Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [ACEH]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Tesalonika 2 : 3 >> 

Aceh: Pakriban mantong kheuh teuma, bék tapeubiyeu ureuëng laén jipeungét gata. Sabab sigohlom trok Uroe nyan, harôh kheueh teujadi hainyoe leubeh ilée: Jai that ureuëng teuma murutat, ji iengkeue keu Almaseh; dan Manusia Jeuhet nyang ka teupeuteukeudi jitamong lam nuraka, jipeuleumah droe.


AYT: Jangan biarkan seorang pun menyesatkanmu dengan cara apa pun. Sebab, hari itu tidak akan datang sebelum kemurtadan datang dan si manusia jahat dinyatakan, yaitu si anak kebinasaan,

TB: Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga! Sebab sebelum Hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, yang harus binasa,

TL: Jangan kamu tertipu oleh seorang jua pun dengan barang sesuatu daya, karena tiada akan jadi kelak sebelum orang banyak berpaling daripada iman itu dahulu, dan dinyatakan kelak si Orang yang mengamalkan dosa itu, yaitu anak jahanam,

MILT: Biarlah tidak seorang pun menyesatkan kamu dengan cara apa pun, kecuali bahwa pertama-tama kemurtadan itu datang dan manusia pendosa, yaitu anak kebinasaan itu disingkapkan,

Shellabear 2010: Jangan tertipu oleh seorang pun dengan cara apa pun, karena peristiwa itu tidak akan terjadi sebelum orang banyak berpaling dari imannya dan sebelum si pendosa, yaitu anak kebinasaan, dinyatakan.

KS (Revisi Shellabear 2011): Jangan tertipu oleh seorang pun dengan cara apa pun, karena peristiwa itu tidak akan terjadi sebelum orang banyak berpaling dari imannya dan sebelum si pendosa, yaitu anak kebinasaan, dinyatakan.

Shellabear 2000: Janganlah kamu tertipu oleh seorang pun dengan cara apa pun, karena peristiwa itu tidak akan terjadi sebelum orang banyak berpaling dari imannya dan sebelum si pendosa, yaitu anak kebinasaan, dinyatakan.

KSZI: Jangan sekali-kali biarkan sesiapa memperdayamu kerana hari itu tidak akan datang sebelum berlakunya kemurtadan dan manusia keleluasaan, iaitu anak kebinasaan menampilkan diri.

KSKK: Janganlah membiarkan dirimu ditipu atas peri apa pun. Sebelum hari itu tiba, terlebih dahulu orang harus murtad dan manusia kedurhakaan dan putra kebinasaan harus menampakkan diri

WBTC Draft: Jangan biarkan seorang pun menipu kamu dengan cara apa pun. Hari Tuhan tidak akan datang sebelum terjadi penolakan terhadap Allah. Hari itu belum datang sebelum manusia durhaka muncul. Manusia durhaka itu menjadi milik neraka.

VMD: Jangan biarkan seorang pun menipu kamu dengan cara apa pun. Hari Tuhan tidak akan datang sebelum terjadi penolakan terhadap Allah. Hari itu belum datang sebelum manusia durhaka muncul. Manusia durhaka itu menjadi milik neraka.

AMD: Jangan sampai kamu tertipu dengan cara apa pun. Sebab, hari Tuhan tidak akan datang sebelum pemberontakan terjadi, dan si Manusia Jahat dinyatakan. Si Manusia Jahat akan menjadi penghuni neraka.

TSI: Apa pun usaha orang untuk menipu kalian tentang kedatangan Yesus, jangan percaya! Karena Tuhan hanya akan datang kembali sesudah terjadi masa ketika banyak orang menolak menyembah Allah. Mereka memilih untuk taat pada seorang raja dosa, pelaku segala kejahatan, yang pada waktu itu mulai bertindak. Dialah yang akan dibinasakan pada hari terakhir.

BIS: Bagaimanapun juga, jangan membiarkan orang menipu kalian. Sebab sebelum tiba Hari itu, haruslah terjadi hal ini terlebih dahulu: Banyak orang akan murtad, mengingkari Kristus; dan Manusia Jahat yang ditakdirkan untuk masuk ke neraka, akan menampilkan diri.

TMV: Janganlah biarkan orang menipu kamu, kerana hari itu hanya akan tiba, apabila banyak orang memberontak terhadap Allah, dan Manusia Jahat yang ditetapkan masuk ke neraka, menampilkan diri.

BSD: Saudara-saudara, janganlah mau ditipu orang! Sebab, sebelum Tuhan Yesus kembali ke dunia, ada beberapa hal yang akan terjadi lebih dulu. Banyak orang kelak tidak mengakui Tuhan Yesus lagi sebagai Tuhan yang menyelamatkan mereka. Seorang jahat, yang disebut si Jahat, akan muncul.

FAYH: Jangan mau disesatkan dan ditipu, apa pun yang dikatakan oleh mereka. Sebab hari itu tidak akan tiba sebelum terjadi dua hal: mula-mula akan terjadi pemberontakan besar melawan Allah, dan kemudian akan datang manusia pemberontak, yaitu anak neraka.

ENDE: Djangan kamu ditipu oleh seorangpun atas tjara manapun djuga. Bukankah sebelum tiba, dahulu murtad itu harus djadi, dan si durhaka itu menampakkan diri:

Shellabear 1912: maka jangan kamu tertipu oleh seorang jua pun dengan barang sesuatu daya: karena tiada akan jadi kelak sebelum orang banyak berpaling dari pada iman itu dahulu, lalu dinyatakan kelak akan orang yang berdosa itu, yaitu anak kebinasaan,

Klinkert 1879: Maka djangan barang sa'orang menjesatkan kamoe dengan barang soeatoe tipoe. Boekankah lebih dehoeloe datanglah hal orang banjak mendjadi moertad dan njatalah sidoerdjana, ija-itoe anak kabinasaan?

Klinkert 1863: Djangan barang sa-orang sasarken kamoe dalem barang satoe perkara karna itoe hari nanti tiada dateng, melainken {Mat 24:23; 1Ti 4:1; 1Yo 2:18} kaloe orang banjak djadi moertad doeloe, dan itoe orang dosa dinjataken, ija-itoe anak kabinasaan;

Melayu Baba: jangan satu orang pun tipu sama kamu dngan apa jalan pun; kerna t'ada nanti datang kalau blum datang itu tempo bila orang jadi murtad, dan terkluar pula itu orang-dosa, ia'itu anak kbinasa'an,

Ambon Draft: Dan djangan awrang ber-sasatkan kamu atas sabarang peri apa-apa, karana saha-rosnja jang terdihulu datang penjangkalan itu, dan ma-nusija dawsa, anak kabina-sa; an djadi njata,

Keasberry 1853: Maka janganlah barang sa'orang juapun munyusatkan kamu dalam barang sa'suatu purkara: kurna hari itu tiada akan datang, mulainkan kalau sabulom ada undor kublakang dahulu, maka orang dosa itu dinyatakan, iya itu anak kubinasaan;

Keasberry 1866: Maka janganlah barang sa’orang juapun mŭnyŭsatkan kamu dalam barang sŭsuatu pŭrkara: kŭrna hari itu tiada akan datang, mŭlainkan kalau sŭbŭlom ada undor kablakang dahulu, dan orang dosa itu dinyatakan, iya itu anak kabinasaan.

Leydekker Draft: DJangan barang sa`awrang menjasatkan kamu pada barang saperkara pawn: karana bahuwa bukan djadi sabulom ridet datang, dan manusija jang berdawsa, 'anakh sibinasa 'itu denjatakan.

AVB: Jangan sekali-kali biarkan sesiapa memperdayamu kerana hari itu tidak akan datang sebelum berlakunya kemurtadan dan manusia leluasa, iaitu anak kebinasaan menampilkan diri.

Iban: Tang anang sekali-kali nejuka orang nipu kita; laban Hari Tuhan apin datai, sebedau Pengawa Ti Ngelaban nyadi, lalu orang siku ti enda beradat nya dipandangka, ke diletak deka dirusak.


TB ITL: Janganlah <3361> kamu <5209> memberi dirimu disesatkan <1818> orang dengan cara <2596> yang bagaimanapun juga <3367>! Sebab <3754> sebelum <3361> Hari itu haruslah datang <2064> dahulu <4412> murtad <646> dan <2532> haruslah dinyatakan <601> dahulu manusia <444> <5207> durhaka <458>, yang harus binasa <684>, [<5100> <5158> <1437>]


Jawa: Kowe aja nganti padha disasarake dening wong kalawan patrap kapriye bae! Awitdene sadurunge tekane Dina iku mesthi ana pamurtad dhisik lan kababar dhisik si manungsa duraka, kang kudu sirna,

Jawa 2006: Kowé aja nganti padha disasaraké nganggo patrap kepriyé baé! Awitdéné sadurungé dina iku kelakon mesthi didhisiki anané pamurtad lan kababaré manungsa duraka, kang kudu kasirnakaké,

Jawa 1994: Kowé aja padha kena diapusi déning sapa waé. Sebab Dina rawuhé Gusti kuwi ora bakal kelakon sadurungé ana pembrontakan sing pungkasan lan munculé si Manungsa Duraka, yakuwi sing pinesthi bakal mlebu ing nraka.

Jawa-Suriname: Wong-wong kuwi ngapusi, aja digugu. Awit sakdurungé Gusti Yésus teka menèh wong pirang-pirang bakal pada ninggal dalané Gusti Allah. Sakwisé kuwi terus Wong Duraka ngétok, nanging dèkné bakal dibuwang nang neraka karo Gusti.

Sunda: Kajeun kumaha, kajeun ku saha, aranjeun ulah kapangaruhan. Sabab eta Poe moal waka datang samemeh loba anu murtad ti Kristus, jeung samemeh Manusa Jahat anu geus ditangtukeun baris dikanarakakeun tea nembongankeun dirina.

Sunda Formal: Kajeun kumaha oge, aranjeun teh ulah gampang kabobodo. Sabab eta Wanci moal waka nepi, samemeh jelema-jelema malurtad sarta anu jadi ulon-ulon kadorakaanana katangen.

Madura: Kadi ponapa’a saos, ja’ kantos sampeyan eco-koco oreng. Sabab sabellunna Are ganeka dhateng, kodu kalakon kadaddiyan se kadi paneka kaadha’: Bannya’ oreng se mortad, mongkere Almasih; sarengngan pole Manossa Se Jahat se epasthe maso’ ka naraka, bakal ngatona.

Bauzi: Abo meit vou lehe im iudu ium modeo, im iudu ium modeo, labihasu ahebu aime imbo tiba laham bak a vuzehemule. Ame digat fuhu vabak. Im Boehàda Yesus fa lem digat fuseo modem di amu im nidi behàsu nim nasi modeme neàdi Aho ba lem bak. Dam duada zoho fa Alat gagoho im aim mu fa im ibi iho ozomda lamota faasi meeda. Labi laha Dat Alat Gagu Fihasi Vàmadi Esuhu Im Mu Zidazi Fa Ala Bake Ot Odosiahada labe li duzuhuna damat aada tame. Labihadume neàdi im Boehàda Yesus ba fa lem di am bak. Ame Ala Bake Ot Odosiahada labe am ba gi vua elum sutem gikina bohu laba nom ilu vàhàdelo modemda am bak.

Bali: Sampunangja kantos wenten anak sane nguluk-uluk semeton. Santukan Rahinane punika tan pacang rauh, sadurunge Sang Tungkas sane pamuput rauh miwah Sang Corah makantenang dewek, sane sampun kapastiang nemu nraka.

Ngaju: Tapi aloh kilen-kilen kea, ela manalua oloh mananjaro keton. Basa helo bara andau te sampai, hal jetoh labih helo musti manjadi: Are oloh kareh mundur bara kapercayae, milim Kristus; tuntang oloh papa je jari inukas akan tame naraka, kareh mamparahan arepe.

Sasak: Ndaq alurang dengan miaq side pade jari sesat siq care napi juaq. Sẽngaq sendẽqman Jelo nike dateng, juluan harus telaksane maraq niki: Luwẽq dengan murtat, dait manusie durhake saq harus tebinaseang gen metitoqang diriqne.

Bugis: Muwi maga, aja’ muleppessangngi tauwé bengnguwakko. Saba’ riwettu dé’napa narapii iyaro Essoé, harusu’i kajajiyang iyaé gau’éwé lebbi riyolo: Maéga tau salaiwi atepperenna, massakkarengngi Kristus; sibawa Tolino Maja iya ripatotoriyé untu’ muttama ri ranakaé, mappaitangngi matu aléna.

Makasar: Mingka manna antekamma, teako eroki nitipu ri taua. Nasaba’ ri tenanapa nabattu anjo Alloa, musti nia’ apa-apa kajariang la’bi riolo: Jai tau lammono’boko, ansassali Almasi; siagang Tau Ja’dala’ le’baka nipattantu lantama’ ri naraka, laniaki ampappicinikangi kalenna.

Toraja: Da naden misa’ tau umpapusakomi moi umba nakua, belanna tae’pa nala dadi, ke tae’pi nasorong boko’ dolo tu to buda dio mai kapatonganan, anna dipasombo tu to umparri-parri kasalan, iamo anak ranaka,

Duri: Moi apa nakua tau, danggi' lalo mimatappa', sanga tomangnguragara. Nasaba' den dua kara-kara la jaji namane' ndete'i wattu karatuan-Na pole' Puang Isa. Mangpempissenna buda tau la mpessakkanni Puang Isa. Na mangpenduanna den mesa' tau la mpangpekitan kalena, iamo to Togaja' to napattantumo Puang Allataala la mentama naraka.

Gorontalo: Po'odaha timongoli o akaliya lo habari odito boyito. Sababu mulo-mulo lo podudungga mayi li Isa musi mowalipo pasali boti, deuwitoyito ngohuntuwa tawu ta ma enggila lo imani ode oli Isa Almasih wawu manusiya duruhaka ta ma tilantu mayi lo Allahuta'ala mowali binasa, ma lumonggu mayi.

Gorontalo 2006: Penu boli woloolo mola olo, diila mao̒ polulia tau mohimbulo olimongoli. Sababu tou̒ diipo meidungga mai Dulahe boito, mamusi motoduwopo mai sua̒li botie: Dadaata taa mamolapi iimanilio, momaahu li Almasi; wau Manusia Moleeto tamaa leimulo tilantu mai lo Eeya u tumuwoto ode nalaka, mamopo bilohei lobatanga.

Balantak: Alia i kuu mo'uus akalionna mian mau men koi upapo. Gause koo'potia ilio kotakaan ni Tumpu Yesus iya'a, dauga' isian men bo sida olukon. Mian biai' bo mamarerei kaparasaya'anna ni Yesus, ka' bo pipiile'konon a sa'angu' mian men ba'idek a gau'na, ka' mian iya'a tio silaka'.

Bambam: Moi la maaka susi tula'na tau daa ummaelo'a' la nababa bulim. Aka deem di tia aka-aka la dadi yolo mane sulei allo ia too, susinna: la buda to sahani umbahoi sanganna Puang Yesus anna la deem kende' mesa tau to handam kadake gau'. Indo tau ia too abana inna la napa'dei ia Debata,

Kaili Da'a: Nau bara iwenu ntoto kareba etu, ne'e sampe komi mamala rabagiu, sabana da'apa eo etu marata naria rongele kana majadi ntanimo ruru. Pamulana, nadea mpu'u tau kana mombasapuaka bo mangewa Alatala. Padekarongelena, tau to niuli Topangewa Alatala kana meumba. I'a kanamompakalanga korona bo mangewa pura-pura nuapa to nipesomba manusia atauto nireke manusia ewa alatala. Da'a aga iwetu, tapi kaopuna i'a kanamesua mekatoko ri Sapo Mpepue pade manguli i'a mbotomo Alatala. Tapinatantumo i'a kana ratajiaka riara naraka banepia.

Mongondow: Naíondakadon in habar dinongog monimu, yo dona'aibií baḷuí kopongaruan monia im mo'ikow, sin tongaíbií uboḷ monia inta mo'ibog mopongaruh kon intau ibanea. Simbaí kota'auandon monimu, kong kowakutu in diaípa mo'iangoi in singgai tatua, munapabií nana'a im mobalií: Mobayong intau mobaḷui im pirisaya bo monaḷaímai ko'i Kristus; bo intau mora'at inta ain sinantuí tumu'ot kon naraka mamangoidon mopo'ontong in oaíid monia.

Aralle: Moi la umba noa tula'na tau, daungngakuia' la nabulingngi. Aka' ahaete' kaha-kaha ang la dahi dolu mane sulei allo yatoo, sinnoanna: la mai'di tau umbali Dehata anna la aha kende' mesa tau karake ang si umbali pahentana Puang Alataala. Yato tau inang la natallangngi nei' Dehata.

Napu: Kehapiri ba noumba lolitanda rangami, ineekau rapakanawo. Lawi hangko damani hawe alo iti, au rompaka ide hangangaa mewali hampai: bosa tauna hangangaa moewa Pue Ala, hai hangangaa hawe hadua tauna au rahanga Manusia au Kadake. Manusia au Kadake iti iami iwalina Pue Ala. Ia ina mampemahile hai mengkabatu, mengkaiwongko hangko i ope-ope au rapenombai i dunia. Hai ia ina bai ntepuu mohuda i lalu Souna Pue Ala mouli kaiana Pue Ala. Mewali, manoto mpuu ia ina ratende i lalu naraka.

Sangir: Maningbe lai kereapa, kumbahangbe i kamene sarang akal᷊engu taumata. U těntal᷊angbe tawẹ nạhumpạu ěllone ene, hal᷊ẹ̌ ini e sembeng mariadi kal᷊imona: Mal᷊awọ taumata sarung maněntangu pangangimange, mẹ̌sunial᷊'i Kristus ringangu taumata ral᷊akịe kawuakengu naraka e sarung sumẹ̌pụ.

Taa: Wali nempo bara kesaa to nato’o ntau, ne’e natipu ntau etu. Kita mangansani taa monso gombo ntau etu apa kamonsonya tempo etu tawa darata ane tawa rata temponya boros tau tiokotaka yako ri lino si’i. Pasi temponya i Pue mula maporenta ri lino etu tawa darata ane tawa rapapokitaka resi to lino samba’a tau to mangewa kojo i Pue Allah, etu semo tau to taa maya taa darapakaja’aka yau.

Rote: Leomae leo beek boeo, boso nau haaholi ke'di ndiu emi. Nana faik ndia beita losa fa te, hapu dede'ak de'u bee, ala da'di lakahuluk: Soona neukose hataholi ba'u ka fali deak fo, lalelesi Kristus; Boema Hataholi Mangalauk fo nananafa'da basak, tao leo bee o ana masok leo tasi ha'ik dale neu a, neukose ana to'da mai.

Galela: O habari maro komagena o nyawa inikulai nginika, gena upa niomaha-maha. O Jou Yesus Awi hino ma wange gena asa yaadoka, cawali o orasi ma simaka done o nyawa yadala o Gikimoi iwiholu gena asa pakelelo qaboloka, de lo nako o nyawa moi de kanaga o dorou waaka imatero maro to una awi ake de awi ino, una magena o Gikimoi lo wisikelelo iqomaka. O nyawa una magena igogou done o Jou Yesus asa o narakaka wiumo so wisisa.

Yali, Angguruk: Ap enele eke hag eke hag urukmu hinindi nin aruhu rohon holuhup fug. Yesus waruhu sambil ino uwan sakan tuk fugmu ap anggolowen Kristus enembol yig Umuhup. Ap misig olok ane eneg turukon fahet mondabi siyag aruhuwon ino tam inam aruhu.

Tabaru: 'Uwa nimasidabika 'o nyawa nisihaga ngaro kokia naga bato ma jako ma. Sababu ma Jou Yesus Woboali ma Wange ya'adono, ge'ena salingou 'isira 'idadiokasi 'o nyawa manga gudai 'asa wimadakau ma Kristus de wimoi gee womalawa-lawani ma Jo'oungu ma Dutuka 'asa womasidumutu. 'O Nyawa ma Dorou gu'una ma raiokau wotorouoka.

Karo: Ula bere kam itipu kalak i bas kai pe. Sabap Wari Tuhan e langa bo seh adi langa kin seh pemberontaken si perpudi dingen teridah si Jahat si itetapken ku bas neraka e.

Simalungun: Ulang ma adong na paoto-otohon nasiam atap marhitei aha pe. Ai seng anjai roh ari ai, anggo seng masa lobei parbalikon, anjaha ipatalar jolma na so parduli bani titah in, ai ma anak hamagouan ai,

Toba: Sandok unang dipaotooto manang ise hamu! Ai ingkon jumolo marbalik torop, laos tarida ma jolma sipardosa na sumalin, i ma anak parhamagoan i.

Dairi: Barang bakunè nola pè i, ulang uè kènè ioto-otoi dèba. Ai sinderrang madèng dapet Ari idi, kennah masa ngo lebbè: Mèduk mo kalak merbalik bai Kristus nai janah taridah mo Sijahat sienggo itentuken masuk mi naraka i.

Minangkabau: Nan baa pun juwo, jan dipadiyakan urang mangicuah angku-angku. Dek karano, sabalun tibo Ari nan itu, musti tajadi labiah dawulu kajadian nan bakcando iko: Sambuah urang nan ka bi marotaik, ma engkari Isa Almasih; sarato Manusia Jahek nan ditakadiekan masuak narako, ka mampanampakkan diri.

Nias: Ba gofu hewisa ia, bõi ya mufaelungu ami niha. Bõrõ me fatua lõ tohare Luo da'õ, lõ tola lõ ofõna ua alua ngawalõ da'e: Ato dania niha sondrõi Keriso, ba maoso dania Niha Si Lõ Sõkhi andrõ si no muhonogõi numalõ ba narako.

Mentawai: Oto kenanen kipa pá, bulat kutiddou kai ka tubumui, buí nuobá kam rapataju kam. Aipoí kei iaili Gogoinia, buítá bara boikí, néné: Tá magulai sia sisik-sik tei-teina, siputatá Kristus; samba patoilárangan leú et tubudda ka sia Sirimanua Sikataí Paraboat, iaté sia siteúakenen Taikamanua, gurúakenen ka api narako.

Lampung: Injuk repa pun juga, dang naganko jelma nipu keti. Mani semakkung sampai Rani seno, harus tejadi hal inji lebih mena: Lamon jelma haga murtad, ngingkari Almasih; rik Manusia sai Jahat ditakdirko untuk kuruk mik neraka, haga ngeliakko diri.

Mamasa: Buda lalan la naola umpapusakoa' tau sapo' daua' ma'din napakena. Aka innang la buda tau umpemboko'i Puang Allata'alla anna la dipakawanan mesa tau to marru kadake gau' to mangka dipatantu la natallanni Puang Yesus anna mane lambi'i allo kasaeanna.

Berik: Angtane aamei is jei ne afaf-afaftababilirim, aamei angtane jeiserem ijama sarbabiyen! Ai aamei jes gamserem gam isa ajewera balbabilirim, ai ga isa aam temawer aya balbabili, Nunu jeiserem nalef jam forobayan, taterisi naura aaiserem nabala ga jei se etamwesa: Angtane unggwanfer Uwa Sanbagiriserem Jebar sege erabasa. Ane Angtane Kabwaksususerem se forsanya, angtane Yesus jes firtaaniwiliserem tokwagiribe Uwa Sanbagiri aa gam gunurum. Jewer ga Nunu unggwandusa jem gas forofya.

Manggarai: Méu néka ndong pandé wéléng lata, ali co’o kaut pandén! Ai bolon leso cemol hitu, do kéta ata lawang Mori Keraéng agu pandé si’ang kétas di manusia ata da’at hitut paka ampus.

Sabu: Ta mina mii mine mii lema, bhole hani we pepelu ne ngi'u mu ri ddau. Rowi nga do dho dhai dae ne Lodho do naanne, do jhamma ko ta jadhi ne lai do nahedhe uru jhara: Ae ddau do medae ta naja-anni, pehile Kristus, jhe ne Ddau do Apa do Kerewe do tu ta maho la dhara rao ai do peloro ne, do medae ke ta pehhau-anni.

Kupang: Jang kasi biar orang bekin bodo sang bosong. Te nanti musti ada satu orang jahat yang muncul lebe dolo, baru Tuhan Yesus datang kambali. Ini orang malawan karás sang Tuhan, sampe orang banya dong ju iko malawan. Ini orang ni, memang su talalu! Andia ko, dia pantas maso naraka.

Abun: Ye gato ma ki bi sukdu-i sane ben kidar nin kone. Nin jambot sukdu sane nde. We sare, Yefun Yesus yo satu ma mo bur ré nde tó, bere suk bok yo bor nyim wé re, sare do, bere yé mwa bariwa jammo Yefun bi sukduno-i o re, ete yetu ge dik yo gato Mise bere bor mone dom. Yetu gato Mise gare, bere ri ma Yefun Yesus bare mo bot gesyos.

Meyah: Gij mona ongga rusnok rudou os rurokrusa iwa osok gij mar insa koma, beda iwa inororu rerin ruga insa koma jinaga guru. Jeska mar ofoka egeka bera emecira rot sismeni fog, beda Yesus Kristus omoksons en si. Mar ofoka egeka koma bera erek kef: Rusnok rufoukou rumokoja Allah noba rudou eskes rot efen oga. Beda osnok egens ongga eretei rot Allah oga nomnaga omorogna si. Sis fob Allah ensejah nou eij ofa gij mahmei meren.

Uma: Nau' ba beiwa mpu'u-mi lolita doo, neo'-koi ma'ala rabagiu. Apa' kako'ia-na rata eo toe, to ronyala toi ulu kana jadi': wori' tauna ngkala'ura ngkai pepangala'-ra, pai' mehupa'-mi hadua tauna to dada'a to mpo'ewa Alata'ala. Tauna to dada'a toei, molangko nono-na, mpopeliu tuwu'-nai ngkai hawe'ea to rapue' hi dunia'. Pai' daho'-i-hana mohura hi rala Tomi Alata'ala, mpo'uli' kahi'a-nami Alata'ala. Jadi', monoa' ami'-mi karatadi-na hi naraka.

Yawa: Vemo vatane inta po wasaponae inya. Weye arono masyoto Amisy Yesus pakare rainyamo, indati anakotare so nande wusyimbe no taiso: Vatane wanui indati usakangkinav ti makirive Amisye ai. Muno vatane inta apa tame mi Akarijo Mamun indati po anasine raroron irati vatano wanui mansai. Opamo marovave Amisye ai, muno po taune aijaseo titive anakotaro rui vayave vatane usambayambe raije rakivan. Opamo ararin dave ti siso tuna Yavaro Amisy ama uga rai pare, “Risyirati Amisye pi risy.” Weramu Akarijo Mamun wato pamo Amisye pare Po amaugo tanamo mbadururo nuge nuganuije rai.


NETBible: Let no one deceive you in any way. For that day will not arrive until the rebellion comes and the man of lawlessness is revealed, the son of destruction.

NASB: Let no one in any way deceive you, for it will not come unless the apostasy comes first, and the man of lawlessness is revealed, the son of destruction,

HCSB: Don't let anyone deceive you in any way. For that day will not come unless the apostasy comes first and the man of lawlessness is revealed, the son of destruction.

LEB: Do not let anyone deceive you in any way, for [that day will not come] unless the rebellion comes first, and the man of lawlessness is revealed, the son of destruction,

NIV: Don’t let anyone deceive you in any way, for that day will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed, the man doomed to destruction.

ESV: Let no one deceive you in any way. For that day will not come, unless the rebellion comes first, and the man of lawlessness is revealed, the son of destruction,

NRSV: Let no one deceive you in any way; for that day will not come unless the rebellion comes first and the lawless one is revealed, the one destined for destruction.

REB: Let no one deceive you in any way. That day cannot come before the final rebellion against God, when wickedness will be revealed in human form, the man doomed to destruction.

NKJV: Let no one deceive you by any means; for that Day will not come unless the falling away comes first, and the man of sin is revealed, the son of perdition,

KJV: Let no man deceive you by any means: for [that day shall not come], except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition;

AMP: Let no one deceive {or} beguile you in any way, for that day will not come except the apostasy comes first [unless the predicted great falling away of those who have professed to be Christians has come], and the man of lawlessness (sin) is revealed, who is the son of doom (of perdition),

NLT: Don’t be fooled by what they say. For that day will not come until there is a great rebellion against God and the man of lawlessness is revealed––the one who brings destruction.

GNB: Do not let anyone deceive you in any way. For the Day will not come until the final Rebellion takes place and the Wicked One appears, who is destined to hell.

ERV: Don’t be fooled by anything they might say. That day of the Lord will not come until the turning away from God happens. And that day will not come until the Man of Evil appears, the one who belongs to hell.

EVD: Don’t let any person fool you in any way. {That day of the Lord will not come} until the turning away {from God} happens. And {that day will not come} until the Man of Evil appears (comes). That Man of Evil belongs to hell.

BBE: Give no belief to false words: because there will first be a falling away from the faith, and the revelation of the man of sin, the son of destruction,

MSG: Don't fall for any line like that. Before that day comes, a couple of things have to happen. First, the Apostasy. Second, the debut of the Anarchist, a real dog of Satan.

Phillips NT: Don't let anyone deceive you by any means whatever. That day will not come before there first arises a definite rejection of God and the appearance of the lawless man.

DEIBLER: Do not allow anyone to deceive you in any way with the result that you believe any such message. The Lord will not come [MTY] immediately. First, many people [PRS] will rebel against God. The result of their rebelling will be that they will accept and obey the man who will sin very greatly against God.

GULLAH: Mus dohn leh nobody fool oona nohow. Cause dat Day ob de Lawd ain gwine come til de time ob de las rebellion ginst God, wen heapa people gwine ton ginst God. An dat day ain gwine come needa til de man wa da fight ginst God een ebry way appeah. God done mek plan fa sen dat wickity man ta e ruint faeba een hell.

CEV: But don't be fooled! People will rebel against God. Then before the Lord returns, the wicked one who is doomed to be destroyed will appear.

CEVUK: But don't be fooled! People will rebel against God. Then before the Lord returns, the wicked one who is doomed to be destroyed will appear.

GWV: Don’t let anyone deceive you about this in any way. That day cannot come unless a revolt takes place first, and the man of sin, the man of destruction, is revealed.


NET [draft] ITL: Let <1818> no <3361> one <5100> deceive <1818> you <5209> in <2596> any <3367> way <5158>. For <3754> that day will <2064> not <3361> arrive <2064> until the rebellion <646> comes and <2532> the man <444> of lawlessness <458> is revealed <601>, the son <5207> of destruction <684>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Tesalonika 2 : 3 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel