Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 28 : 21 >> 

TB: Akan tetapi mereka berkata kepadanya: "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau dan juga tidak seorangpun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau.


AYT: Lalu, mereka berkata kepada Paulus, “Kami tidak menerima surat tentangmu dari Yudea dan tidak ada satu pun dari saudara-saudara seiman yang datang ke sini untuk memberi kabar atau mengatakan sesuatu yang buruk tentang kamu.

TL: Maka kata mereka itu kepadanya, "Surat pun tiada kami ini terima dari Yudea akan halmu, dan daripada segala saudara yang datang ke mari seorang pun tiada yang menceriterakan atau mengatakan apa-apa kecelaanmu.

MILT: Dan mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat apa pun dari Yudea mengenai engkau ataupun seseorang yang datang dari antara saudara-saudara telah memberitahukan atau mengatakan sesuatu yang jahat mengenai engkau.

Shellabear 2010: Mereka berkata, "Kami belum menerima surat dari Yudea mengenai dirimu dan tidak ada seorang pun dari sana yang datang membawa berita atau menceritakan kepada kami sesuatu yang buruk tentang engkau.

KS (Revisi Shellabear 2011): Mereka berkata, "Kami belum menerima surat dari Yudea mengenai dirimu dan tidak ada seorang pun dari sana yang datang membawa berita atau menceritakan kepada kami sesuatu yang buruk tentang engkau.

Shellabear 2000: Mereka berkata, “Kami belum menerima surat dari Yudea mengenai dirimu dan tidak ada seorang pun dari sana yang datang membawa berita atau menceritakan kepada kami sesuatu yang buruk tentang engkau.

KSZI: Mereka berkata kepada Paulus, &lsquo;Kami belum mendapat surat dari Yudea tentang saudara. Tiada seorang pun yang datang ke sini menyebutkan apa-apa kesalahan saudara.

KSKK: Mereka menjawab, "Kami tidak menerima surat tentang perkaramu dari Yudea, dan tidak ada saudara yang telah datang ke sini yang melaporkan atau mengatakan sesuatu yang jahat tentang engkau.

WBTC Draft: Pemimpin-pemimpin Yahudi itu menjawab, "Kami tidak menerima surat dari Yudea tentang engkau. Saudara-saudara yang tiba dari sana tidak melapor atau mengatakan hal-hal yang buruk tentang engkau.

VMD: Mereka menjawab, “Kami tidak menerima surat dari Yudea tentang engkau. Saudara-saudara yang tiba dari sana tidak melapor atau mengatakan hal-hal yang buruk tentang engkau.

AMD: Orang-orang Yahudi itu menjawab Paulus, “Kami belum menerima surat apapun dari Yudea tentang kasusmu ini. Tidak ada saudara-saudara kita yang datang dari sana yang melaporkan atau mengatakan hal-hal buruk tentang kamu.

TSI: Lalu mereka menjawab, “Kami belum menerima surat dari provinsi Yudea tentang kamu. Juga belum ada orang Yahudi dari sana yang datang membawa berita atau menceritakan hal buruk tentang kamu.

BIS: Lalu mereka berkata kepadanya, "Kami belum menerima satu surat pun dari Yudea mengenai Saudara. Dan tidak ada seorang saudara pun dari sana yang datang membawa kabar mengenai Saudara atau berbicara yang buruk mengenai Saudara.

TMV: Lalu mereka berkata kepadanya, "Kami belum menerima sepucuk surat pun dari Yudea tentang perkara saudara. Tiada seorang pun daripada mereka yang datang membawa khabar tentang saudara, atau bercakap buruk tentang saudara.

BSD: Lalu tokoh-tokoh orang Yahudi di Roma itu berkata kepada Paulus, “Tidak ada seorang pun dari Yudea yang datang ke mari membawa berita mengenai Saudara, atau yang menceritakan yang buruk-buruk tentang Saudara. Kami juga belum menerima surat dari Yudea tentang dirimu.

FAYH: Mereka menjawab, "Kami tidak mendengar apa-apa tentang engkau! Kami tidak menerima surat dari Yudea dan tidak ada berita dari mereka yang datang dari Yerusalem.

ENDE: Kata mereka kepadanja: Kami tidak menerima surat-surat dari Judea dan tidak ada saudara-saudara datang kemari memberitakan atau mengatakan apa-apa jang kurang baik tentangmu.

Shellabear 1912: Maka kata mereka itu kepadanya, Kami ini belum mendapat surat dari Yahudia akan halmu, dan dari antara saudara-saudara yang datang kemari seorang pun tiada yang mekhabarkan atau mengatakan apa-apa kesalahanmu.

Klinkert 1879: Maka sahoet mareka-itoe kapadanja: Bahwa kami ini belom mendapat soerat akan perkaramoe dari negari Joedea, dan daripada segala saoedara jang datang kamari sa'orang pon tiada jang mentjeriterakan ataw menjeboet apa-apa salahmoe.

Klinkert 1863: Maka kata dia-orang sama dia: Kami belom dapet soerat akan perkaramoe, baik dari Joedea, baik dari segala soedara jang dateng kamari trada satoe jang mentjaritraken atawa menjeboet apa-apa dari perkaramoe.

Melayu Baba: Dan dia-orang kata sama dia, "Kita ini blum trima surat deri Yahudiah deri-hal angkau, dan lagi antara sudara-sudara itu t'ada satu orang pun datang sini yang khabarkan atau kata apa-apa angkau punya salah.

Ambon Draft: Tetapi berkatalah mari-ka itu kapadanja: Kami su-dah tijada tarima barang su-rat deri dalam Jehuda akan angkaw, dan lagi barang sa-awrang sudara tijada datang di sini, jang sudah bawa ba-rang chabar jang djahat akan angkaw ataw jang katakan akan angkaw.

Keasberry 1853: Maka jawab marika itu padanya, Bahwa kami ini bulom mundapat surat deri halmu baik deri tanah Yahuda, baik deripada barang sa'orang jua pun deripada sagala saudara yang datang kumari itu tiada iya munchurtrakan atau munyubut salah apa apa deri halmu.

Keasberry 1866: Maka jawab marika itu padanya, Bahwa kami ini bŭlom mŭndapat surat deri halmu, baik deri tanah Yahuda, baik deri pada barang sa’orang jua pun, deripada sagala saudara yang datang kŭmari itu, tiada iya mŭnchŭrtrakan, atau mŭnyŭbut salah apa apa deri halmu.

Leydekker Draft: Tetapi berkatalah marika 'itu kapadanja; kamij 'ini sudah tijada mendapat barang surat 'akan 'angkaw deri pada tanah Jehuda: dan barang sa`awrang deri pada segala sudara laki 2 jang telah datang kamarij 'itu sudah tijada memberita 'ataw meng`utjap barang djahat 'akan 'angkaw.

AVB: Mereka berkata kepada Paulus, “Kami belum mendapat surat dari Yudea tentang saudara. Tiada seorang pun yang datang ke sini menyebutkan apa-apa kesalahan saudara.

Iban: Sida lalu nyaut iya, "Kami nadai udah nerima surat ari Judea pasal nuan, lalu bala kitai ke datai ditu pen nadai mega madahka berita, tauka bejaku jai pasal nuan.


TB ITL: Akan tetapi <1161> mereka berkata <3004> kepadanya <4314> <846>: "Kami <2249> tidak <3777> menerima <1209> surat-surat <1121> dari <575> Yudea <2449> tentang <4012> engkau <4675> dan juga tidak <3777> seorangpun <5100> dari saudara-saudara <80> kita datang <3854> memberitakan <518> <2980> apa-apa <5100> yang jahat <4190> mengenai <4012> engkau <4675>. [<2228>]


Jawa: Nanging banjur padha mangsuli: “Kula boten sami tampi serat-serat saking tanah Yudea bab panjenengan, punapa dene inggih boten wonten satunggal kemawon saking sadherek-sadherek kita ingkang mriki martosaken bab ingkang awon tumrap panjenengan.

Jawa 2006: Nanging banjur padha mangsuli, "Kula mboten sami tampi serat-serat saking tanah Yudéa bab panjenengan, punapa déné inggih mboten wonten satunggal kémawon saking sadhèrèk-sadhèrèk kita ingkang mriki martosaken bab ingkang awon tumrap panjenengan.

Jawa 1994: Wong-wong Yahudi mau nuli padha mangsuli: "Kula sami mboten nampi serat menapa-menapa saking tanah Yudéa bab panjenengan. Ugi mboten wonten sedhèrèk setunggal kémawon saking ngrika ingkang kautus mbekta pawartos, saé utawi awon.

Jawa-Suriname: Wong-wong Ju mau terus semaur: “Awaké déwé ora nampa layang apa-apa sangka Yudéa bab kowé. Uga ora ènèng wong sapa-sapa sangka kana sing dikongkon nggawa kabar mbréné bab bener-oraé.

Sunda: Walon maranehna, "Perkawis saderek kitu, ti Yudea teu aya serat-seratna acan. Nu ti ditu teu aya nu ka dieu, teu aya anu ngabantun wartos perkawis kajahatan saderek.

Sunda Formal: Ku maranehna dijawab kieu, “Nanging da teu aya serat-seratna acan perkawis anjeun ti Yudea. Nu ti ditu oge teu aya anu ka dieu; jadi, teu kantos mendak wartos yen anjeun teh jelema jahat.

Madura: Reng-oreng jareya laju ngoca’ ka Paulus, "Kaula e ka’iya ta’ narema sorat dhari Yudea se nerrangngagi parkara sampeyan. Jugan tadha’ taretan settonga se dhateng dhari ka’issa’ se ngeba kabar parkara sampeyan otaba se arasanan juba’ parkara sampeyan.

Bauzi: Lahame Paulusat labi vameadahemu ame dam labe vahi fa gago, “Oho etei lab vameadaha bak lam im biem bak. Yudea bak laba azim Yahudi dam labe, ‘Oho faina modeho,’ laham bak lam sunit toeme iba oluhu vabak. Labi imti Yesus bake tu vuzehi meedam dam totbaho abo Yudea bak labet lehe dam labe iba niba li neha, ‘Om faina modeho,’ lahame oba feàtàdam bak lam im laha aihi vabak. Labiha labe im vabili modem bak. Gi oho etei lab vameadaha bak lam im etei alimeat ab aidamam bak.

Bali: Parapanglingsire punika raris mabaos ring dane sapuniki: “Tiang tan wenten nrima surat saking Yudea ngeniang indik semetone, taler tan wenten semeton sane rauh makta kabar saking irika, wiadin sane maosang sane tan patut marep ring semeton.

Ngaju: Palus ewen hamauh dengae, "Ije kalambar surat mahin dia aton ikei tarimae bara Yuda tahiu pahari. Tuntang ije mahin jaton pahari bara kanih je dumah mimbit kabar tahiu pahari atawa manahiu taloh je papa mawi pahari.

Sasak: Terus ie pade bebase lẽq Paulus, "Tiang pade ndẽqman nerimaq surat lẽman Yudea mengenai side. Dait ndẽq araq sopoq semeton juaq lẽman derike saq dateng jauq kabar mengenai side atao nuturang saq lengẽ mengenai side.

Bugis: Nainappa makkeda mennang lao ri aléna, "Dé’pa gaga sure’ ritarima polé ri Yudéa passalenna Saudara muwi séddi. Nadé’to gaga séddi Saudara polé kuwaro lao mai tiwi karéba passalenna Saudara iyaré’ga mabbicara maja passalenna Saudara.

Makasar: Nakanamo ke’nanga ri Paulus, "Tena le’bakapaki’ annarima sura’ manna silawara’ battu ri Yudea ri passala’na batangkalennu. Siagang tenapa manna sitau battu mae anrinni angngerangi kabara’nu, yareka ambicara kodiko.

Toraja: Nakuami tinde tau lako: Moi sura’ tae’ bangra urrampoikan dio mai Yudea tu diona kamu, sia iatu mai mintu’ sangsiuluranta tu lu diona mai, tae’ bangra misa’ umparampoi ba’tu umpokadai tu sayuammi.

Duri: Napebalii to-Yahudi nakua, "Nate'da bangra sura' sanglambah kitarima jio mai tana Yudea, na te'da too tau ratu mpauko ba'tu mpau gaja'ko.

Gorontalo: Bo timongoliyo loloiya mao ode oliyo odiye, ”Ami dila lololimo tulade lonto lipu lo Yudeya tomimbihu ti tuwani wawu nga'amila mongowutatunto ta helonao mayi lonto lipu lo Yudeya, diyaluwo mao ta helopohabari ode olami deu ti tuwani helohutu u moleto.

Gorontalo 2006: Lapatao̒ timongolio loloi̒ya mao̒ olio, "Amiaatia diipo lololimo tuladee ngopita mao̒ lonto Yudea pasali lo Wutato. Wau diaaluo penu boli ngotaa mao̒ lowutato mola lonteeto mai lodelo habari pasali lo Wutato meaalo helo bisala u mobulilo pasali lo Wutato.

Balantak: Kasi i raaya'a norobu taena, “Kai sianpo nontoo labot sa'angu'po surat na samba Yudea muntundun i koo. Ka' sianta sa'angu'po samba Yahudi men notaka nangawawa leleem, kabai nuntundun i koo ba'idek.

Bambam: Sapo' natimba' to Yahudi naua: “Tä'kam deem untahima suha' dio mai Yudea diona kalemu. Tä' toi deem sule solataa' dio mai natulasangkam kakadakeammu.

Kaili Da'a: Nangepe tesa i Paulus etu nesonomo ira, "Kami e'i da'a ria nantarima kamba santa'u sura nggari Bagia Yudea nosinggawela ewa parakara komi etu. Pade da'a wo'u naria samba'a tau nggari setu narata nanggeni kareba nosinggawela ante komi bara motesa anu naja'a ewa komi ka kami.

Mongondow: Daí mosia noguman ko'inia nana'a, "Kami in diaípabií kon dodai onda notarima kon surat nongkon Yudea mengenai ikow, naí doman tua, diaípabií doman kon dodai onda intau mita inta ki utat naton in namangoi bo nopota'au kon onu inta mora'at inaidanmu.

Aralle: Ampo' natimba' to Yahudi naoatee, "Daang aha untahimbo suha' yaho mai di Yudea didiomu. Datoi aha solataa' ang sule yaho mai mantula'ingkang kakarakeammu.

Napu: To Yahudi iti mohanai, rauli: "Bara ara sura au kihumba hangko i Yudea au mampololita kana irio. Hai bara wori ara hadua tauna hangko inditi au mai moanti bambari ba mampololita dakemu.

Sangir: Mase i sire nẹ̌bera si sie, "I kami e wẹ̌dangbeng tawe nakatarimạ suratẹ̌ kạdiongeng sěmbaụ, bọu Yudea mạanun manga anạ u sěmbaụ. Dingangu tawẹ u kadiongeng wọu i kamene pai wọu ene kụ deng nakawawa habaru měbẹ̌běkeng kau e arau měbẹ̌bisarang karal᷊akịu e.

Taa: Wali ojo karoonya i Paulus magombo etu, kepala-kepala nto Yahudi etu manganto’oka ia, sira manganto’o, “Kami tare mangarata sura mangkonong korom yako ri propinsi Yudea, pasi tare pua’i ngkita to rata rire mampakarebaka kami bara manganto’o anu to maja’a mangkonong korom.

Rote: Boema lafa'da Paulus lae, "Ami beita sipo susulak esa boen neme Yudea mai, la'eneu tolanoo ka fa. Ma beita hapu tolanook esa boen neme naa mai fo nini halak la'eneu tolanoo ka, do kokolak mangalauk la'eneu tolanoo ka fa.

Galela: De ona isango itemo unaka, "Ma ngale ngona gena o surati moi lo isidingo waasi o Yudeano, komagena lo o bi nyawa nikokalaki o Yudea ma daeraka o nyawa moi lo yahino waasi imisingangasu ma ngale to ngona ani ronga ma dorou.

Yali, Angguruk: Hiyag isibagma iren at ubam enele uruk lit, "Nit nonori Yudea werehonen suwesingga hat fahet emberuson nit nenembeg waharisi fug. Nonori winon oho nit nenembeg waharusa fureg haren siyag ane tirikinon faher oho alem hiyag nisarusa fug.

Tabaru: Ma 'ona kayongosekau 'unaka, "Ngomi komiamakewasi 'o surati 'o Yudeano ma ngale ngona ka 'o ngai moi ma. De dokaino komoiwa moi yaino nisijarita bolo nisigurubungu.

Karo: Ngaloi kalak Jahudi e man Paulus nina, "Labo lit ialoken kami surat i Judea nari kerna kam. Bage pe labo lit senina-seninanta i jah nari maba berita tah pe cakap-cakap si la mehuli kerna kam.

Simalungun: Jadi nini sidea ma dompaksi, “Seng dong ijalo hanami surat ni sidea pasal ham, anjaha hasoman na roh hunjai pe, seng dong patugahkon atap aha pe na jahat pasal ham.

Toba: Dung i ninna nasida ma mandok ibana: Ndang adong hujalo hami surat sian Judea taringot tu ho, jala ndang adong manang ise sian angka dongan i, naung ro tuson paboahon barita na jahat taringot tu ho.

Dairi: Nai nina kalak i mo mengaloi, "Oda lot dèng kujalo kami surat i Judèa nai tersèngèt kono, janah oda lot barang isè pè dengan i roh mi sènda memmagahken tersèngèt kono, bang pè tah lot jahat iulaken kono.

Minangkabau: Mako bakatolah urang-urang tu kabake si Paulus, "Alun ciyek juwo lai kami manarimo surek tantang diri angku, dari Yudea. Indak surang juwo doh sudaro nan dari sinan, nan mambawok kaba tantang diri angku, atau mangatokan nan buruak tantang diri angku.

Nias: Ba lasofu khõnia lamane, "Ma'ifu lõ nitemama sura moroi ba Yudea sanandrõsa khõu. Ba samõsa lõ si tohare moroi sa ba da'õ wame'e turia sanandrõsa khõu ma zui turia si lõ sõkhi khõu.

Mentawai: Iageti kuaddangan ka matania, "Bulat beri peite silómai surat sibara ka Judea, masikolouaké pagalaiat tubum, ale Saraina. Samba mitsá bulat beri peite sia sara siooi masisegéaké, elé masitiboi ka kai pagalaiat tubum sikataí.

Lampung: Raduni tian cawa jama ia, "Sekam makkung nerima sai surat pun jak Yudea mengenai Puari. Rik mak ngedok sai puari pun jak udi sai ratong ngusung kabar mengenai Puari atau cawa sai burak mengenai Puari.

Aceh: Laju awaknyan jipeugah bak gobnyan, "Kamoe gohlom kamoe teurimong meusaboh surat pih nibak Yudea keuhai Droeneueh. Dan hana meusidroe syedara pih nyang teuka nibak sideh jijakba haba keunoe keuhai droeneueh atawa jipeugah nyang brok-brok keuhai Droeneueh.

Mamasa: Sapo' natimba' to Yahudi nakua: “Tae'kan dengan untarima sura' dio mai Yudea untetterangko, anna tae' toi dengan sae solata dio mai umpokadangkan kasalaammu.

Berik: Jepga angtane Yahudimana Paulus ga aane bala, "Ai surta afa ajama domolyan ona Yudeyaminiwer im temawer. Ane angtane jewer aa jei ge jalbuwenaram, jei taterisi kapkaiserem im temawer fas afa jam ne nasbiyen.

Manggarai: Maik mai taé disé ngong hia: “Ami toé manga tiba surak oné mai Yudéa tombo latang te hau, agu toé manga cengatan oné mai asé-ka’é dité mai tombo ata da’at latang te hau.

Sabu: Moko ta lii ke ro pa Paulus, "Ngaddi le dho jhi ta hammi ie ta hebhalla huri he ngati Yudea jhara lua Tuahhu. Nga bhule le dho heddau tuahhu he do dakka ngati ni do era ta pedai-pejha'i le nga jhi jhara lua Tuahhu, kiadho ta ma pedae ngara apa he Tuahhu ri ro.

Kupang: Ais dong manyao bilang, “Sampe sakarang, botong balóm tarima satu surat ju dari Yudea yang kasi tau sodara pung parkara ni. Bagitu ju, sodara-sodara yang datang dari sana sonde omong apa-apa soꞌal sodara Paul.

Abun: Ye Yahudi gato sum mone ki do, "Men yo ku surat kadit bur Yudea su sukdu subot nan yo mo nde tó. Ye Yahudi gato ma kadit bur Yudea, án yo ki suk gato ibit subot nan dom nde.

Meyah: Beda rusnok Yahudi insa koma ragot gu Paulus oida, "Memef menesma surat efeyi egens tein jeska monuh Yudea ongga agot mar osok gij bua enesi. Noba mefmen rusnok ongga ruksons jeska Yudea fob bera rinefesij rot mar ongga osok gij bua tein guru.

Uma: Ra'uli' totu'a to Yahudi toera mpo'uli'-ki Paulus: "Uma ria sura kitarima ngkai Yudea to mpotompo'wiwi-ko. Pai' uma wo'o ria ba haduaa ngkai ria to ngkeni kareba ba mpololita kada'aa-nu.

Yawa: Umba akarijo Yahudi wo raura nanto Paulus ai ware, “Reamamo wamantatukambe animaisye mi mbewa ti wimakovave, weye nyovara wao mo ana no naije ratoe inta no no Yudea ti nde jewen. Muno reama arakovo una no Yudea inta ude wo nya ana ndave ti ngkakai inta raura ramu.


NETBible: They replied, “We have received no letters from Judea about you, nor have any of the brothers come from there and reported or said anything bad about you.

NASB: They said to him, "We have neither received letters from Judea concerning you, nor have any of the brethren come here and reported or spoken anything bad about you.

HCSB: And they said to him, "We haven't received any letters about you from Judea; none of the brothers has come and reported or spoken anything evil about you.

LEB: And they said to him, "We have received no letters about you from Judea, nor has any of the brothers come [and] reported or spoken anything evil about you.

NIV: They replied, "We have not received any letters from Judea concerning you, and none of the brothers who have come from there has reported or said anything bad about you.

ESV: And they said to him, "We have received no letters from Judea about you, and none of the brothers coming here has reported or spoken any evil about you.

NRSV: They replied, "We have received no letters from Judea about you, and none of the brothers coming here has reported or spoken anything evil about you.

REB: They replied, “We have had no communication about you from Judaea, nor has any countryman of ours arrived with any report or gossip to your discredit.

NKJV: Then they said to him, "We neither received letters from Judea concerning you, nor have any of the brethren who came reported or spoken any evil of you.

KJV: And they said unto him, We neither received letters out of Judaea concerning thee, neither any of the brethren that came shewed or spake any harm of thee.

AMP: And they answered him, We have not received any letters about you from Judea, and none of the [Jewish] brethren coming here has reported or spoken anything evil about you.

NLT: They replied, "We have heard nothing against you. We have had no letters from Judea or reports from anyone who has arrived here.

GNB: They said to him, “We have not received any letters from Judea about you, nor have any of our people come from there with any news or anything bad to say about you.

ERV: The Jews answered Paul, “We have received no letters from Judea about you. None of our Jewish brothers who have traveled from there brought news about you or told us anything bad about you.

EVD: The Jews answered Paul, “We have received no letters from Judea about you. None of our Jewish brothers who have traveled from there (Judea) brought news about you or told us anything bad about you.

BBE: And they said to him, We have not had letters from Judaea about you, and no one of the brothers has come to us here to give an account or say any evil about you.

MSG: They said, "Nobody wrote warning us about you. And no one has shown up saying anything bad about you.

Phillips NT: But they replied, "We have received no letters about you from Judaea, nor have any of the brothers who have arrived here said anything, officially or unofficially, against you.

DEIBLER: Then the Jewish leaders said, “We(exc) have not received any letters from our fellow Jews in Judea about you. Also, none of our fellow Jews who have arrived here from Judea has said anything bad about you.

GULLAH: Dey ansa Paul say, “We ain git no letta fom Judea bout ya. An none ob we Jew bredren dat come fom dey ain tell we no nyews bout ya. Dey ain say nottin bad bout ya needa.

CEV: The leaders replied, "No one from Judea has written us a letter about you. And not one of them has come here to report on you or to say anything against you.

CEVUK: The leaders replied, “No one from Judea has written us a letter about you. And not one of them has come here to report on you or to say anything against you.

GWV: The Jewish leaders told Paul, "We haven’t received any letters from Judea about you, and no Jewish person who has come to Rome has reported or mentioned anything bad about you.


NET [draft] ITL: They <1161> replied <3004>, “We <2249> have received <1209> no <3777> letters <1121> from <575> Judea <2449> about <4012> you <4675>, nor <3777> have any <5100> of the brothers <80> come <3854> from there and reported <518> or <2228> said <2980> anything <5100> bad <4190> about <4012> you <4675>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Kisah Para Rasul 28 : 21 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel