Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [ROTE]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Tesalonika 2 : 13 >> 

Rote: Tolano-tolanook fo Lamatua ka sue-lai ka lemin! Ami muse moke makasi makandoo neu Manetualain soaneu emi, nana neme makasososa na mai, Manetualain hele basa emi, fo Ana soi-tefa na emi. Dede'ak ndia ana da'di neme hata fo, Manetualain Dula Dale na tao-no'in neu emi, fo Ana tao emi da'di Manetualain hataholi kamahehelen fo malalaok, ma hu ka nde emi mamahele hala ndoos, fo maneme Manetualai na mai.


AYT: Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami harus selalu bersyukur kepada Allah untuk kamu. Sebab, Allah telah memilih kamu sejak semula untuk diselamatkan melalui pengudusan oleh Roh dan iman dalam kebenaran.

TB: Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam Roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai.

TL: Tetapi patutlah kami ini senantiasa mengucap syukur kepada Allah dari hal kamu, hai saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari sebab kamu sudah dipilih Allah daripada mulanya akan beroleh selamat, di dalam hal kamu dikuduskan oleh Roh, dan kamu percaya akan yang benar.

MILT: Dan kami wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah (Elohim - 2316) mengenai kamu, hai saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Allah (Elohim - 2316) telah memilih kamu sejak semula, bagi keselamatan dalam pengudusan Roh dan dalam iman kebenaran.

Shellabear 2010: Tetapi kami patut selalu mengucap syukur kepada Allah, hai Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena kamu telah dipilih Allah sejak semula untuk memperoleh keselamatan, melalui penyucian yang dikerjakan oleh Ruh dan melalui iman di dalam kebenaran.

KS (Revisi Shellabear 2011): Tetapi kami patut selalu mengucap syukur kepada Allah, hai Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena kamu telah dipilih Allah sejak semula untuk memperoleh keselamatan, melalui penyucian yang dikerjakan oleh Ruh dan melalui iman di dalam kebenaran.

Shellabear 2000: Tetapi kami patut selalu mengucap syukur kepada Allah, hai Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena kamu sudah dipilih Allah sejak semula untuk beroleh keselamatan, melalui penyucian yang dikerjakan oleh Ruh dan melalui iman di dalam kebenaran.

KSZI: Tetapi kami mesti sentiasa bersyukur kepada Allah kerana kamu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kerana dari mulanya Allah telah memilih kamu untuk diselamatkan melalui penyucian dengan Roh Suci dan kepercayaan terhadap apa yang benar.

KSKK: Tetapi kami selalu harus mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Sebab sejak permulaan Allah telah memilih kamu untuk diselamatkan oleh iman yang benar dan dikuduskan oleh Roh.

WBTC Draft: Saudara-saudara, kamu adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dan kami selalu bersyukur kepada Allah karena kamu. Itulah yang harus kami lakukan sebab Allah telah memilih kamu dari mulanya untuk diselamatkan. Kamu diselamatkan oleh Roh yang menyucikan kamu dan oleh imanmu di dalam kebenaran.

VMD: Saudara-saudara, kamu adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dan kami selalu bersyukur kepada Allah karena kamu. Itulah yang harus kami lakukan sebab Allah telah memilih kamu dari mulanya untuk diselamatkan. Kamu diselamatkan oleh Roh yang menyucikan kamu dan oleh imanmu di dalam kebenaran.

AMD: Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Sebab, Allah telah memilih kamu sejak semula untuk diselamatkan. Ia memilih kamu melalui Roh yang menyucikanmu sehingga kamu memiliki keyakinan akan kebenaran.

TSI: Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sudah sepatutnya kami selalu bersyukur kepada Allah, karena sejak dunia diciptakan, Dia sudah memilih kalian untuk diselamatkan melalui keyakinanmu pada ajaran benar dan melalui Roh Allah yang menyucikan kalian.

BIS: Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan! Selalu kami harus mengucapkan terima kasih kepada Allah mengenai kalian, sebab dari mulanya Allah sudah memilih kalian untuk diselamatkan. Hal itu terjadi oleh apa yang dikerjakan Roh Allah padamu untuk menjadikan kalian umat Allah yang suci dan oleh karena kalian percaya kepada berita yang benar dari Allah.

TMV: Kami mesti sentiasa bersyukur kepada Allah bagi kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hal itu demikian kerana Allah telah memilih kamu antara orang yang terdahulu sekali diselamatkan-Nya. Dengan kuasa Roh-Nya dan dengan kepercayaan kamu kepada berita benar daripada Allah, Allah telah menjadikan kamu umat-Nya yang suci.

BSD: Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan! Allah sudah dari sejak dulu memilih kalian untuk diselamatkan. Kami harus sungguh-sungguh berterima kasih kepada Allah karena kalian. Roh Allahlah yang sudah bekerja di dalam diri kalian. Ia membuat kalian menjadi umat Allah yang khusus hidup bagi-Nya. Semua itu terjadi karena kalian percaya kepada berita yang benar dari Allah.

FAYH: Tetapi kami harus senantiasa mengucap syukur kepada Allah karena Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sudah sejak semula Allah memilih Saudara untuk diselamatkan serta disucikan oleh pekerjaan Roh Kudus serta oleh iman Saudara di dalam Kebenaran.

ENDE: Tetapi, saudara-saudara jang ditjintai Allah, haruslah kami mengutjap sjukur kepada Allah karena kamu, sebab dari semula Allah telah memilih kamu, supaja kamu diselamatkan oleh pengudusan dari Roh dan kepertjajaan akan kebenaran.

Shellabear 1912: Tetapi patutlah kami ini selalu mengucap syukur kepada Allah dari hal kamu, hai saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan dari sebab kamu sudah dipilih Allah dari pada mulanya akan beroleh selamat, dalam hal kamu dikuduskan oleh Roh dan kamu percaya akan yang benar:

Klinkert 1879: Tetapi patoetlah pada sadiakala kami mengoetjap sjoekoer kapada Allah karena kamoe, hai saoedara-saoedara jang kekasih Toehan, sebab dari moelanja kamoe dipilih olih Allah bagai salamat olih penjoetjian roh dan pertjaja akan kabenaran itoe.

Klinkert 1863: Tetapi patoet kita ini mengoetjap soekoer slamanja sama Allah karna kamoe, hei soedara-soedara! jang ditjinta olih Toehan, karna Allah soedah memilih sama kamoe dari moelanja akan mendapet slamat, ija-itoe dengan kasoetjian Roh serta dengan pertjaja sama jang bener;

Melayu Baba: Ttapi kita ini patut-lah slalu mnguchap shukor k-pada Allah deri-hal kamu, hei sudara-sudara yang Tuhan kasehkan, deri sbab Allah sudah pileh kamu deri mula-mula spaya dapat slamat dalam hal kamu di-kuduskan oleh Roh, dan dalam hal kamu perchaya kbtulan itu:

Ambon Draft: Tetapi patutlah djuga jang kami pada santijasa wak-tu mengutjap sukur pada Al-lah awleh karana kamu, h/e sudara-sudara jang dekasehi awleh Tuhan, jang deri pada mulanja djuga Allah sudah memileh kamu akan dapat de-paliharakan, itupawn awleh kasutjian Roch dan iman akan kabenaran,

Keasberry 1853: Tutapi patutlah kiranya kami ini munguchapkan shukor sudiakala pada Allah kurna kamu, saudara saudara, yang dikasih ulih Tuhan, kurna Allah tulah mumilih kamu deripada mulanya bagie slamat iya itu dungan kasuchian Roh surta purchaya akan yang bunar:

Keasberry 1866: Tŭtapi patutlah kiranya kami ini mŭnguchapkan shukor sŭdiakala pada Allah, kŭrna kamu saudara saudara yang dikasih ulih Tuhan, kŭrna Allah tŭlah mŭmileh kamu deri pada mulanya bagie slamat, iya itu dŭngan kasukaan Roh, sŭrta pŭrchaya akan bŭnar itu.

Leydekker Draft: Tetapi tijada dapat tijada kamij 'ini meng`utjap sjukur bagi 'Allah pada sedekala wakhtu karana kamu, hej sudara 2 laki 2, jang terkaseh 'awleh maha besar Tuhan, bahuwa 'Allah sudah 'itsthifaj kamu deri pada mulanja 'akan ber`awleh chalats dengan takhdis Rohh, dan 'iman tahhkhikh:

AVB: Tetapi kami mesti sentiasa bersyukur kepada Allah kerana kamu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kerana dari mulanya Allah telah memilih kamu untuk diselamatkan melalui penyucian dengan Roh Kudus dan kepercayaan terhadap apa yang benar.

Iban: Tang kami enda tau enda seruran meri terima kasih ngagai Allah Taala ke kita, menyadi ke dikerinduka Tuhan, laban Allah Taala udah milih kita ngambika kita diselamatka ulih Roh Kudus ti nguduska kita, enggau ulih pengarap kita ke pemendar.


AYT ITL: Saudara-saudara <80> yang dikasihi <25> Tuhan <2962>, kami <2249> harus <3784> selalu <3842> bersyukur <2168> kepada Allah <2316> untuk <4012> kamu <5216>. Sebab <3754>, Allah <2316> telah memilih <138> kamu <5209> sejak <575> semula <746> untuk <1519> diselamatkan <4991> melalui <1722> pengudusan <38> oleh Roh <4151> dan <2532> iman <4102> dalam kebenaran <225>. [<1161> <5259>]

TB ITL: Akan tetapi <1161> kami <2249> harus <3784> selalu <3842> mengucap syukur <2168> kepada Allah <2316> karena <4012> kamu <5216>, saudara-saudara <80>, yang dikasihi <25> Tuhan <2962>, sebab <3754> Allah <2316> dari <575> mulanya <746> telah memilih <138> kamu <5209> untuk <1519> diselamatkan <4991> dalam <1722> Roh <4151> yang menguduskan <38> kamu dan <2532> dalam kebenaran <225> yang kamu percayai <4102>. [<5259>]

TL ITL: Tetapi <1161> patutlah <3784> kami <2249> ini senantiasa <3842> mengucap syukur <2168> kepada Allah <2316> dari hal <4012> kamu <5216>, hai saudara-saudaraku <80> yang dikasihi <25> oleh <5259> Tuhan <2962>, dari sebab <3754> kamu <5209> sudah dipilih <138> Allah <2316> daripada <575> mulanya <746> akan beroleh selamat <4991>, di <1722> dalam hal kamu dikuduskan <38> oleh Roh <4151>, dan <2532> kamu percaya <4102> akan yang benar <225>.

AVB ITL: Tetapi <1161> kami <2249> mesti <3784> sentiasa <3842> bersyukur <2168> kepada Allah <2316> kerana <4012> kamu <5216>, saudara-saudara <80> yang dikasihi <25> oleh <5259> Tuhan <2962>, kerana <3754> dari <575> mulanya <746> Allah <2316> telah memilih <138> kamu <5209> untuk <1519> diselamatkan <4991> melalui <1722> penyucian <38> dengan Roh Kudus <4151> dan <2532> kepercayaan <4102> terhadap apa yang benar <225>.


GREEK WH: ημεις δε οφειλομεν ευχαριστειν τω θεω παντοτε περι υμων αδελφοι ηγαπημενοι υπο κυριου οτι ειλατο υμας ο θεος {VAR1: απ αρχης } {VAR2: απαρχην } εις σωτηριαν εν αγιασμω πνευματος και πιστει αληθειας

GREEK WH Strong: ημεις <2249> {P-1NP} δε <1161> {CONJ} οφειλομεν <3784> <5719> {V-PAI-1P} ευχαριστειν <2168> <5721> {V-PAN} τω <3588> {T-DSM} θεω <2316> {N-DSM} παντοτε <3842> {ADV} περι <4012> {PREP} υμων <5216> {P-2GP} αδελφοι <80> {N-VPM} ηγαπημενοι <25> <5772> {V-RPP-NPM} υπο <5259> {PREP} κυριου <2962> {N-GSM} οτι <3754> {CONJ} ειλατο <138> <5668> {V-AMI-3S} υμας <5209> {P-2AP} ο <3588> {T-NSM} θεος <2316> {N-NSM} {VAR1: απ <575> {PREP} αρχης <746> {N-GSF} } {VAR2: απαρχην <536> {N-ASF} } εις <1519> {PREP} σωτηριαν <4991> {N-ASF} εν <1722> {PREP} αγιασμω <38> {N-DSM} πνευματος <4151> {N-GSN} και <2532> {CONJ} πιστει <4102> {N-DSF} αληθειας <225> {N-GSF}

GREEK SR: ¶Ἡμεῖς δὲ ὀφείλομεν εὐχαριστεῖν τῷ ˚Θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ ˚Κυρίου, ὅτι εἵλατο ὑμᾶς ὁ ˚Θεὸς, ἀπʼ ἀρχῆς εἰς σωτηρίαν ἐν ἁγιασμῷ ˚Πνεύματος καὶ πίστει ἀληθείας,

GREEK SR Srong: ¶Ἡμεῖς <1473> {R-1NP} δὲ <1161> {C} ὀφείλομεν <3784> {V-IPA1P} εὐχαριστεῖν <2168> {V-NPA} τῷ <3588> {E-DMS} ˚Θεῷ <2316> {N-DMS} πάντοτε <3842> {D} περὶ <4012> {P} ὑμῶν, <4771> {R-2GP} ἀδελφοὶ <80> {N-VMP} ἠγαπημένοι <25> {V-PEPVMP} ὑπὸ <5259> {P} ˚Κυρίου, <2962> {N-GMS} ὅτι <3754> {C} εἵλατο <138> {V-IAM3S} ὑμᾶς <4771> {R-2AP} ὁ <3588> {E-NMS} ˚Θεὸς, <2316> {N-NMS} ἀπʼ <575> {P} ἀρχῆς <746> {N-GFS} εἰς <1519> {P} σωτηρίαν <4991> {N-AFS} ἐν <1722> {P} ἁγιασμῷ <38> {N-DMS} ˚Πνεύματος <4151> {N-GNS} καὶ <2532> {C} πίστει <4102> {N-DFS} ἀληθείας, <225> {N-GFS}


Jawa: Nanging aku kudu padha saos sokur marang Gusti Allah marga saka kowe kabeh, para sadulur, kang kinasihan ing Pangeran, amarga Gusti Allah wiwit sakawit wis milih kowe kabeh supaya slamet ana ing sajroning Roh, kang nucekake kowe lan ana ing sajroning kayekten kang wis padha kokandhemi.

Jawa 2006: Nanging para Sadulur, aku kudu padha tansah saos sokur marang Allah marga saka kowé kabèh, kang dikasihi déning Gusti, amarga Allah wiwit wiwitan mula wus milih kowé kabèh supaya dislametaké ana ing sajroning Roh, kang nucèkaké kowé lan ana ing sajroning kayektèn kang padha kokpracaya.

Jawa 1994: Aku padha kuwajiban tansah saos sukur marang Gusti Allah merga kowé padha dikasihi déning Panjenengané, awit Gusti Allah wis milih kowé dadi wong-wong sing bakal nampa keslametan. Srana pangwasané Rohé, lan merga precayamu marang kayektèn, kowé padha kadadèkaké umaté Gusti Allah kang suci.

Jawa-Suriname: Nanging para sedulur, kowé sing ditrésnani tenan karo Gusti. Awaké déwé rumangsa nèk awaké déwé iki kudu tansah maturkesuwun marang Gusti Allah nèk ngélingké kowé kabèh. Awit Gusti wis milih kowé. Pantyèn kowé sing diluwari sing ndisik déwé sangka kwasané ala. Kuwi penggawéané Roh Sutyi, sing wis ngresiki uripmu lan uga jalaran kowé pada pretyaya marang pitutur sing bener.

Sunda: Saban waktu sim kuring wajib muji sukur ka Allah ku hal aranjeun, dulur-dulur, anu diasih ku Gusti. Sabab aranjeun ku Allah dipilih pangheulana pikeun disalametkeun, lantaran percaya kana eta warta anu sayakti, disalametkeun ku pangawasa Roh, sangkan jaradi umat suci kagungana-Na.

Sunda Formal: Dulur-dulur, kakasih Gusti! Nilik kana kaayaan aranjeun, simkuring wajib muji sukur ka Allah. Sabab aranjeun teh, asup kana golongan jalma-jalma nu dipilih Allah pikeun disalametkeun pangheulana: Ku jalan disucikeun ku kawasaning Ruh jeung ku sabab aranjeun percaya ka nu sayakti.

Madura: Tan-taretan se ekaase’e Pangeran! Kaula sadaja kodu asokkor ka Allah polana sampeyan, sabab dhari parmola’an Allah mele sampeyan polana epasalamedda. Ganeka kalakon polana se elampa’agi Errohna Allah ka sampeyan, sopaja sampeyan daddiya ommadda Allah se socce, jugan polana sampeyan parcaja ka berta se lerres dhari Allah.

Bauzi: Imti vahi Kristus bake tu vuzehi meedam dam abo im Boehàda Yesus Kristus labe Aba Aho deeli meedam dam oa, iho ozom, ibi iho uba lab vi ozome Ala bake, “Neàte,” lahame vou baedam tadem bak lam gi ahole meedam bak. Neham labe labihaha bak. Alat aham di iube na ahebu modehe vab di iube Aho gi nehi fet ozome esuhu bak. “Um Tesalonika dam uho ame im imbona lam tu vuzehi ulohodesu meeda. Labi Am Aha Nutabe Neàna labe Am feà labet uba modi fi hasi gi Aba Aho gagohona meeda. Uho labihasu meedàmu Aho uba beom bak fa vei mu uba soat vausu fa vei neàdedume um Am damalese,” lahame fet ozome ahumdi neàdi gagu esuhu bak.

Bali: Inggih parasemeton, tiang patut tansah matur panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa pabuat semeton, sane kasayangan antuk Ida Sang Panembahan. Santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nyelik semeton kadadosang anak sane kapingarep karahayuang, antuk kawisesan Roh Idane miwah antuk kapracayan semetone ring kasujatian buat nadosang semeton kaulan Idane sane suci.

Ngaju: Pahari handiai je inyinta Tuhan! Ikei musti harajur manyewut tarimakasih akan Hatalla tahiu keton, awi bara tamparae Hatalla jari mintih keton uka inyalamat. Hal te manjadi awi taloh je ilalus Roh Hatalla akan keton uka keton manjadi ungkup ain Hatalla je barasih tuntang awi keton percaya dengan barita je bujur bara Hatalla.

Sasak: Semeton senamian saq tekasihin siq Tuhan! Tiang pade harus tetep ngucapang syukur tipaq Allah mengenai side pade. Sẽngaq lẽman penembẽqne Allah sampun pilẽq side pade jari teselametang langan penyucian saq telaksaneang siq Roh dait langan iman lẽq dalem kebenaran.

Bugis: Saudara-saudara iya namaséiyé Puwangngé! Tuli harusu’ki mattarima kasi lao ri Allataala passalemmu, saba’ pammulanna mupa Allataala pura piléko untu’ ripassalama’. Kajajiyangngi iyaro gau’é nasaba aga iya napogau’é Rohna Allataala lao ri iko untu’ pancajiko umma’na Allataala iya mapaccingngé sibawa nasaba mateppe’ko lao ri biritta iya tongengngé polé ri Allataala.

Makasar: Sikamma sari’battangku nikamaseanga ri Batara! Musti tuli appala’ sukkuruki ikambe mae ri Allata’ala passabakkang ikau ngaseng; nasaba’ battu ri uru-uruna memang naNapile mako Allata’ala untu’ nipasalama’. Anjo, RohNa Allata’ala anggaukangi mae ri kau; sollannu nipa’jari umma’Na Allata’ala matangkasaka; siagang lanri tappa’nu mae ri biritta tojenga battua ri Allata’ala.

Toraja: Apa iate kami te sipatukanni tontong ma’kurre sumanga’ langngan Puang Matua diona kamu, e sangsiulurangku to Napakaboro’ Puang, tu belanna tempon diopa mai mulanna Natonno’komi Puang Matua la ungkabu’tui kamakarimmanan diona kaNapamasallorammi Penaa sia kaumpatonganammi kamanapparan.

Duri: Ee, tomala'bihku' to napakamoja' Puang Isa! Tuli mangkurru sumanga'kan lako Puang Allataala nasaba' te'dapa nadipaden tee lino napilei jolomo kamu' Puang Allataala la napasalama'. Dipasalama' kamu', nasaba' kuasan-Na Roh Allataala mpilei kamu', napupenjaji kamu' tau mesan-Na, mikatappa'i tooi to pangngajaran tongan jio mai Puang Allataala.

Gorontalo: Mongowutata ngoimani ta otoliango Eya! Ami musi mosukuru lalayita tomimbihu timongoli, sababu Allahuta'ala ma lolulawota olimongoli lemaso to wolota lo ta bohuliyo silalamati, tunggulo timongoli ma piloposuci lo Roh lo Allahuta'ala wawu ma lowali pilaracaya lo habari banari lonto Allahuta'ala.

Gorontalo 2006: Mongo wutato tapilonu lo Eeya! Amiaatia laito musi molapali mola oduo̒lo ode Allahu Taa̒ala tomimbihu olimongoli, sababu tou̒ bohuliolo mai Allahu Taa̒ala malo lulaota olimongoli u piloa̒ahu. Sua̒li boito lotoduo mai tou̒ wolo u kilalaja lo Rohullah olimongoli u lopowali olimongoli umati lo Allahu Taa̒ala tamantali wau masababu timongoli palacaya tohabari u otutu lonto Allahu Taa̒ala.

Balantak: Utu-utus men kolingu'na Tumpu! Kai tio sinampang basukuur na Alaata'ala gause i Ia na tumbe-tumbenapo nungururukimo i kuu kada' salamatkonon. Kuu nisalamatkon gause Alus Molinas nuntukokon i kuu kada' sida mian-Na men molinas, ka' gause i kuu mamarasaya lele men kana' men ringkat na Alaata'ala.

Bambam: Pahallu kisi'dim la umbaba liukam pa'kuhhusam sumanga' längäm olona Puang Allataala kahana ikoa' inggannakoa' solasubungki to nakamasei Debata, aka mengkalao diopi mai anna napileingkoa' la napasalama'. Napasalama'koa' umpolalam pengkähänganna Penaba Maseho ussehoikoa' anna umpolalam kamatappasammua' lako kamaloloam.

Kaili Da'a: Jadi sampesuwu-sampesuwu to nipotowe i Pue, masipato kami da'anenonto manguli tarima kasi ka Alatala sabana katuwu komi. Kami kanamanguli tarima kasi sabana Alatala nompelisi komi nggari lambapamulana ala komi rapakasalamana. Etu pura-pura najadi nggari powia Nosa Nagasa riara nggatuwu komi ala mompakajadi komi todea Alatala tonagasana. Pade etu najadi sabana komi nomparasaya pepatuduki tonakonona.

Mongondow: Utatku mita inta kinotabi i Tuhan! Kami musti umuran mopoyaput in sukur ko'i Allah lantaran mo'ikow, sin nongkon pinomangkoianpabiímai piniliídon i Allah im mo'ikow sim posaḷamaton. Kasaḷamatan inta inaidan in Roho i Allah ko'i monimu simbaí mo'ikow baliíon umat i Allah inta mokudus sim mopirisaya mo'ikow kon habar inta mobanar nongkon i Allah.

Aralle: Kisa'ding pahalluang ma'kuhhu'sumanga' lolo dai' di olona Puang Alataala aka' dioa', ingkämmu solasohongki' ang nakalemui Dehata, aka' mengkalaoke' uhu-uhuna anna napilleimokoa' la napasalama'. Napasalama'koa' ungngolai pengkähänganna Inaha Masero anna malakoa' masero ungngolai kapampetahpa'ammua' pano di kaheba ang tahpa'.

Napu: Mewali, halalu au napokaahi Pue, hintoto mpuu kiuli liliu ngkaya kamaroana i Pue Ala anti kaikamuna. Lawi Pue Ala mopileikau hangko i nguru-nguruna bona tehoremakau hangko i huku dosami anti pepoinalaimi i bambari au tou. Napileimokau bona Nahoremakau anti kuasana Inao Malelaha au mampopewalikau taunana Pue Ala au malelaha.

Sangir: Manga anạ u sěmbaụ ikẹ̌kěndag'u Mawu! I kami e mambeng hinong hanesẹ̌ makitarimakasẹ su Mawu Ruata e waugu i kamene, watụ u kai rongkeng bọu tẹ̌tạ e Mawu Ruata seng němile si kamene tadeạu ipakasal᷊amatẹ̌. U ene kai nariadi ual᷊ingu karadiahangu Rohkẹ̌ u Ruata si kamene napakariading kamene ral᷊ohon jamaat'u Mawu e masasusi mase ual᷊ingken pangangimang i kamene su habaru katul᷊idẹ̌ e wọu Ruata.

Taa: Pei a’i-a’i anu naporayang i mPue, masipato kami sangkani manganto’oka i Pue Allah tarima matao apa saba komi. Apa yako ri pamulanya i Pue Allah mangampilis yami komi darapalaes yako ri huku to danarata ntau ri tempo etu. Pasi kareba matao to kami mampakarebaka resi komi seore, etu semo jaya to napake i mPue Allah mampokio komi. Roo see, apa saba komi mangaya anu to monso, i Pue Allah mampalaes komi mangampake kuasa i Nosa Mapasing to mangawali komi see komi mawali i Pue Allah Puenya. Naka pei i Pue Allah mangika samparia palaong to etu apa Ia rani komi mangarata seja kayawa to re’e resi i Yesu Kerisitu, Pue ngkita. Wali masipato kojo kita manganto’oka Ia tarima matao.

Galela: Mia dodiao nipipiricaya de kanaga o Jou Yesus winidododaraka, ma orasi mia sumbayang miatide, de ma ngale ngini de mia sumbayang qangodu ma rabaka kanaga mitemo, "Ya, Jou! Ani laha ka ilamo poli." Sababu ngini gena iqoqoma o dunia wosidadi waasi, de o Gikimoi asa winihiri la o orasi ma simaka ma ngale de o Gurumi Qatetebi ma kuasa nia sininga qatebi de lo o dodoto itotiai niopiricaya, so ngini asa nisalamatika.

Yali, Angguruk: Nori, Nonowe Yesusen indi henesuhon welahepma Allahn wal tibag sambilen hit fanowap henebuhuk ulug mumal heneptisimu hit fahet Allah fam Ninikni uruk lahe. Allah hime fanowon hunubam emberisiyon inowen fanowap heneptisimu wene fanowon fahet hiren tem toho hinindimu wenggel haruk latikip.

Tabaru: 'Esa moi riaka dodoto ma Jou winisiboso-bosono! Ngomi kaitaurika salingou mio'amalaha ma Jo'oungu ma Dutuka sababu ngini, ngano ka ma guruenosi ma Jo'oungu ma Dutu winiirikokau ma ngale nisilaha. Ge'ena 'idadi sababu 'o Ngomasa 'Itebi-tebini 'imanarama nginioka, la nidiai niodadi ma Jo'oungu ma Dutu wi kawasa, de sababu niongaku 'o habari 'iti-tiai ma Jo'oungu ma Dutuno.

Karo: O senina-senina, si ikelengi Tuhan, katawari pe arus ikataken kami bujur man Dibata erdandanken kam. Sabap kam ipilih Dibata jadi si pemenana guna iselamatken alu kuasa Kesah Si Badia dingen alu kinitekenndu nandangi pengajaren si tuhu-tuhu e. Ibahan Dibata kam jadi anak-anak si iserapken guna Ia.

Simalungun: Tapi na patut do hanami mangkatahon tarima kasih tongtong bani Naibata halani nasiam, sanina na hinaholongan ni Tuhan in, ai ipilih Naibata do nasiam humbani mulani, ase saud nasiam maluah marhitei pangurasion ni Tonduy in ampa haporsayaon bani hasintongan in.

Toba: Alai na tama do hami tongtong mandok mauliate tu Debata marningot hamu, ale angka dongan, na hinaholongan ni Tuhan i, ala dipillit Debata hamu sian mulana, asa saut hamu malua, i ma marhite sian Tondi na pabadiahon dohot haporseaon di hasintongan.

Dairi: Kènè alè dengan, si nikekellengen Tuhan i! Kennah ngo dak kudokken kami mejalo metangkup taba Dèbata kumarna kènè, kerna i mulana nai ngo kènè ipilih Dèbata mahan paluahenna. Karinana idi ibaing Tendi Perbadia, asa gabè ummat simbadia Dèbata kènè, janah kerna percaya kènè mi sukuten kesentengen siroh bai Dèbata nai.

Minangkabau: Oih sudaro-sudaro nan dikasiahi dek Tuhan! Kami musti tatap batarimo kasih kapado Allah, tantang diri angku-angku, dek karano dari samulo Allah lah mamiliah angku-angku untuak disalamaikkan. Parkaro tu tajadi, dek karano apo nan lah dikarajokan dek Roh Allah kabake angku-angku, untuak manjadikan angku-angku umaik Allah nan suci, sarato, dek karano angku-angku picayo, kabake barito nan bana dari Allah.

Nias: Ya'ami ira talifusõ ni'omasi'õ Zo'aya! Lõ mamalõmalõ mangandrõ saohagõlõ ndra'aga khõ Lowalangi sanandrõsa ba khõmi, bõrõ me i'otarai mbõrõta no Itutuyu ami Lowalangi ba wangorifi. Alua zi manõ bõrõ Geheha Lowalangi sohalõw̃õ ba khõmi, ba wombali'õ ya'ami banua Lowalangi ni'amoni'õ, ba bõrõ me mamati ami ba duria sindruhu andrõ si otarai Lowalangi.

Mentawai: Ale kam Sasarainamai simanuntut bagat Tuhanta! Bulat tá itetek-tek kukua kai surá ka tubut Taikamanua, kalulumui; aipoí ka panandaatnia peilé, aipiliyan kam Taikamanua, bulé ipaarau kam. Aibara geti kelé néné, iaté, kalulut sigalai Ketsat Sipunenan ka tubumui, ibailiuaké kam sapaamiannia sipunenan, kalulut tonem bagamui ka katuareman bulat sibulatnia sibara ka Taikamanua.

Lampung: Puari-puari sai dikasihi Tuhan! Sekam selalu harus ngucapko terima kasih jama Allah tentang keti, mani jak mulani Allah radu memilih keti untuk diselamatko. Hal udi tejadi ulih api sai diguaiko Ruh-Ni Allah jama niku untuk ngejadiko keti umat-Ni Allah sai suci rik ulih mani keti percaya jama kabar sai benor jak Allah.

Aceh: Syedara-syedara nyang geugaséh lé Tuhan! Sabe kamoe peugah teurimong gaséh ubak Po teu Allah keuhai gata, sabab yoh awaiphon Allah ka geupiléh gata keu geupeuseulamat. Hai nyan teujadi lé peue nyang jipeubuet lé Roh Allah keugata keu teupeujeuet gata umat Allah nyang gleh dan lé sabab gata tapatéh ubak haba nyang beutôi nyang teuka nibak Allah.

Mamasa: O anggammua' sa'do'dorangki to nakamasei Dewatanta Puang Yesus, la sipato' tongan-tongangkan ma'kurru' sumanga' liu langngan olona Puang Allata'alla aka mengkalao diopi mai anna napilemokoa' la napasalama'. Napasalama'koa' ummolai pa'damana Penawa Masero la usseroikoa' anna ummolai kapangngoreanammua' lako tula' tongan illalan Kareba Kadoresan.

Berik: Am afelen mesna Tuhan ijes nesiktababilirim, ai Uwa Sanbagiri jeber-jeber enggam asa bala im temawer, "Ase samfer golmini". Jeiserem waakena ai ase samfer golmini gam ajewera gweyibenerem, aam temawer Uwa Sanbagiri Jei aamei is fwater destabaabil enggalfe aamei is jam waakentababisife. Jei aamei baabeta Mafnana Jelemanaiserem aamei ga is jem waakentababisini. Mafnana Uwa Sanbagirmana Jei ini imna is gwebaipmini jega ini imna tabalbalsusmer is gam ge folbamif. Aamei taterisi bunarsusfer aaiserem ijewera taabilirim, Uwa Sanbagiri Jei aamei ga is jem temawer waakentababisini.

Manggarai: Asé-ka’én, ami paka wali di’a mtaung oné Mori Keraéng landing méu ata momang le Morin. Ai du toé di dédékn lino ho’o, Mori Keraéng poli pilé méu kudut selamak le gori de Nai Nggeluk ata pandé nggeluk méu te ciri paéng de Morin.

Sabu: Tuahhu-tuahhu do ddei Muri. Do jhamma ke jhi ta peloro nepe ha'e kolo lii ie pa Deo jhara lua mu, rai ti petari rai do alla ke mu pepidhi ri Deo tu ta nara lua helama tona-ie. Ne jadhi ne lai do naanne ri lua jhagga Hega Deo pa mu, mita jadhi mu ta annu-niki Deo do mmau do megala taga rido parahajha ke mu pa lii do petu do ngati Deo.

Kupang: Sodara dong! Botong maen minta tarima kasi sang Tuhan Allah, tagal Dia sayang sang bosong. Te waktu Dia balóm bekin ini dunya, Dia su putus memang ko kasi salamat sang bosong. Ais Dia kasi Dia pung Roh ko bekin barisi sang bosong, tagal bosong parcaya apa yang batúl.

Abun: Men bi nji, men bi nyanggon gato Yefun Yesus jimnotku, Yefun Allah fro nin su ketke subere nin kem ndo to kapyo mato kapyo mo Yefun Allah bi nat-i. Sane men ki ndo mo Yefun noru nombrak sor. Yefun Allah Gen kak nin bi sukjimnut anato nin jambot Yefun Allah bi sukdu gato sangge. Yefun Allah Gen kak nin bi sukjimnut anato nin brek kadit os ibit, ete nin tepsu Yefun Allah bi rus-i gato ben Yefun bi suk-i petok sor. Sane anato nin kem ndo to kapyo mato kapyo it anare.

Meyah: Edohuji ongga Allah odou okora rot, orofosut mona bera memef mois oufamofa eteb gu Allah rot iwa. Jeska gij mona ongga sismeni bera Allah ocunc iwa jeskaseda oskotu iwa jeska yeyin mar ongga oska. Noba Ofa ontunggom koma oisouska Efena Ebsi ongga eita idou ongga ebsi komowa fob. Noba mar insa koma nomnaga en oisouska idou ongga ororu efen oga ongga tenten fob.

Uma: Jadi', ompi'–ompi' to nape'ahi' Pue', toto-na lia-kai mpo'uli' tarima kasi oa' hi Alata'ala sabana koi'. Apa' napelihi-mokoi ngkai lomo'-na bona tehore-koi ngkai huku' jeko'-ni. Tehore-koi ngkai huku' jeko'-ni toe, hante kuasa Inoha' Tomoroli' to mpopajadi'-koi bagia Alata'ala to moroli', pai' hante pepangala'-ni hi kareba to makono.

Yawa: Reama arakove, weapamo Amisye apa muinye manakoeyo wasai, weti reamo kove raura seo Ai tutir, weye arono manasyin dave Po wasapatimu indamu Po wasapaya irati wapa ayao kakaije ama mangke rai. Po wasapaya kakaije rai weye wapanave ayao tugae rai muno Anawayo Vambunine mo wasanuga raveti ngkakavimbe.


NETBible: But we ought to thank God always for you, brothers and sisters loved by the Lord, because God chose you from the beginning for salvation through sanctification by the Spirit and faith in the truth.

NASB: But we should always give thanks to God for you, brethren beloved by the Lord, because God has chosen you from the beginning for salvation through sanctification by the Spirit and faith in the truth.

HCSB: But we must always thank God for you, brothers loved by the Lord, because from the beginning God has chosen you for salvation through sanctification by the Spirit and through belief in the truth.

LEB: But we ought to give thanks to God always concerning you, brothers [dearly] loved by the Lord, because God has chosen you [as] first fruits for salvation by the sanctification of the Spirit and faith in the truth,

NIV: But we ought always to thank God for you, brothers loved by the Lord, because from the beginning God chose you to be saved through the sanctifying work of the Spirit and through belief in the truth.

ESV: But we ought always to give thanks to God for you, brothers beloved by the Lord, because God chose you as the firstfruits to be saved, through sanctification by the Spirit and belief in the truth.

NRSV: But we must always give thanks to God for you, brothers and sisters beloved by the Lord, because God chose you as the first fruits for salvation through sanctification by the Spirit and through belief in the truth.

REB: WE are always bound to thank God for you, my friends beloved by the Lord. From the beginning of time God chose you to find salvation in the Spirit who consecrates you and in the truth you believe.

NKJV: But we are bound to give thanks to God always for you, brethren beloved by the Lord, because God from the beginning chose you for salvation through sanctification by the Spirit and belief in the truth,

KJV: But we are bound to give thanks alway to God for you, brethren beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth:

AMP: But we, brethren beloved by the Lord, ought {and} are obligated [as those who are in debt] to give thanks always to God for you, because God chose you from the beginning {as His firstfruits (first converts)} for salvation through the sanctifying work of the [Holy] Spirit and [your] belief in (adherence to, trust in, and reliance on) the Truth.

NLT: As for us, we always thank God for you, dear brothers and sisters loved by the Lord. We are thankful that God chose you to be among the first to experience salvation, a salvation that came through the Spirit who makes you holy and by your belief in the truth.

GNB: We must thank God at all times for you, friends, you whom the Lord loves. For God chose you as the first to be saved by the Spirit's power to make you his holy people and by your faith in the truth.

ERV: Brothers and sisters, you are people the Lord loves. And we always thank God for you. That’s what we should do, because God chose you to be some of the first people to be saved. You are saved by the Spirit making you holy and by your faith in the truth.

EVD: Brothers and sisters, the Lord loves you. God chose you from the beginning to be saved. So we should always thank God for you. You are saved by the Spirit making you holy and by your faith (believing) in the truth.

BBE: But it is right for us to give praise to God at all times for you, brothers, loved by the Lord, because it was the purpose of God from the first that you might have salvation, being made holy by the Spirit and by faith in what is true:

MSG: Meanwhile, we've got our hands full continually thanking God for you, our good friends--so loved by God! God picked you out as his from the very start. Think of it: included in God's original plan of salvation by the bond of faith in the living truth.

Phillips NT: But we must thank God continually for you, brothers, whom the Lord loves. He has chosen you as the first to be saved, to make you holy by the work of his Spirit and your own belief in the truth.

DEIBLER: Our fellow believers, whom our Lord Jesus loves, we thank God very frequently for you. It is appropriate/right for us to do that, because God chose you …from the beginning [MTY] of creation/before the world existed† in order that he might save you as a result of your believing the true message and as a result of God’s Spirit setting you apart for God.

GULLAH: We Christian bredren, oona wa de Lawd lob, we mus tell God tankya fa oona all de time. Cause fom de fus, God done pick oona fa sabe oona by de powa ob de Holy Sperit fa mek oona come fa be God own holy people, an fa sabe oona by oona fait een de trute.

CEV: My friends, the Lord loves you, and it is only natural for us to thank God for you. God chose you to be the first ones to be saved. His Spirit made you holy, and you put your faith in the truth.

CEVUK: My friends, the Lord loves you, and it is only natural for us to thank God for you. God chose you to be the first ones to be saved. His Spirit made you holy, and you put your faith in the truth.

GWV: We always have to thank God for you, brothers and sisters. You are loved by the Lord and we thank God that in the beginning he chose you to be saved through a life of spiritual devotion and faith in the truth.


KJV: But <1161> we <2249> are bound <3784> (5719) to give thanks <2168> (5721) alway <3842> to God <2316> for <4012> you <5216>_, brethren <80> beloved <25> (5772) of <5259> the Lord <2962>_, because <3754> God <2316> hath <138> (0) from <575> the beginning <746> chosen <138> (5639) you <5209> to <1519> salvation <4991> through <1722> sanctification <38> of the Spirit <4151> and <2532> belief <4102> of the truth <225>_:

NASB: But we should<3784> always<3842> give<2168> thanks<2168> to God<2316> for you, brethren<80> beloved<25> by the Lord<2962>, because<3754> God<2316> has chosen<138> you from the beginning<746> for salvation<4991> through<1722> sanctification<38> by the Spirit<4151> and faith<4102> in the truth<225>.

NET [draft] ITL: But <1161> we <2249> ought <3784> to thank <2168> God <2316> always <3842> for <4012> you <5216>, brothers and sisters <80> loved <25> by <5259> the Lord <2962>, because <3754> God <2316> chose <138> you <5209> from <575> the beginning <746> for <1519> salvation <4991> through <1722> sanctification <38> by <4151> the Spirit <4151> and <2532> faith <4102> in <225> the truth <225>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.
Studi Alkitab dengan AI: Alkitab GPT.

 <<  2 Tesalonika 2 : 13 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Alkitab GPT
Bantuan
Dual Panel Dual Panel