Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AVB]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 27 : 3 >> 

AVB: Esoknya kami singgah di Sidon. Yulius berasa kasihan dan melayani Paulus dengan baik serta membenarkannya bertemu dengan sahabat-sahabatnya untuk mendapatkan apa-apa yang diperlukannya.


AYT: Pada hari berikutnya, kami tiba di Sidon. Yulius memperlakukan Paulus dengan penuh perhatian dan memperbolehkan Paulus mengunjungi teman-temannya untuk mengurus keperluan Paulus.

TB: Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Yulius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya, supaya mereka melengkapkan keperluannya.

TL: Pada keesokan harinya singgahlah kami di Sidon. Maka Yulius itu, yang berbudi bahasa kepada Paulus, mengizinkan dia pergi kepada sahabat-sahabatnya menyenangkan diri.

MILT: Pada hari berikutnya kami mendarat di Sidon. Dan dengan menunjukkan kasih manusiawi terhadap Paulus, Yulius mengizinkannya untuk dikunjungi oleh sahabat-sahabatnya agar mendapatkan perawatan.

Shellabear 2010: Esoknya kami singgah di Sidon. Yulius memperlakukan Pa’ul dengan baik. Ia mengizinkan Pa’ul pergi menemui sahabat-sahabatnya supaya mereka dapat memberikan apa yang diperlukannya.

KS (Revisi Shellabear 2011): Esoknya kami singgah di Sidon. Yulius memperlakukan Paul dengan baik. Ia mengizinkan Paul pergi menemui sahabat-sahabatnya supaya mereka dapat memberikan apa yang diperlukannya.

Shellabear 2000: Keesokan harinya, kami singgah di Sidon. Yulius memperlakukan Pa’ul dengan baik. Ia mengizinkan Pa’ul pergi menemui sahabat-sahabatnya supaya mereka dapat memberikan apa yang diperlukannya.

KSZI: Esoknya kami singgah di Sidon. Yulius berasa kasihan dan melayani Paulus dengan baik serta membenarkannya bertemu dengan sahabat-sahabatnya untuk mendapatkan apa-apa yang diperlukannya.

KSKK: Pada hari berikutnya, kami singgah di Sidon. Yulius itu yang baik hati terhadap Paulus, mengizinkannya mengunjungi teman-temannya dan menerima bantuan dari mereka.

WBTC Draft: Hari berikutnya kami tiba di Sidon. Yulius memperlakukan Paulus dengan baik. Ia mengizinkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka mengurusnya.

VMD: Hari berikutnya kami tiba di Sidon. Yulius memperlakukan Paulus dengan baik. Ia mengizinkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka mengurusnya.

AMD: Keesokan harinya, kami tiba di kota Sidon. Yulius memperlakukan Paulus dengan sangat baik, ia mengizinkan Paulus mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka dapat memberikan apa Paulus butuhkan.

TSI: Besok harinya, kami tiba di Sidon. Yulius berbaik hati kepada Paulus dengan mengijinkan dia turun untuk mengunjungi teman-temannya di kota itu, supaya mereka bisa memberikan apa yang dia butuhkan.

BIS: Besoknya kami tiba di Sidon. Paulus diperlakukan dengan baik sekali oleh Yulius. Ia diizinkan mengunjungi kawan-kawannya supaya mereka dapat memberikan kepadanya apa yang diperlukannya.

TMV: Keesokan harinya kami tiba di Sidon. Yulius memperlakukan Paulus dengan baik. Dia membenarkan Paulus melawat sahabat-sahabatnya, supaya mereka dapat memberikan apa yang diperlukan oleh Paulus.

BSD: Keesokan harinya kami tiba di Sidon. Yulius baik sekali terhadap Paulus. Ia mengizinkan Paulus mengunjungi kawan-kawannya di Sidon, supaya mereka bisa memberikan apa yang Paulus perlukan.

FAYH: Keesokan harinya ketika kami singgah di Sidon, Yulius sangat baik hati terhadap Paulus dan membolehkan dia naik ke darat berkunjung kepada sahabat-sahabat yang menerimanya dengan baik.

ENDE: Pada hari berikutnja kami singgah ke Sidon. Dan sebab Julius itu baik-budi terhadap Paulus, maka ia mengizinkannja mengundjungi sahabat-sahabatnja dan menerima sokongan dari mereka.

Shellabear 1912: Maka pada esoknya singgahlah kami ke-Sidon. Maka Yulius itu melakukan dirinya dengan kasihannya kepada Paul, diberinya ia pergi mendapatkan sahabat-sahabatnya, supaya menyegarkan dirinya.

Klinkert 1879: Maka pada esoeknja singgahlah kaTsidon. Adapon Joelioes itoe berlakoe dengan boedi-behasa akan Pa'oel, diberinja pergi bertemoe dengan sahabatnja dan mendapat bekal daripadanja.

Klinkert 1863: Maka pada esoknja kita mampir di Sidon. Maka Joelioes toendjoekken {Kis 24:23; 28:16} kasihannja sama Paoel, dia biarken dia pergi bertemoe sama sobat-sobatnja, serta senengken dirinja.

Melayu Baba: Dan besok-nya, kita singgah di Sidon: dan Yulius tunjokkan ksian sama Paulus, dan kasi dia izin pergi sama sohbat-sohbat dan snangkan diri-nya.

Ambon Draft: Dan pada /esok harinja singgalah kami di Sidon; ma-ka Julius ita, jang adalah bertondjok peri pengasehan pada Paulus, ambil bajik pa-danja pergi pada tsobat-tsobat, akan berawleh sabarang apa, jang kaharosan padanja.

Keasberry 1853: Maka pada esoknya singgalah kami kaSidon. Adapun Julius burlaku dungan kasihannya akan Paulus itu, dibrinyalah kabebasan akan dia supaya bulih iya purgi burtumu dungan sahabat sahabatnya surta munyunangkan dirinya.

Keasberry 1866: Maka pada esoknya singgahlah kami kaSidon. Adapun Julius bŭrlaku dŭngan kasihannya akau Paulus itu, dibrinyalah kŭbibasan akan dia, supaya bulih iya pŭrgi bŭrtŭmu dŭngan sahabat sahabatnya, sŭrta mŭnyŭnangkan dirinya.

Leydekker Draft: Maka pada harij jang datang singgahlah kamij ka-TSidawn. Maka Julijus jang berdjinakh 2 an dengan Pawlus, 'itu berilah dija pergi mendapatkan tsohhbat 2, 'akan deperbijajakan 'awlehnja.

Iban: Hari siti kami sangkai di Sidon. Nyadi Julius manah amat enggau Paul, lalu ngemendarka iya betemu enggau pangan iya, ngambika sida ngintu iya.


TB ITL: Pada keesokan harinya <2087> kami singgah <2609> di <1519> Sidon <4605>. Yulius <2457> memperlakukan <5530> Paulus <3972> dengan ramah dan memperbolehkannya <2010> mengunjungi <4314> <4198> sahabat-sahabatnya <5384>, supaya mereka melengkapkan <1958> keperluannya. [<5037> <5364> <5037> <5177>]


Jawa: Esuke mampir ing kutha Sidon. Pangrengkuhe Yulius marang Rasul Paulus becik, mulane dililani nemoni para mitrane, supaya padha nyukupi kabutuhane.

Jawa 2006: Ésuké mampir ing Sidon. Pangrengkuhé Yulius marang Paulus becik, mulané dililani nemoni para mitrané, supaya padha nyukupi kabutuhané.

Jawa 1994: Ésuké aku padha tekan ing kutha Sidon. Perwira Yulius tangkepé marang Rasul Paulus apik banget. Yulius nglilani Rasul Paulus nuwèni para mitrané lan nampani pawèwèh kanggo nyukupi kebutuhané.

Jawa-Suriname: Esuké awaké déwé tekan kuta Sidon. Ofisir Yulius jan apik banget marang rasul Paulus. Rasul Paulus dililani niliki kantya-kantyané lan nampa pawèh kanggo nyukupi kabutuhané.

Sunda: Poe isukna nepi ka Sidon. Yulius someah pisan ka Paulus, ngidinan nepangan sobat-sobatna supaya marekelan.

Sunda Formal: Poe isukna, simkuring sabatur-batur anjog ka palabuan Sidon. Kabeneran Yulius teh bageur ka Paulus, ngidinan anjeunna nepungan heula sobat-sobat sina marekelan.

Madura: Kalagguwanna la napa’ ka Sidon. Yuliyus ce’ becce’na ka Paulus. Paulus eedine manggi’i ca-kancana sopaja ca-kancana jareya bisa aberri’ ka Paulus pa-apa se ekabuto salerana.

Bauzi: Labi ladume izi dihasi itea feàna am valau obe modesum num debu Sidon laba im ab lafuham. Labi Sidon laba lafusi vao obe laba tu modeha Yuliusat Paulus bake im neà bak ab gagoham. “Om vou alem dam Sidon niba azihi dam laba le na oho valo ozohoda lam le vam neàte,” lahame gagu neàdi ame baket ab modeham.

Bali: Benjangne tiang sareng sami malabuh ring Sidon. Dane Yulius kalintang becik pakayunane marep ring Dane Paulus, tur dane kawehin sela buat nelokin parasawitran danene irika, mangdane parasawitran danene punika nyidayang nulungin kaperluan Dane Paulus.

Ngaju: Andau jewue ikei sampai hong Sidon. Paulus te iurus dengan bahalap toto awi Yulius. Ie tau maja kare kawale mangat ewen tau manenga akae kare taloh je perlu akae.

Sasak: Jemaqne tiang pade dateng lẽq Sidon. Paulus teperlakuang secare bagus gati siq Yulius. Ie teijinang jangoq batur-baturne adẽq ie pade iniq ngebẽng napi saq ie perluang.

Bugis: Pappa bajana lettu’ni ri Sidon. Makessing senna’ni rigaukengngi Paulus ri Yulius. Ripalaloi lao célléngiwi sellao-sellaona kuwammengngi weddingngi mennang mpéréngngi aga napparelluwangngé.

Makasar: Ammukona, battu maki’ mange ri Sidon. Anjo Paulus nikatutui bajiki ri Yulius. Nisarei kasampatang Paulus mange angkunjungi agang-aganna sollanna akkulle nisare ri ke’nanga apa-apa naparalluanga Paulus.

Toraja: Iatonna masiangto, lendu’mokan dio Sidon. Iatu Yulius nakasokanni tu Paulus, napalaloi lao sitiro tu mai sangmanena anna kamayai.

Duri: Masawanna ratukan lako kota Sidon. Mabassa joo Kamandang Yulius lako Paulus, jaji naeloranni male lako ba'tu pira-pira solana, to mbenni apa naparallui.

Gorontalo: Lolombuliyo mola ami lohepita ode rabuwa to kota lo Sidon. Te Yuliwus tauwa lo pasukan boyito dila helopo'osusa ole Pawulus wawu tiyo olo helongohi mao ijini ole Pawulus monao ode mongosahabatiliyo, alihu mongosahabatiliyo boyito mowali moposanangi lo hila le Pawulus.

Gorontalo 2006: Loombulio mola ami leidungga mola ode Sidon. Tei Paulus pilohutulio lou̒ mopiohe daa̒ lei Yulius. Tio yiluasialio lobiilohe wolo mongo sahabatilio alihu timongolio mowali mongohi mao̒ olio wolo u palaluolio.

Balantak: Koi liilana i kai notakamo na kota Sidon. Paulus ia laboti i Yulius pore-pore. Ia nipatalai mengelego'i lulusanna, kada' i raaya'a munturangi men bo kokosida ni Paulus.

Bambam: Masiäna, iya landa'ungkam lako Sidon. Indo Yulius umpakamaja Paulus nasuhum umpäbäi Paulus umpellambi'i ingganna issanganna napangngalai kapahalluanna.

Kaili Da'a: Tonailena sakaya kami nesai nasampo ri ngata Sidon. Yulius nabelo rarana ri ja'i Paulus, sampe niwaina loga ka i Paulus nalau nanggita roa-roana ri ngata Sidon etu ala ira mamala mombawai ka i'a nuapa to raparaluuna.

Mongondow: Naonda in nopo'ikoḷomaidon kon singgai, no'iyaputdon ing kami kon Sidon. Mopiabií totok ing ki Yulius ko'i Paulus. Inogoinyabií in sia minaya-mayak makow mokipodungkuḷ kon yobayatnya mita simbaí ogoian monia onu ing kaparaḷuannya.

Aralle: Marondonnai, ya' lambi'mang sau di Sidon. Yato Yulius umpakamaya Paulus lambi' napabei umpellambi'i ingkänna insananna napangngalai kapahalluanna.

Napu: Meangka mpuumongkai. Hai kahalona, mehupemongkai i kota Sidon. Maroa mpuu laluna Yulius i Paulu, ido hai Paulu nawei katepaka mosondaki rangana i lalu kota, bona apa au naparaluu peisa rawei.

Sangir: Sěngkariọěllone i kami e nahumpạen Sidon. I Paulus měngkatewe kẹ̌kapiaěng i Yulius. I sie niapakawala nẹ̌tiwo manga hapị e tadeạu i sire makaonggọbeng apang kụ gẹ̌gausang e.

Taa: Wali yako etu, eo rao wo’u kami dongka nja’u kota Sidon. Tempo etu i Yulius ia manoto kojo lengkonya resi i Paulus, apa ia mangabiaka i Paulus mana’u yako ri bangka nja’u ria. Naka pei ia mangabiaka i Paulus yau see ia maya mayunu resi yununya to nja’u kota etu, see sira maya mangawaika ia anu to danapake.

Rote: Balahaa boema ami losa Sidon. Yulius ta tao mangalauk neu Paulus fa. Ana po'i Paulus bole neu donge-dama nonoo nala, fo ana paluu beek soona, ala fen.

Galela: Ma langino ngomi mimasidiado o Sidon ma bobaneka. O Yulius una magena o Paulus wiriwo so aku wisimaha una magena wotagi awi dodiaoka, ma ngale ona kagena awi oho ma kurangi wihike unaka.

Yali, Angguruk: Noholug likiyamon o Sidon kuruk uwag. Yuliusen Paulus indi hibareg, "Hat sehet teg lahen angge og humusan hori pen isa lamihin," ulug hiyag itfag.

Tabaru: Ma bibinie ngomi miotuluno 'o Sidonoka, 'o Yulius posironga wi'asa wisidiaoka 'o Paulus. 'Una wosidabi 'o Paulus waika wima-manaika la 'ona 'idadi yokula 'okia naga woparaluu.

Karo: Pepagina seh kami i Sidon. Julius mehuli kal man Paulus. Iijinkenna Paulus ndahi teman-temanna si i Sidon gelah banci ibereken teman-temanna e kai si iperlukenna.

Simalungun: Patarni ai mandarat ma hanami i Sidon; basar do si Julius hubani si Paulus, ilopas do ia marayak hasoman, ase itamuei sidea ia.

Toba: Marsogotna i tardarat ma hami di Sidon; na basar do pangalaho ni si Julius maradophon si Paulus, diloas do ibana laho manopot angka dongan, asa ditamuei nasida ibana.

Dairi: Sibarembenkenna soh mo kami mi Sidon. Ukum si Julius, selloh ngo ibaing taba si Paulus, ipadiat ngo ia laus mendahi dengan silot ni sidi i, asa ijalo bai kalak i nai kadè siperlu bana.

Minangkabau: Bisuak arinyo kami lah tibo di Sidon. Si Paulus dilayani sacaro elok sangaik dek Yulius. Inyo dipabuliahkan untuak manamui kanti-kantinyo, supayo kanti-kantinyo tu dapek mambarikan apo nan inyo paralukan.

Nias: Mahemolunia marugi Zidona. Ba no ihaogõhaogõ Yulio khõ Waulo. Itehegõ khõnia wamalukhaisi awõ'awõnia ena'õ tola labe'e zoguna khõnia.

Mentawai: Oto matsepnia lé segé kai ka laggai Sidon. Bulat makopé erú nia si Julius ka tubut Paulus. Aioobáaké ibalou saaleinia si Paulus, bulé rakau apa pá simagulai ka sia.

Lampung: Jemohni sekam sampai di Sidon. Paulus diperlakuko betik nihan ulih Yulius. Ia diizinko napol kantik-kantikni in tian dapok ngeniko jama ia api sai diperlukoni.

Aceh: Singoh nyan kamoe laju trok u Sidon, Paulus jipeusaneut ngon jroh that lé Yulius. Gobnyan jibri idhin jak saweue rakan-rakan gobnyan mangat awaknyan hase jijok keu gobnyan peue-peue nyang geupeureulée.

Mamasa: Masiangngi, saemokan lako Sidon. Inde Yulius-e umpakamaya Paulus napolalan umpabeai Paulus umpellambi'i siissananna anna malara napagannasanni kaparalluanna.

Berik: Jem gwirmer ga aya batona kota Sidon je. Yulius jei Paulus waakenfer gwebana, ane ga bala, "Sya Paulus, aamei saf is sofwa ilem afelen mesna jemnibe, jega jei apgal jigala ip is ga sene gulbana aamei ijes bilirim."

Manggarai: Ného diangn ami cénggo oné Sidon. Hi Yulius pandé di’a kéta agu hi Paulus, agu sendo te léjong oné haé-reban, kudut isé ngancéng campé sékék diha.

Sabu: Bhale ma jhammi-ae ta dhai ke jhi la Sidon. Bhale Paulus do pemoke nga woie ri Yulius. Do wie ma ne kehoo ta la heahu ihi anga-ihi anga no he, mita ie ro ta wie ne nga we ne do paralu ri no.

Kupang: Botong balayar kasi tenga Kaisarea, ais dia pung beso, botong sampe di kota Sidon. Komandán Yulius bekin sang Paulus deng bae-bae, deng kasi tau sang Paulus ko dia bole pi lia dia pung tamán dong di darat. Dia pung maksud, ko biar dong bisa kasi sang Paulus apa-apa yang dia parlú di laut.

Abun: Bi ik, ete men mu kom mo kota Sidon. Men is mone. Yulius ben sukndo su Paulus, an misyar Paulus mu ku Paulus bi yesyim mone, subere yesyim ne ós Paulus mo suk gato Paulus ye mó.

Meyah: Erek monog beda memef menjesaga gu kota Sidon. Beda Yulius ocunc odou ongga oufamofa skoita Paulus fogora ofa oitij oida Paulus ojogog efen mohujir ongga ringker gij kota insa koma jeskaseda rua rufij Paulus rot mar ongga ofa ocosu rot.

Uma: Kamepulo-na, mehani-makai hi ngata Sidon. Lompe' lia ingku-na Yulius hi Paulus. Napalogai moto-i hilou hi role-na mpencuai' doo-na hi rala ngata, bona rawai'-i ba napa–napa to naparaluu.

Yawa: Sansimambe akato reande wansisa no munijo Sidon. Nait akari Yulius umaso anuga ngkovo Paulus ai, weti pare, “Paulus, nyoronto kai, nyo nya arakovo una no munije so mapan dati indamu wo anaisye muno nya ana mbekedaije inta raunande nai inda nyo raugavo unanui anya so rai.”


NETBible: The next day we put in at Sidon, and Julius, treating Paul kindly, allowed him to go to his friends so they could provide him with what he needed.

NASB: The next day we put in at Sidon; and Julius treated Paul with consideration and allowed him to go to his friends and receive care.

HCSB: The next day we put in at Sidon, and Julius treated Paul kindly and allowed him to go to his friends to receive their care.

LEB: And on the next [day], we put in at Sidon. And Julius, treating Paul kindly, allowed [him] to go to [his] friends _to be cared for_.

NIV: The next day we landed at Sidon; and Julius, in kindness to Paul, allowed him to go to his friends so they might provide for his needs.

ESV: The next day we put in at Sidon. And Julius treated Paul kindly and gave him leave to go to his friends and be cared for.

NRSV: The next day we put in at Sidon; and Julius treated Paul kindly, and allowed him to go to his friends to be cared for.

REB: Next day we landed at Sidon, and Julius very considerately allowed Paul to go to his friends to be cared for.

NKJV: And the next day we landed at Sidon. And Julius treated Paul kindly and gave him liberty to go to his friends and receive care.

KJV: And the next [day] we touched at Sidon. And Julius courteously entreated Paul, and gave [him] liberty to go unto his friends to refresh himself.

AMP: The following day we landed at Sidon, and Julius treated Paul in a loving way, with much consideration (kindness and care), permitting him to go to his friends [there] and be refreshed {and} be cared for.

NLT: The next day when we docked at Sidon, Julius was very kind to Paul and let him go ashore to visit with friends so they could provide for his needs.

GNB: The next day we arrived at Sidon. Julius was kind to Paul and allowed him to go and see his friends, to be given what he needed.

ERV: The next day we came to the city of Sidon. Julius was very good to Paul and gave him freedom to go visit his friends there, who gave him whatever he needed.

EVD: The next day we came to the city of Sidon. Julius was very good to Paul. He gave Paul freedom to go visit his friends. These friends took care of Paul’s needs.

BBE: And on the day after, we came to Sidon; and Julius was kind to Paul, and let him go to see his friends and take a rest.

MSG: The next day we put in at Sidon. Julius treated Paul most decently--let him get off the ship and enjoy the hospitality of his friends there.

Phillips NT: On the following day we pat in at Sidon, where Julius treated Paul most considerately by allowing him to visit his friends and accept their hospitality.

DEIBLER: The day after the ship sailed, we arrived at Sidon city. Julius kindly told Paul that he could go and see his friends who lived there, so that they could give him whatever he might need. So Paul visited the believers there.

GULLAH: De nex day we git ta Sidon. De offisa Julius been good ta Paul. E leh Paul go fa see e fren dem so dat dey kin gim waeba e da need.

CEV: The next day we came to shore at Sidon. Captain Julius was very kind to Paul. He even let him visit his friends, so they could give him whatever he needed.

CEVUK: The next day we came to shore at Sidon. Captain Julius was very kind to Paul. He even let him visit his friends, so they could give him whatever he needed.

GWV: The next day we arrived at the city of Sidon. Julius treated Paul kindly and allowed him to visit his friends and receive any care he needed.


NET [draft] ITL: The next day <2087> we put in <2609> at <1519> Sidon <4605>, and <5037> Julius <2457>, treating <5530> Paul <3972> kindly <5364>, allowed <2010> him to <4314> go <4198> to his friends <5384> so they could provide <1958> him with what he needed <5177>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 27 : 3 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran