Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Korintus 3 : 13 >> 

TB: tidak seperti Musa, yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu.


AYT: dan tidak seperti Musa, yang menaruh selubung di wajahnya supaya anak-anak Israel tidak dapat melihat akhir dari apa yang memudar itu.

TL: dan bukanlah seperti Musa yang berselubung, supaya bani Israel jangan dapat merenung kesudahan hal yang akan lenyap itu.

MILT: Dan bahkan tidak seperti Musa, yang mengenakan selubung pada mukanya sendiri terhadap bani Israel, agar mereka tidak melihat pada akhir dari apa yang terpudarkan.

Shellabear 2010: tidak seperti Musa yang memakai selubung pada wajahnya, supaya bani Israil tidak dapat memandang kemuliaan yang berangsur lenyap.

KS (Revisi Shellabear 2011): tidak seperti Musa yang memakai selubung pada wajahnya, supaya bani Israil tidak dapat memandang kemuliaan yang berangsur lenyap.

Shellabear 2000: tidak seperti Nabi Musa yang memakai selubung pada wajahnya, supaya bani Israil tidak dapat memandang kemuliaan yang berangsur lenyap.

KSZI: berbeza dengan Musa yang menutup wajahnya dengan selubung supaya bangsa Israel tidak dapat memandang kemuliaan yang beransur malap.

KSKK: dan tidak seperti Musa yang menutupi mukanya dengan selubung. Kalau tidak, orang-orang Israel akan melihat bahwa sinar cahaya mukanya itu berlalu juga.

WBTC Draft: Kami tidak seperti Musa yang menyelubungi wajahnya sehingga orang Israel tidak dapat melihat, ketika kemuliaan itu menghilang.

VMD: Kami tidak seperti Musa yang menyelubungi wajahnya sehingga orang Israel tidak dapat melihat, ketika kemuliaan itu menghilang.

AMD: Kami tidak seperti Musa, yang menutupi wajahnya supaya orang-orang Israel tidak melihat cahaya kemuliaan yang semakin lama semakin menghilang itu.

TSI: Kami tidak seperti Musa yang menutupi mukanya dengan kain supaya orang-orang Israel tidak bisa melihat sinar kemuliaan itu sedang menghilang.

TSI3: Kami tidak seperti Musa yang menutupi mukanya dengan kain supaya orang-orang Israel tidak bisa melihat sinar kemuliaan itu menghilang.

BIS: Kami tidak seperti Musa yang menutupi mukanya dengan selubung supaya bangsa Israel tidak melihat cahaya Tuhan sedang padam dan lenyap pada mukanya.

TMV: Kami tidak seperti Musa yang harus menutupi muka dengan selubung, supaya orang Israel tidak dapat melihat cahaya pada mukanya pudar dan lenyap.

BSD: Kami tidak seperti Musa yang menutupi mukanya, supaya bangsa Israel tidak melihat bahwa cahaya Tuhan makin pudar dan akhirnya hilang dari wajahnya.

FAYH: tidak seperti Musa, yang menyelubungi wajahnya supaya orang-orang Israel tidak dapat melihat pudarnya kemuliaan itu.

ENDE: Tidak seperti Moses jang menjelubungi wadjahnja, agar putera-putera Israel djangan melihat kesudahan dari tjahaja, jang sedang melenjap.

Shellabear 1912: bukannya seperti Musa memakai tudungan pada mukanya, supaya jangan bani Israil itu merenung akan yang hilang itu sampai kesudahannya:

Klinkert 1879: Dan boekan kami boewat salakoe Moesa, jang berpakaikan toedoeng moeka, soepaja djangan dapat dipandang olih bani Isjrail kapada kasoedahan perkara jang ditiadakan itoe;

Klinkert 1863: Dan boekan saperti {Kel 34:35} nabi Moesa, jang pake toedong moeka, sopaja djangan bani Israil memandang terlaloe sama {Rom 10:4} kasoedahan perkara jang nanti dihilangken itoe;

Melayu Baba: dan bukan sperti Musa sudah pakai tudongan di muka-nya, spaya jangan anak-anak Isra'el mrnong sama yang nanti hilang itu, sampai ksudahan-nya:

Ambon Draft: Dan kami ini tijada bo-wat seperti Musa, jang tu-toplah mukanja dengan satu tudong, agar djangan anak-anak Isra; el melihat pengha-bisan deri pada itu, jang a-kan linnjap;

Keasberry 1853: Maka bukannya sapurti Musa, yang mumakie tudong muka, sahingga tiada dapat dituntang ulih bani Israel akan kasudahan purkara yang tulah dihapuskan:

Keasberry 1866: Maka bukannya spŭrti Musa yang mŭmakie tudong muka, sahingga tiada dapat ditŭntang ulih bani Israil akan kasudahan pŭrkara yang tŭlah dihapuskan itu.

Leydekker Draft: Dan tijada kamij berbowat seperti Musaj, jang sudah membuboh sawatu salindong ka`atas mukanja, sopaja benij Jisra`ejl djangan memata 2 'ija 'akan makhtsud deri pada barang jang detijadakan 'itu:

AVB: berbeza dengan Musa yang menutup wajahnya dengan selubung supaya bangsa Israel tidak dapat memandang kemuliaan yang beransur malap.

Iban: Kami enda baka Moses, ke mampul mua diri ngena kain ngambika orang Israel enda meda penampak mulia nya majak ayas-seayas.


TB ITL: tidak <3756> seperti <2509> Musa <3475>, yang menyelubungi <5087> <2571> mukanya <4383> <846>, supaya <4314> mata orang-orang <5207> Israel <2474> jangan <3361> melihat <816> hilangnya <2673> cahaya yang sementara itu. [<2532> <1909> <1519> <5056>]


Jawa: ora kaya Nabi Musa, kang nganggo nutupi wedanane, supaya mripate wong-wong Israel aja nganti padha ndeleng ilanging cahyane kang mung sadhela anane iku.

Jawa 2006: ora kaya Musa, kang nganggo nutupi wedanané, supaya mripaté wong-wong Israèl aja nganti padha ndeleng ilanging cahyané kang mbleret iku.

Jawa 1994: Aku kabèh iki ora kaya Nabi Musa, sing nutupi pasuryané, supaya umat Israèl ora weruh sirnaning kamulyan mau.

Jawa-Suriname: Aku ora kaya nabi Moses sing nutupi tyayahné, supaya bangsa Israèl ora weruh ilangé sloroté pepadangé Gusti Allah.

Sunda: Sim kuring moal kawas Musa anu mindingan rarayna ku cindung, supaya urang Israil henteu narenjo cahaya Pangeran anu mimiti rek leungit tina rarayna.

Sunda Formal: Moal kawas Nabi Musa anu mindingan raray, sangkan sinar anu ngiles tina rarayna ulah kaciri ku urang Israil.

Madura: Kaula sadaja ta’ padha sareng Mosa se notobi raena sareng dhung-kodhung sopaja bangsa Isra’il ta’ nengale sonarra Pangeran teppa’na mate ban elang e raena.

Bauzi: Ame Im Bada Gàhàda nim ba setem biem imot modem labe iho ba vastem vabak. Iho ame im bada gàhàda nim vou vameatedam di im ba Musat aba aho sue baa visoi am dauha suusu baguamdem bakti ulohona meedam vab damat modem bak. Aham di iube Musat gi im nehasu meedam dàt modem bak. Am dauha laba na fauha meona modesu fi si ogatedamna lam fa koedi aam tooli seddam di lam ame Israel damat aam bak labna zohàme aho ahit sue baa visoi am dauha suusu baguamdem meo dàt modem bak.

Bali: Tiang bina pisan ring Dane Musa, sane nekep prarian danene mangdane bangsa Israel sampunang ngeton caya sane remrem tur sinah pacang sirna punika.

Ngaju: Ikei dia sama kilau Moses je manutup baue hapan sandurong uka bangsa Israel dia mite kalawan Tuhan belep tuntang nihau bara baue.

Sasak: Tiang pade ndẽq maraq nabi Musa saq ngilipang penjarupanne kadu kerudung adẽq bangse Israel ndẽq serioq cahaye Tuhan saq gen telang lẽman penjarupanne.

Bugis: Dé’ tapada-pada Musa iya tongkoéngngi rupanna sibawa bowong kuwammengngi nadé’ naitai bangsa Israélié cahayana Puwangngé peddé sibawa lennye’ ri rupanna.

Makasar: Ikambe tena kisangkamma Musa antongkokai rupanna sollanna takkullea nacini’ bansa Israel ri wattunna mate siagang lanynya’ anjo cayaNa Batara ri rupanna.

Toraja: sia tae’ kima’pasusi Musa membungku’, kumua da anna pemarangai to Israel tu ma’kalolokanna apa la pa’de.

Duri: Te'da kisusi Nabi Musa ssamboi kaen lindona, anna danggi' nakitai to-Yahudi sata'de-ta'dena joo arrang kamala'biran-Na Puang, naarannai ta'de ngasan jio lindona.

Gorontalo: Ami dila odelo ti nabi Musa ta lolaube lakuliyo, alihu tawu lo Israel dila mo'onto tinela boyito ma hemoli mao monto lakuliyo.

Gorontalo 2006: Amiaatia diila debo odelo tei Musa talo meleu̒to bayalio wolo beleu̒to alihu bangusa lo Isirai̒lu diila moo̒onto tinelo Eeya udonggo patepate wau yilooli to bayalio.

Balantak: Kai taasi' koi i Musa men nansa'ui ro'upna tia toik dako' samba Israel mimiile' ruarna Tumpu men lingkaangan iya'a momayo-mayo'.

Bambam: Tä'kam kami' susi Musa ussapu'i lindona anna mala tä' naita to Israel moho' indo pangkähhäna kamatandeanna Debata dio lindona.

Kaili Da'a: Kami da'a nasimbayu ewa i Musa nggaolu to nombasalibumbu lenjena ala tau-tau to Israel da'a manggita reme i Pue malipo nggari lenjena.

Mongondow: Kami in de'emanbií naí ki Musa inta nogolingoi kom pogotnya simbaí diaí ontongon in intau Israel ko'inggamaían bayag inta tongaí samantara tatua.

Aralle: Dai aha aka ang kibuni. Daang sinnoa Nabi Musa dolu ang unsapu' lindona. Napanoa anna malai dai sika naita to Yahudi yato pesilona ang tuhtuang mallung lambi' pa'da.

Napu: Bara ara au kiwuniangi. Ikami barangkai nodo nabi Musa hangkoya au mowuni lindona hai tolombu. Ia motolombungi lindona bona to Yahudi bara moita pewangkana lindona au kamakura-kuraa duuna ope.

Sangir: I kami e wal᷊inewe kere i Musa kawe mělẹ̌hěmbung gatine ringangu tatimbuhung tadeạu tau Israel tawe makasilo tualagu Mawu e kạkapurạ e ringangu mapuạ bọu ghatine.

Taa: Wali palaong mami si’a ewa palaong i Musa tempo owi. Apa tempo etu i Musa mangabombongika kain lionya to makilo etu naka ne’e nalo’a-lo’aka nto Israel ri rayanya dapaya yau kayawa i mPue to re’e ri lionya etu. Pei ri tempo si’i tare to kami mangawuni resi komi. Kami mampakanasaka kojo tau mangkonong kayawa i mPue Allah.

Rote: Ami ta sama leo Musa fo ana babaa mata panan ninik tema bibia ni'is, fo ela leoina Israe la ta lita Manetualain ndela-sa'an fo mate koe-koe non de basa boema ana sapu-lalo nai mata panan.

Galela: Ngomi manena gena o kia naga moi lo ihiwa maro nginika de minigiihu, so ngomi mimaketerowa de o Musa. Iqoqomaka, de una awi bioko kanaga de o baro wosisaoka, la upa sidago o Jou Awi nita ma siwa awi bioka magena isisisa de o Yahudika ma nyawa yakelelo.

Yali, Angguruk: Musa inowen orohole umbagpag turukon kun atikim Israel inaben yet hahup tohon ulug orohole sale fibahon ino hag toho nit welahe fug.

Tabaru: Ngomi 'iso ko 'o Musawa gee wi biono waluunuku de 'o lu-luunu, la 'o Israeloka 'uwa yamake ma Jou wi karamati ma darangi, gee rekeni 'iisangoka 'o Musa 'awi bionoka.

Karo: Kami labo bali ras Musa si make penutup ayo gelah ula idah kalak Israel sinalsal e lesap seh bene.

Simalungun: seng songon si Musa, na mambahen panrungkub bani bohini, ase ulang tarkawahkon halak Israel ujung ni na laho salpu ai.

Toba: Ndang hutiru hami be si Musa, na mangkungkupi bohina, asa unang dibereng halak Israel ujung ni na olo salpu i.

Dairi: Oda bagè pemmaing si Musa pemmaing nami, ai gabè itutupi ngo abèna asa ulang idah bangsa Israel bindella kessangapen Tuhan, enggo makin mèlep janah mersep i abèna nai.

Minangkabau: Kami indak saroman doh jo Nabi Musa, Nabi Musa inyo sawok-i mukonyo, supayo banso Israel jan maliyek cahayo Tuhan nan lah muloi lindok tu, sarato ka ilang lanyok dari mukonyo.

Nias: Tenga si mane Moze ndra'aga sombalugõ bawania faoma balubalu, ena'õ bõi la'ila soi Gizera'eli lakhõmi Zo'aya sarakhagõ mate ba taya ba mbawania.

Mentawai: Aipoí kai ka kai néné, tá makeré kai kelé ka sigalaiakenen Mose, itabbó matania komang, bulé tá raitsó tai Israel ipé elé itatá torot Tuhan, ka matania.

Lampung: Sekam mak injuk Musa sai nyalok pudakni jama selubung in bangsa Israel mak ngeliak cahaya-Ni Tuhan sedang padam rik lebon di pudakni.

Aceh: Kamoe kon lagée Nabi Musa nyang geutôb ngon silubong muka geuh mangat bék deuh jikalon le bansa Israel cahya Tuhan nyang teungoh lon dan teusampôh bak muka gobnyan.

Mamasa: Tae'kan susi Musa ussampun lindona indana itai to Israel pa'de pasilongna kamatandeanna Puang Allata'alla dio lindona.

Berik: Ai Nabi Musa galserem ai galyan. Jei mirmase jemna jam matabisil enggalfe, angtane Israelmana jei nafa Uwa Sanbagirmana aa jei irebayalam Nabi Musaminibe, jei nafa jeiserem jam ne domolyan jam bastantowaiswebalabe mirmase Musamanaiserem jewer.

Manggarai: Ami toé ného hi Musa hitut tadu rangan, kudut mata disét Israél néka ita moran néra de Mori Keraéng hitut sagém.

Sabu: Adho jhi mii Musa do ta henabbhe ri no ne tanga mada no mita ie do Israel ta do dho ngadde ne weo nga kana Muri ne, do era pa dahara nga henu nu ne jhe ele teru ngati tanga mada no ne.

Kupang: Botong sonde usa bekin sama ke baꞌi Musa. Te dia musti tutu dia pung muka pake kaen, ko biar orang Israꞌel dong sonde bisa lia kalo itu cahaya su ilang.

Abun: Men yo ben men bi suk-i tepsu Musa nde, Musa ak san det wa an gro subere ye Israel yo me an gro gato rer ne nde, sane sor suk gato rer ne or kadit an, wo os be ne rer ku nje pe sor, sane men kibot petok sor, men nyuwa nde.

Meyah: Noba memef menedemi mar ongga motunggom insa koma guru. Jeska sis fob, Musa ef meifeti joug osum jeskaseda rua ongga Israel rinek efen efesa insa koma ongga ensiri deci deci fob guru.

Uma: Uma ria to kiwunii'. Uma-kai hewa nabi Musa owi, to mpowuni lio-na hante karamua-na. Nakaramuai lio-na bona to Yahudi uma mpohiloi pehini-na to mo'uncu moto duu'-na ora.

Yawa: Muno reamo ana inta rangkokaibe wasai jewen. Weti reamo Musa amaisye ramu, wepamo po amune rangkokaibe vatano Israel mansai. Musa po ansune vasye ransawa amune raora indamu vemo vatane wo Amisye apa varo ntiti raen nora, muno indamu vemo wo vare ama ngkarimu ti raumandi no amune raije raen nora.


NETBible: and not like Moses who used to put a veil over his face to keep the Israelites from staring at the result of the glory that was made ineffective.

NASB: and are not like Moses, who used to put a veil over his face so that the sons of Israel would not look intently at the end of what was fading away.

HCSB: not like Moses, who used to put a veil over his face so that the sons of Israel could not look at the end of what was fading away.

LEB: and not as Moses used to place a veil over his face, in order that the sons of Israel would not stare at the end of what was transitory.

NIV: We are not like Moses, who would put a veil over his face to keep the Israelites from gazing at it while the radiance was fading away.

ESV: not like Moses, who would put a veil over his face so that the Israelites might not gaze at the outcome of what was being brought to an end.

NRSV: not like Moses, who put a veil over his face to keep the people of Israel from gazing at the end of the glory that was being set aside.

REB: it is not for us to do as Moses did: he put a veil over his face to keep the Israelites from gazing at the end of what was fading away.

NKJV: unlike Moses, who put a veil over his face so that the children of Israel could not look steadily at the end of what was passing away.

KJV: And not as Moses, [which] put a vail over his face, that the children of Israel could not stedfastly look to the end of that which is abolished:

AMP: Nor [do we act] like Moses, who put a veil over his face so that the Israelites might not gaze upon the finish of the vanishing [splendor which had been upon it].

NLT: We are not like Moses, who put a veil over his face so the people of Israel would not see the glory fading away.

GNB: We are not like Moses, who had to put a veil over his face so that the people of Israel would not see the brightness fade and disappear.

ERV: We are not like Moses, who put a covering over his face so that the people of Israel would not see it. The glory was disappearing, and Moses did not want them to watch it end.

EVD: We are not like Moses. He put a covering over his face. Moses covered his face so that the people of Israel (the Jews) would not see it. The glory (brightness) was disappearing, and Moses did not want them to see it end.

BBE: And are not like Moses, who put a veil on his face, so that the children of Israel might not see clearly to the end of the present order of things:

MSG: Unlike Moses, we have nothing to hide. Everything is out in the open with us. He wore a veil so the children of Israel wouldn't notice that the glory was fading away--

Phillips NT: We are not like Moses, who veiled his face to prevent the Israelites from seeing its fading glory.

DEIBLER: We do not need to put a veil over our faces when we teach people, as Moses did. Moses put a veil over his face so that the Israelites would not see that the radiance on his face soon faded away. Similarly, the glory of the old agreement has also faded away.

GULLAH: We ain like Moses wa been kiba e face so dat de Israel people ain see dat de shinin glory beena fade an gone way.

CEV: We are not like Moses. His face was shining, but he covered it to keep the people of Israel from seeing the brightness fade away.

CEVUK: We are not like Moses. His face was shining, but he covered it to keep the people of Israel from seeing the brightness fade away.

GWV: We are not like Moses. He kept covering his face with a veil. He didn’t want the people of Israel to see the glory fading away.


NET [draft] ITL: and <2532> not <3756> like <2509> Moses <3475> who used to put <5087> a veil <2571> over <1909> his <846> face <4383> to <4314> keep <3361> the Israelites <5207> <2474> from staring <816> at <1519> the result <5056> of the glory that was made ineffective <2673>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  2 Korintus 3 : 13 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran