya ada sperti pkerja'an Setan dngan sgala kuasa dan tanda-tanda dan perkara hairan yang bohong,

Ambon Draft: Dija itu, jang kadatang-annja djadi awleh pakardja; an Setan, itupawn dengan rupa-rupa kowat dan tanda-tanda dan mudjisat dusta-dusta,

Keasberry 1853: Muskipun, orang yang datang dungan pukurjaan Sheitan iya itu dungan sagala kuat dan tandah dan ajaib yang dusta,

Keasberry 1866: Mŭskipun orang yang datang dŭngan pŭkŭrjaan shietan, iya itu dŭngan sagala kuat, dan tanda, dan ajaib yang bŭrdusta,

Leydekker Draft: Dija 'itu jang kadatangannja 'ada menurut peng`ardja`an SJejthan, dengan segala djenis khowat, dan salamet, dan 'uxdjubet jang dusta:

AVB: Datangnya manusia leluasa itu adalah hasil usaha Iblis, dengan membawa kuasa, tanda dan keajaiban palsu,

Iban: Penatai iya ti enda beradat nya nyata dalam semua pengawa Sitan ke ngena semua kuasa, tanda, kereja ajih ti pelesu,


AYT ITL: Kedatangan <3952> si <3588> manusia jahat itu akan selaras dengan <2596> pekerjaan <1753> Iblis <4567>, disertai dengan <1722> segala macam <3956> kuasa <1411>, tanda-tanda ajaib <4592>, dan <2532> mukjizat-mukjizat <5059> palsu <5579>; [<3739> <1510> <2532>]

TB ITL: Kedatangan <3952> si pendurhaka <3739> itu adalah <1510> pekerjaan <1753> Iblis <4567>, dan akan disertai <1722> rupa-rupa <3956> perbuatan ajaib <1411>, tanda-tanda <4592> dan <2532> mujizat-mujizat <5059> palsu <5579>, [<2596> <2532>]

TL ITL: Adapun <3739> kedatangan <3952> si Durhaka itu menurut <2596> gerak <1753> Iblis <4567>, dengan <1722> segala <3956> kuasa <1411> dan <2532> tanda ajaib <4592> dan <2532> mujizat <5059> yang palsu <5579>,

AVB ITL: Datangnya <3952> manusia leluasa itu adalah <1510> hasil usaha <1753> Iblis <4567>, dengan <1722> membawa kuasa <1411>, tanda <4592> dan <2532> keajaiban <5059> palsu <5579>, [<3739> <2596> <3956> <2532>]


GREEK WH: ου εστιν η παρουσια κατ ενεργειαν του σατανα εν παση δυναμει και σημειοις και τερασιν ψευδους

GREEK WH Strong: ου <3739> {R-GSM} εστιν <2076> <5748> {V-PXI-3S} η <3588> {T-NSF} παρουσια <3952> {N-NSF} κατ <2596> {PREP} ενεργειαν <1753> {N-ASF} του <3588> {T-GSM} σατανα <4567> {N-GSM} εν <1722> {PREP} παση <3956> {A-DSF} δυναμει <1411> {N-DSF} και <2532> {CONJ} σημειοις <4592> {N-DPN} και <2532> {CONJ} τερασιν <5059> {N-DPN} ψευδους <5579> {N-GSN}

GREEK SR: οὗ ἐστιν ἡ παρουσία, κατʼ ἐνέργειαν τοῦ Σατανᾶ ἐν πάσῃ δυνάμει, καὶ σημείοις, καὶ τέρασιν ψεύδους,

GREEK SR Srong: οὗ <3739> {R-GMS} ἐστιν <1510> {V-IPA3S} ἡ <3588> {E-NFS} παρουσία, <3952> {N-NFS} κατʼ <2596> {P} ἐνέργειαν <1753> {N-AFS} τοῦ <3588> {E-GMS} Σατανᾶ <4566> {N-GMS} ἐν <1722> {P} πάσῃ <3956> {E-DFS} δυνάμει, <1411> {N-DFS} καὶ <2532> {C} σημείοις, <4592> {N-DNP} καὶ <2532> {C} τέρασιν <5059> {N-DNP} ψεύδους, <5579> {N-GNS}


Jawa: Tekane si pangawak duraka iku marga saka panggawening Iblis, tuwin bakal kinanthenan kasekten warna-warna sarta pratandha-pratandha apadene mukjijat-mukjijat palsu;

Jawa 2006: Tekané manungsa duraka iku marga saka panggawéné Iblis lan bakal dikanthèni kasektèn warna-warna sarta pratandha-pratandha apadéné mukjijat-mukjijat palsu;

Jawa 1994: Si Manungsa Duraka mau bakal teka nganggo pangwasané Iblis lan gawé mujijat rupa-rupa sarta pretandha-pretandha sing palsu, apa déné kaélokan-kaélokan.

Jawa-Suriname: Wong Duraka kuwi nèk metu bakal nganggo kwasané Sétan, bisa ngétokké kwasané karo tanda-tanda lan mujijat-mujijat, kanggo nyasarké wong-wong.

Sunda: Manusa Jahat tea munculna nyangking pangawasa Iblis, nyieun rupa-rupa mujijat jeung rupa-rupa kaahengan anu nyasabkeun,

Sunda Formal: Munculna eta ulon-ulon teh, bari nyangking pangawasa setan; jadi, manehna teh, baris dibarengan ku rupa-rupa kakawasaanana, nya eta bisa nyieun rupa-rupa kaahengan jeung kaajaiban-kaajaiban nu mawa sasar.

Madura: Manossa Se Jahat ganeka bakal dhatengnga kalaban kobasana Iblis se raja, jugan bakal mabadha’a kaajiban-kaajiban se palsu.

Bauzi: Lamota am. Lahana ame Ala Bake Ot Odosiahada labe aho ahamte duzum di meedam im uba vamealo mozo. Ame da labe am gi Iblisit aba modi teudi duzu im mei feàti im mei feàti nehasu meedam bak. Abo, “Alat am oluho,” lahame damat fet aame àvodi ozobohudemna im meiti im meiti meeda. Labi na damat ihimo modem biem im feàna abo im meiti im meiti laha meeda. Am gi, “Abo Alat aba vizi meedalo,” lahame vageme im lam meeda tame.

Bali: Sang Corah punika pacang rauh kadulurin antuk kawisesan Ratun Setane, tur ipun pacang ngadakang praciri-praciri sane ngangobin, praciri-praciri miwah katawahan-katawahan sane palsu,

Ngaju: Oloh Papa te kareh lembut dengan kuasa je hai bara setan. Ie kareh mawi sepsimpan ampin taloh heran tuntang kare hal je dia puji helo hapan salepah tanjaroe.

Sasak: Kedatengan si pendurhake nike pegawẽan Belis, dait gen tebarengin macem-macem kuase, tande dait muqjizat saq palsu.

Bugis: Iyaro Tolino Majaé mompoi sibawa akuwasang iya battowaé polé ri Ibillisi’. Napakangkai matu sininna rupanna anu makalallaingngé sibawa gau’-gau’ iya dé’é padanna iya pennoé sibawa bellé.

Makasar: Battu ri panggaukanna Billisika nammumba anjo Tau Ja’dalaka siagang kakoasang lompona. Natipui taua nanagaukang sikamma panggaukang appakalanna’-lannasaka.

Toraja: Iatu kasaeanna tu to umparri-parri kasalan iato unturu’ pengkaranganna deata bulituk sitonda mintu’ kamatotoran sia tanda kalle-kallean sia tanda mangnga tang tongan,

Duri: Ia joo Togaja' la napaollong Ballisi', na mpaden mangrupa-rupa to apa makalaen-laen na mejangngaran, apa sininna joo te'da ngasan natongan.

Gorontalo: Manusiya duruhaka boyito ma lumonggu mayi motu'ude wolo kohondaki lo Ibilisi. Wawu tiyo ma mohutu tuwota u mo'olinggolabu, mujijat wawu kawasa u dila banari.

Gorontalo 2006: Manusia Moleeto boito mamoti bilohei wolo kawasa tuwau uleidaa̒ monto Ibilisi. Tio mamopo woluo mai totoonulalo moo̒linggolabe u hidala-dalaala wau susuu-aliyaalo polu-polutuo̒ u polupolu loimbulo.

Balantak: Kotakaanna mian men ba'idek a gau'na iya'a gause palimangonna Ibiliis, ka' uga' lolo'onna biai' kaliangan wawau men sian dele, ka' toropii oosan, ka' upa kosamba' men bo pangakalina mian.

Bambam: Aka pengkähänganna tomahajanna setam nasuhum indo tau kadake la sule sola kuasa kasalle lambi' umpadadi ingganna hupanna tanda memängä-mängä la umbaba bulim hupatau,

Kaili Da'a: Topangewa Alatala etu kana meumba ante kuasa Magau nu Seta padei'a kana mombabagiu tau ante mompowia mpengele-ngele kabaraka botandai-tandai to nipogumaa.

Mongondow: Intau mora'at tatua mamangoi takin kawasa moḷoben nongkon Ibilis. Intau tatua mogaid doman kom bayongan oaíidan inta mokoherang bo inta mongotoyang ta'e nopuling in uboḷ.

Aralle: Aka' ungngolai pengkähänganna Pongkahana setang yato to karake la sule sibaha kakuasaang ang käyyäng, lambi' umpadahi ma'kahupa-hupa tanda ang mepusa'-pusa' ang la umbulingngi hupatau. La umpake ingkänna hupanna kakarakeang la umbulitu' tau ang inang la ditallangngi aka' dai naaku umpehingngii anna dai ungkärä'i kaheba ang tahpa' didiona Puang Yesus ang la mala mepasalama'.

Napu: Manusia au Kadake iti ina hawe hai kuasana Datu Tokadake, hai kuasa iti ina napake mobabehi ngkaya pakana tanda kuasa au mepakanawo.

Sangir: Tau ral᷊akịe sarung suměpụ kụ dingangu kuatu setang. I sie lai sarung mẹ̌koạ haghin tanda makạl᷊aherang dingangu makạdal᷊inaụ napenẹu kontine.

Taa: Pei ane mangkonong palaong ntau maja’a etu tempo ia tawa rapakaja’aka yau, kamonsonya palaong etu palaong i ngKepala Measa semo. Ia damangampake samparia kuasa i ngKepala Measa pei damangika palaong to mawali tondong resi tau pasi palaong to taa rapobiasa to mampakaipu raya ntau apa ia rani mangantipu sira.

Rote: Neukose Hataholi Mangalauk ndia, ana mai no koasa matua ina esa, neme Nitu a mai. Neukose ana tao manda'di beu mata-mata kala, ma dede'a matua ina fo, henuk no ke'dindiu ka.

Galela: O Jou Yesus asa o nyawa ma dorou magena wosulo witooma, sababu o nyawa una magena wahino de o Iblis ma kuasa ilalamo wisiputuru. De una aku waaka o nonako ihahairani la awi kuasa o bi nyawaka wasikelelo, de lo wokulai de wotemo magena o Gikimoi iwisulo so una aku waaka.

Yali, Angguruk: Siyahap eneptukon ino Iblisen ineyap turuken inam aruhureg fano ane eke hag eke hag turuk lit aben tuk fug teg ane turuk lit ele si ane enehangge emberuk laruhu.

Tabaru: 'O Nyawa ma Dorou gu'una 'asa womasidumutu de 'o kuasa 'o Tokata ma Koanino. 'Una 'asa wodiai 'o no-nako 'ihera-herangi 'i'ini-'inioka de 'o hali 'ila-laagomo la 'o nyawa wakisihaga.

Karo: Si Jahat e pagi reh alu kuasa Iblis. Ibahanna pagi erbage-bage tanda sengget ras tanda-tanda si palsu bage pe kejadin-kejadin si erbahanca mamang ate.

Simalungun: Hun bani kuasa ni sibolis do parroh ni parjahat ai, marhasoman haganup bagei ni hagogohon ampa tanda ampa halongangan ladung,

Toba: Na sian huaso ni sibolis i do haroro ni siparjahat i, mantat ragam ni hagogoon dohot tanda dohot halongangan gapgap,

Dairi: Merkitè perulaan Sibolis i ngo taridah si Jahat i merkegegohen. Ibaing mo mermatcam bagè tanda-tanda kellengangen siso nung masa lako mengkilang.

Minangkabau: Manusia Jahek tu ka mancogok, jo suatu kuwaso nan gadang dari Ubilih. Inyo ka mampabuwek sagalo macam ka ajaiban, sarato jo sagalo macam parkaro nan luwa biaso, nan panuah jo kicuah.

Nias: Kuaso sebua moroi khõ Gafõkha zama'aso Niha Si Lõ Sõkhi andrõ. I'a'asogõ dania fefu ngawalõ dandra ba ila'ila safõnu faya.

Mentawai: Momoi te nia ka sia Sirimanua Sikataí Paraboat néné, ka gege sabeu sibara ka tubut Sanitu. Iageti baraakénangan sene ngamata kerek sambat kiseiet sabeu, sisusut patajuat.

Lampung: Manusia sai Jahat udi haga muncul jama suatu kuasa sai balak jak iblis. Ia haga nyani sunyin macam keanehan rik hal-hal luar biasa sai lamon tipuan.

Mamasa: Inde to marru kadake gau'e la kendek ummolai pa'damana ponggawana setang anna la ma'kuasa umpogau' tanda anna tanda memangnga-mangnga la naola umpapusa ma'rupa tau.

Berik: Angtane Kabwaksusu baabeteme se forsanya, baabeta jei aa jes domolaram bawasminiwer. Ane jei bwembwema anesus ane bwembwema teisyen mesna gase eyebaabisi, bwembwema angtane jem afaf-afaftababiliserem.

Manggarai: Mai de manusia da’at hitu lorong gori de jing da’at, agu te loréng dod tanda lenget tangké.

Sabu: Ne Ddau do nga Kerewe do naanne do medae ta hhau nga hahhi kuaha do mone ae ngati Wango. Do medae ri no ta tao hari-hari worawwu lua madalae nga lai-lai do meliri dhara, do tobo do huke ri lua pote nga appi.

Kupang: Ma waktu Tuhan Yesus balóm datang, setan dong pung bos bésar kasi kuasa hebat sang itu orang jahat, ko dia bisa bekin tanda heran macam-macam, sampe orang dong kira dia tu, ada pake Tuhan Allah pung kuasa.

Abun: Yefun Yesus yo ben an ibit nde tó, yetu gato Mise ne ma su suktinggi kadit biris bi yekwesu. Sane bere an ben an bi suk-i yo, an ben kidar nje do, an ben nje yeket e, an ben suk gato ben nje nutbot ndo nde, an kadum an bi suktinggi ne, sarewo suk gato sangge yo mo nde, an ben kidar nje kaii.

Meyah: Erek koma, tina sismeni bera osnok egens ongga ofogog insa koma omorogna rot owesa efek eteb ongga ofa esma jeska Bilis. Beda ofa omocunc rot mar onswos ofoukou ongga orokrusa rusnok rufoukou fogora rudou oubsaha eteb rot ofa noba rumororu ofa tein.

Uma: Ane tauna to dada'a toei, mehupa'-i mpai' hante baraka' bohe ngkai Magau' Anudaa', pai'-i mpobabehi wori' nyala tanda mekoncehi to mebagiu.

Yawa: Akarijo Mamun opamo de irati Anakakai Akoe apa vambunine rautan. Weti po anainame inta raroron muno po anapaporainye kotaro rui vayave veano vatane maponae.


NETBible: The arrival of the lawless one will be by Satan’s working with all kinds of miracles and signs and false wonders,

NASB: that is, the one whose coming is in accord with the activity of Satan, with all power and signs and false wonders,

HCSB: The coming of the lawless one is based on Satan's working, with all kinds of false miracles, signs, and wonders,

LEB: whose coming is in accordance with the working of Satan, with all power and signs and lying wonders,

NIV: The coming of the lawless one will be in accordance with the work of Satan displayed in all kinds of counterfeit miracles, signs and wonders,

ESV: The coming of the lawless one is by the activity of Satan with all power and false signs and wonders,

NRSV: The coming of the lawless one is apparent in the working of Satan, who uses all power, signs, lying wonders,

REB: The coming of the wicked one is the work of Satan; it will be attended by all the powerful signs and miracles that falsehood can devise,

NKJV: The coming of the lawless one is according to the working of Satan, with all power, signs, and lying wonders,

KJV: [Even him], whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders,

AMP: The coming [of the lawless one, the antichrist] is through the activity {and} working of Satan and will be attended by great power and with all sorts of [pretended] miracles and signs {and} delusive marvels--[all of them] lying wonders--

NLT: This evil man will come to do the work of Satan with counterfeit power and signs and miracles.

GNB: The Wicked One will come with the power of Satan and perform all kinds of false miracles and wonders,

ERV: When that Man of Evil comes, it will be the work of Satan. He will come with great power, and he will do all kinds of false miracles, signs, and wonders.

EVD: The Man of Evil will come by the power of Satan (the devil). He will have great power, and he will do many different false miracles, signs, and wonders.

BBE: Even the one whose coming is marked by the working of Satan, with all power and signs and false wonders,

MSG: The Anarchist's coming is all Satan's work. All his power and signs and miracles are fake,

Phillips NT: The lawless man is produced by the power of Satan and armed with all the force, wonders and signs that falsehood can devise.

DEIBLER: But before Jesus destroys him, Satan will give him very great power. As a result, he will do all kinds of supernatural miracles and amazing deeds [DOU] that will seem as though God has enabled him to do them.

GULLAH: Satan gwine mek dat one wa da fight God, come, an e gwine wok een um fa gim all de powa e need. Dat one gwine mek people fool, da confuse um wid de plenty lyin miracle an wondaful sign an wok e gwine do.

CEV: When the wicked one appears, Satan will pretend to work all kinds of miracles, wonders, and signs.

CEVUK: When the wicked one appears, Satan will pretend to perform all kinds of miracles, wonders, and signs.

GWV: The man of sin will come with the power of Satan. He will use every kind of power, including miraculous and wonderful signs. But they will be lies.


KJV: [Even him], whose <3739> coming <3952> is <2076> (5748) after <2596> the working <1753> of Satan <4567> with <1722> all <3956> power <1411> and <2532> signs <4592> and <2532> lying <5579> wonders <5059>_,

NASB: that is, the one whose<3739> coming<3952> is in accord<2596> with the activity<1753> of Satan<4567>, with all<3956> power<1411> and signs<4592> and false<5579> wonders<5059>,

NET [draft] ITL: The arrival <3952> of the lawless one <3739> will be <1510> by <2596> Satan’s <4567> working <1753> with <1722> all kinds <3956> of miracles <1411> and <2532> signs <4592> and <2532> false <5579> wonders <5059>,


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.
Studi Alkitab dengan AI: Alkitab GPT.

 <<  2 Tesalonika 2 : 9 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Alkitab GPT
Bantuan
Dual Panel Dual Panel