Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 6 : 24 >> 

TB: Tak seorangpun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon."


AYT: “Tidak ada orang yang dapat melayani dua tuan karena ia akan membenci tuan yang satu dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada tuan yang satu dan meremehkan yang lain. Kamu tidak dapat melayani Allah dan mamon.”

TL: Tiada dapat seorang jua pun bertuankan dua orang; karena tak dapat tiada seorang dibencinya dan seorang dikasihinya kelak, atau ia berpegang pada seorang dan meringankan yang lain. Tiadalah dapat kamu bertuhankan Allah bersama-sama dengan Mammon."

MILT: Tidak seorang pun sanggup mengabdi kepada dua tuan, karena dia akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain; atau ia akan mematuhi yang satu dan mengabaikan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah (Elohim - 2316) dan mamon."

Shellabear 2010: Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan mengabaikan yang lain. Oleh sebab itu, kamu tidak dapat sekaligus mengabdi kepada Allah dan kepada harta duniawi."

KS (Revisi Shellabear 2011): Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan mengabaikan yang lain. Oleh sebab itu, kamu tidak dapat sekaligus mengabdi kepada Allah dan kepada harta duniawi."

Shellabear 2000: Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan mengabaikan yang lain. Oleh sebab itu, kamu tidak dapat sekaligus mengabdi kepada Allah dan kepada keduniawian.”

KSZI: &lsquo;Seorang hamba tidak mungkin mengabdi diri kepada dua orang tuan. Dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain; atau akan setia kepada yang seorang dan mencela yang lain. Demikianlah, kamu tidak dapat menjadi hamba Allah dan juga hamba kekayaan.

KSKK: Tak ada seorang yang dapat berhamba kepada dua tuan; sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan menghina yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada uang pada waktu yang bersamaan.

WBTC Draft: "Tidak ada satu orang pun yang dapat bekerja pada dua majikan pada waktu yang sama. Ia akan membenci majikan yang satu dan menyukai majikan yang lain. Atau ia akan patuh pada majikan yang satu dan menolak majikan yang lain. Demikian juga, kamu tidak dapat melayani Allah dan uang pada saat yang sama.

VMD: “Tidak ada satu orang pun yang dapat bekerja pada dua majikan pada waktu yang sama. Ia akan membenci majikan yang satu dan menyukai majikan yang lain. Atau ia akan patuh pada majikan yang satu dan menolak majikan yang lain. Demikian juga, kamu tidak dapat melayani Allah dan uang pada saat yang sama.”

AMD: “Kamu tidak dapat bekerja untuk dua majikan pada saat yang sama sebab kamu akan membenci majikan yang satu dan menyukai majikan yang lain. Atau, kamu akan patuh pada majikan yang satu dan tidak peduli dengan majikan yang lain. Demikian juga, kamu tidak dapat melayani Allah dan uang pada saat yang sama.”

TSI: “Perhatikanlah contoh ini: Tidak baik kalau seseorang mempunyai dua majikan. Karena tidak mungkin dia melayani kedua-duanya dengan baik. Dia pasti akan mengasihi dan setia kepada majikan yang satu, tetapi membenci dan masa bodoh terhadap majikan yang lain. Demikian juga, kamu tidak bisa menjadi hamba Allah dan sekaligus menjadi hamba uang.”

TSI3: “Ibaratnya begini: Kalau seseorang mempunyai dua majikan, tidak mungkin dia melayani keduanya dengan baik. Dia pasti akan mengasihi dan setia kepada majikan yang satu, tetapi membenci dan masa bodoh terhadap majikan yang lain. Demikian juga, kamu tidak bisa menjadi hamba Allah sekaligus hamba uang.”

BIS: "Tidak seorang pun dapat bekerja untuk dua majikan. Sebab ia akan lebih mengasihi yang satu daripada yang lain. Atau ia akan lebih setia kepada majikan yang satu daripada kepada yang lain. Begitulah juga dengan kalian. Kalian tidak dapat bekerja untuk Allah dan untuk harta benda juga.

TMV: "Tidak seorang pun dapat menjadi hamba kepada dua orang tuan. Dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau dia akan setia kepada yang seorang dan menghina yang lain. Demikianlah kamu tidak dapat menjadi hamba Allah dan juga hamba kekayaan.

BSD: Yesus berkata, “Tidak seorang pun dapat bekerja dengan sungguh-sungguh untuk dua majikan. Sebab, ia akan lebih mengasihi yang satu daripada mengasihi yang lain; atau lebih setia kepada yang satu daripada kepada yang lain. Begitu juga dengan kalian. Kalian tidak dapat bekerja untuk Allah dan sekaligus untuk uang.

FAYH: "Kalian tidak dapat melayani dua majikan: Allah dan uang, karena kalian akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain.

ENDE: Tak ada seorang dapat berhamba kepada dua tuan. Ia akan membentji seorang dan mengasih jang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan menghina jang lain. Tak dapat kamu berhamba serentak kepada Tuhan dan kepada si-mamon.

Shellabear 1912: Maka tiada boleh seorang jua pun bertuankan dua orang; karena tak dapat tiada ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia berpegang pada seorang dan yang lain diringankannya. Maka tiada boleh kamu bertuhankan Allah dan kekayaan dunia pun.

Klinkert 1879: Tabolih sa'orang hamba bertoewankan doewa orang, karena tadapat tidak ija kelak bentji akan salah sa'orang dan kasih akan sa'orangnja, ataw ija berdamping dengan salah sa'orang dan mengedji akan sa'orangnja. Tabolih kamoe mendjadi hamba Allah dan hamba Mamon pon.

Klinkert 1863: {Luk 16:13} Trada satoe orang bolih toeroet sama doewa toewan, karna salah satoe, dia nanti bentji sama satoe dan tjinta sama satoenja, atawa dia pegang sama satoe dan menghinaken satoenja; tidak bolih kamoe toeroet sama Allah dan sama Mammon djoega.

Melayu Baba: Satu orang pun ta'boleh jadi dua tuan punya hamba: kerna dia nanti bnchi satu dan kaseh yang lain; atau dia nanti pegang sama satu dan kurang hormatkan yang lain. Kamu t'ada boleh jadi hamba Allah dan hamba kkaya'an dunia pun.

Ambon Draft: Sa; awrangpawn tijada baw-leh dengar dibawah duwa tuwan; karana sawatu deri padanja ija akan membin-tji, dan jang lajin itu ija akan tjinta, ataw pada sawatu ija akan bagantong dan pada jang lajin itu ija akan menghinakan. Ka-mu tijada bawleh bowat ka-baktian pada Allah dan pada Mamona.

Keasberry 1853: Barmula tiada bulih sa'orang hamba itu, burtuankan dua orang: kurna dapat tiada kulak iya mumbunchikan salah suatu, dan mungasihi suatu, atau iya pugang dungan salah suatu, dan dibunchikannya suatu. Tiada bulih kamu munjadi hamba bagie Allah, dan kukayaan dunia.

Keasberry 1866: ¶ Bŭrmula tiada bulih sa’orang hamba itu bŭrtuankan dua orang, kŭrna dapat tiada kŭlak iya mŭmbŭnchikan salah suatu dan mŭngasihi suatu, atau iya pŭgang dŭngan salah suatu, dan dibŭnchikannya suatu; tiada bulih kamu mŭnjadi hamba bagie Allah dan kakayaan dunia.

Leydekker Draft: Barang sa`awrang tijada sampat deperhamba kabawah duwa Tuwan: karana tadapat tijada 'ija membintjij saleh sawatu, dan meng`aseh jang lajin. Tijada kamu sampat deperhamba kabawah 'Allah dan kabawah Mamuna.

AVB: “Seseorang tidak mungkin mengabdi diri kepada dua orang tuan. Dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain; atau akan setia kepada yang seorang dan mencela yang lain. Demikianlah, kamu tidak dapat menjadi hamba Allah dan juga hamba kekayaan.

Iban: "Nadai orang ulih betuaika dua iku tuan, laban iya deka begedika siku, lalu rinduka siku, tauka angkunka siku, lalu mechat siku. Kita enda ulih betuaika Allah Taala enggau duit.


TB ITL: Tak seorangpun <3762> dapat <1410> mengabdi <1398> kepada dua <1417> tuan <2962>. Karena <1063> jika demikian, ia akan membenci <3404> yang seorang <1520> dan <2532> mengasihi <25> yang lain <2087>, atau <2228> ia akan setia <472> kepada yang seorang <1520> dan <2532> tidak mengindahkan <2706> yang lain <2087>. Kamu <1410> <0> tidak <3756> dapat <0> <1410> mengabdi <1398> kepada Allah <2316> dan <2532> kepada Mamon <3126>." [<2228>]


Jawa: “Ora ana wong kang bisa ngrangkep pangawulan, awit ora wurung bendarane kang siji bakal disengiti; sijine ditresnani, utawa bakal setya marang kang siji lan nyepelekake marang sijine. Kowe ora bisa ngawula marang Allah lan marang Mamon.

Jawa 2006: "Ora ana wong kang bisa ngawula marang bendara loro, awit ora wurung bendarané kang siji bakal disengiti; sijiné ditresnani, utawa bakal nengenaké marang kang siji lan nyepèlèkaké marang sijiné. Kowé ora bisa ngawula marang Allah lan marang Mamon.

Jawa 1994: "Ora ana wong sing bisa ngrangkep ngawula bendara loro. Sebab wong mau bakal sengit marang bendara sing siji lan nresnani marang bendara sijiné. Utawa bakal setya marang bendara sing siji lan nyepèlèkaké bendara liyané. Semono uga kowé. Kowé ora bisa ngawula marang Gusti Allah lan uga ngawula marang Mamon.

Jawa-Suriname: Tembungé Gusti Yésus: “Ora ènèng wong sing bisa ngrangkep ngladèni gusti loro. Awit wongé bakal sengit karo sing siji lan nrésnani liyané, apa ngelem sing siji lan nyepèlèkké sing liyané. Semono uga kowé, kowé ora bisa ngladèni Gusti Allah lan uga ngladèni duwit.”

Sunda: "Moal aya anu bisa ngawula ka dua dunungan, sabab nyaahna ngan bisa ka saurang, moal bisa ka duanana. Satiana oge ngan ka saurang, ka nu saurang deui mah malah jengkel. Maraneh oge kitu, moal bisa ngabdi ka Allah bari ngawula kana duit.

Sunda Formal: Moal aya nu bisa ngawula ka dua dunungan. Tangtuna oge nu hiji dipikageuleuh, nu hiji deui dipikadeudeuh atawa satia ka nu sahiji, tambelar ka nu sejenna. Maraneh moal bisa ngawula ka Pangeran ongkoh ka Mamon (kakayaan) ongkoh.”

Madura: "Tadha’ settonga oreng se bisa ngabula ka lora kadhuwa. Sabab ta’ burung lorana se settong ekataresnae alebbiyan dhari lorana se settonganna. Otabana oreng jareya aestowan ka lorana se settong ebandhing ban ka settonganna. Bariya keya ba’na. Ba’na ta’ bisa abakte ka Allah ban ka dunnya.

Bauzi: Labi im meida neham bak. Dat vàmtea labe meia na gagu meedamda behàsdemeam làhà ba na im ozome meedam vabiem bak. Neham labe labihaha bak. Meia na gagu meedamda behàsdemeam làhà dat meida laba faki ziesobuli aho gagoho bak lam gi tozome mu fa dat meida laba deeli aho gagoho im lamota aime uledi meedam bak. Labi laha um ahu Ala bake tu vuzehi vàmadi meedameam làhà ba ahu behàsdi fa nazoh zi lamti vahi tu vi ozodam biem bak. Labi laha um ahu bisi nazoh zi laba tu àvodi meedameam làhà ba ahu behàsdi fa Alati vahi tu vi ozodam biem bak,” lahame ab vahokedaham.

Bali: “Tusing ada anak nyidayang magusti dadua. Ia tuara bakal nyidayang patuh subaktinne. Ia bakal geting teken ane adiri, nanging ane adiri bakal tresnaina. Ia bakal bakti pesan teken ane adiri, nanging ane lenan tusing bakal runguanga. Cening tusing nyidayang acepokan ngaula teken Ida Sang Hyang Widi Wasa muah teken kasugihan.

Ngaju: "Ije biti mahin jaton oloh tau bagawi akan due tuan. Basa ie kareh labih sinta dengan ije bara dengan je beken te. Atawa ie kareh labih heret dengan tuan ije te bara je beken. Kalote kea dengan keton. Keton dia tau bagawi akan Hatalla tuntang akan ramon panatau kea.

Sasak: "Ndẽq araq sopoq dengan juaq saq bau begawẽan lẽq due majikan. Sẽngaq lamun maraq nike ie gen meriq lẽq saq sopoq dait ngasihin saq lain, atao ie gen setie lẽq saq sopoq dait ndẽq gen merhatiang saq lain. Maraq nike ẽndah halne side pade; side pade ndẽq bau begawẽan tipaq Allah dait tipaq dowẽ bande ẽndah.

Bugis: "Dé’ séddi tau mulléi majjama untu’ duwa ponggawa. Saba’ lebbi namaséiwi matu séddié naiya laingngé. Iyaré’ga lebbi matinului lao ri ponggawa séddié naiya laingngé. Makkuwatoniro iko. Dé’ muwulléi majjama untu’ Allataala sibawa untu’ waramparangngétto.

Makasar: "Takkulleai se’rea tau ampa’jari atai kalenna mae ri ruaya karaeng. Nasaba’ nia’ lanangai, nania’ latanajampangia kananna. Yareka la’bi a’dakkikangngangi mae ri se’reanga na maraengannaya. Ikau kamma tommako anjo. Takkulleako lampa’jari atai kalennu mae ri Allata’ala, punna nupa’jari ata todong kalennu mae ri pa’barang-baranganga.

Toraja: Tae’ misa’ kaunan ma’poperuranni lako da’dua puangna, belanna tae’ nasalai tang nakasorro tu misa’na, naporai tu misa’, ba’tu la’ka’ lakoi misa’na nasarroanni tu misa’na. Tae’ mima’din umpekapuangi Puang Matua mipengkaolai dukai tu Mamon.

Duri: Te'da tau ngkullei mengkaunan lako dua puanggawa, sanga la nakabudai ia to mesa' na ia to laenna nakaba'ci, ba'tu la napangjaman tongan-tongan to mesa' na ia to laenna makuttui mpangjamanni. Susi too kamu', te'da mikullei nturu' pakkaeloran-Na Puang Allataala, ke kasugiran lino manda miangah.

Gorontalo: Ti Isa loloiya poli odiye, ”Diyaluwo ngota mao ta mowali mokaraja to oli tuwani dulota, sababu tiyo ma moyingo lo ta ngota wawu ma motoliango ta wuwewo mao. Meyalo tiyo ma moharaga ta ngota wawu dila moharaga ta wuwewo mao. Odito olo wolimongoli, timongoli dila mowali mokaraja ode Allahuta'ala wawu mokaraja ode harata lo duniya.

Gorontalo 2006: "Diaaluo penu boli ngota mao̒ tamowali mokalaja ode tuani duulota. Sababu tio maalebe motolia̒ngo ngotaalio wolo tawewo. Meaalo tio maalebe tatapu wau molotolo hilao toli tuani ngota wolo tawewo. Odito olo wolimongoli. Timongoli diila mowali mokalaja duo̒lo Allahu Taa̒ala wau duo̒lo halata upango olo.

Balantak: “Sa'angu' mian sian sida balimang na rua' tanaas. Gause kalu koiya'a, ata' iya'a mongkomakitkon tanaas men sa'angu' ka' mongkolingu'kon men sambana. Kabai se' i ia momorongori tanaas men sa'angu' ka' sian momorongori men sambana. Koiya'a uga' i kuu. Kuu sian sida balimang bona Alaata'ala ka' bona kupang!”

Bambam: Tä' deem mesa sabua' la nabela umpengkähängam dua puäna. Aka la natuhu'i manappam too mesa, anna la napaiboko'na bäbä mesa. Battu diua la napakalando puha ia mesa anna tä' bäbä la napehingngii mesa. La susingkoa' too duka', tä' siaa' la umbela umpalulängäm penabammu Puang Allataala ke anggakoa' umbumbu' kulle di lino.”

Kaili Da'a: Da'a ria samba'a tau mamala majadi batua nggari romba'a madika. Sabana i'a kana magigi rarana ri ja'i madika to samba'ana pade mompotowe madika ntanina etu. Bara i'a kana mombabila madika to samba'ana pade momporau rara madika ntanina etu. Iwetu wo'u ane komi. Da'a mamala komi mepue sanggani ka Alatala bo manjarumaka mbara-mbara ri dunia e'i

Mongondow: "Diábí in tobatúmai intau mota'au monontuang kon doyowa. Sin aka natua, yo tongábí tobatú ing kotabinya, yo tobatú in diábí kotabinya, andeka tongábí tobatú in duduiannya, yo tobatú in diábí. Mo'ikow in diábí mota'au mobantung ko'i Allah bo kong kapunya'anmu.

Aralle: Noa tunne' daete' aha mesa sabua' la derua pongkahana, aka' ponna noa, ya' tantunte' anna ungkahi'di'i pongkahana ang mesa anna umpakamayaine' yato pongkahana ang senga', bahtu' untuhu'i liu yato pongkahana ang mesa ampo' daine' natuhu'i liu yato ang mesa. Noa tungnga' dio dakoa' mala la menge siamokoa' untuhu'i Puang Alataala ampo' menge sia tumokoa'ne' umpengkalambi'-lambi'i umpeäng katomakakaang yaling inde di lino."

Napu: "Bara ara hadua tauna au nabuku mampobagoa rodua tauna, lawi hadua ina napokaahi, hai hadua nakahihi. Hadua ina napeulai hawana, hai hadua nasapuaka. Nodo wori oyo, barako peisa mampeulai peundeana Pue Ala, hai mohahaoki woriko anu-anu dunia."

Sangir: "Tawẹu sarang sěngkatau makapamunara mạengu mawune ruang katau. U i sie kai sarung limembong kapiane su sěngkatau wọu wal᷊ine. Arau i sie limembon satia su sěngkatau wọu su wal᷊ine. Kerene lai i kamene; tawe mariadi mẹ̌tahamawu Mawu Ruata, ringangu mẹ̌tahamawuko l᷊ai arětạ.

Taa: “Wali si’i wo’u rapa mangkonong kasugi. Wali ane rapanya watua, ia taa maya dua tau puenya. Apa ane ia dua tau puenya, ia maja’a nakita samba’a pasi mamporayang samba’a. Ia manga’angga samba’a pasi mangkaengas samba’a. Wali ewa see seja komi. Komi taa maya mawali to papolaong i mPue Allah pasi to papolaong ngkasugi apa ane mamporayang kasugi, komi taa mamporayang i Pue Allah.”

Rote: "Ta hapu hataholi esa tao-no'i fe tuan dua la'iesa fa. Nanahu neukose ana sue-lai esa lenaheni esa ka. Boema neukose ana lilineka nahele tuan esa, tehu esa ka soona ta. Leondiak boe, ba'eneu emi. Emi ta hapu tao-no'i soaneu Manetualain, ma soaneu hata-heto daebafa ka fa.

Galela: Igogou, o nyawa moi lo yaakuwa yomanara o tuangi yasinotoka. Sababu ona asa o tuangi moi iwisininga eko iwisigise ifoloi, de o tuangi moili iwisikurangi eko iwisidoohawa. Komagena lo ngini. Idadiwa bai o Gikimoi Awi dupa niaaka de lo o duniaka ma kaya de ma arata gena salalu nimadolomu."

Yali, Angguruk: Iknisi piren weregma enemingmingangge misig welam fug teg. Ikni eke indi haruk lit ikni eke irim toho wereg. Ikni ekeyen uruk ane sokowap feseruk lit ikni ekeyen urukon holtuk. Allah Hinikni weregma Mamon amingmingangge welam fug teg lahep."

Tabaru: "Komoiwa yomanarama manga balusu yamididioka; sababu dua wimoika 'ifoloi widora de gee wimoikali, bolo dua wimoika 'ifoloi wisingounu de gee wimoikali. Koge'enali mita ngini. Ngini koidadiwa niamanarama to ma Jo'oungu ma Dutu 'awi mau, ma de nio'ahu kanimadolomu 'o duniaka ma harataa.

Karo: "Ise pe labo ngasup ngikutken dua tuan. Sabap adi dua tuanna, la banci lang sekalak keleng atena janah sekalak nari nembeh atena; ntah pe mejingkat ia nandangi sekalak tuan, tapi tuan si sada nari la diatena pe. Labo kam ngasup erdahin guna Dibata adi erdahin ka kin kam guna duit.

Simalungun: Seng tarbalosi sada halak dua tuan. Sai sogam do uhurni bani na sada, haholonganni na sada nari, hombaranni do na sada, anjaha mapas uhurni bani na sada nari. Seng tarbalosi nasiam Naibata rap pakon Mammon!

Toba: Ndang haoloan sada halak dua induk! Sai hosomanna do na sada, haholonganna do na sada nari; hombaranna do na sada, toisanna do na sada nari. Ndang haoloan hamu Debata rap dohot Mammon!

Dairi: "Oda ndorok sada kalak mahan bahaan taba dua induk. Kerna ikekelengi ngono sada, tapi ikecegoken ngo kum sisada nai. Barang, menguèi ngo ia taba sisada, tapi itonja ngo sisada nai. Bagi ngo bang kènè pè. Oda terbaing kènè mengula lako mi Dèbata ninganna mengula asa kaya ma.

Minangkabau: "Indak surang juwo doh urang nan bisa bakarajo, untuak duwo urang induak samang. Dek karano, inyo ka labiah mangasiahi nan ciyek ko, daripado nan surang lai. Kok indak, inyo ka labiah satiya ka induak samang nan ciyek ko, daripado ka nan surang lai. Baitu pulolah ka adaannyo jo angku-angku. Angku-angku indak ka bisa doh bakarajo untuak Allah, sarato bakarajo pulo untuak mangaja arato bando.

Nias: "Lõ tola mõi enoni zi darua sokhõ gofu haniha. Na ilau zi manõ, i'omasi'õ dania zi samõsa ba i'afõkhõi tõdõ zi samõsa. Ma zui molo'õlo'õ ia ba zi samõsa ba i'ositengagõ zi samõsa. Si manõ gõi ami. Tebai mõi ami enoni khõ Lowalangi ba enoni gana'a gõi.

Mentawai: "Bulat beri te oi nia igalai galajetnia, sara pagugulet, ké murua baí tuannia. Aipoí ka sisara peilé te bulat makopé katet bagania, belé peilé ka sisara. Elé ka tubut uténia nenda sara peilé maréré nia, belé peilé nenda ka sisara. Kisedda leú te ka kam. Tá momoi nupalopru kam rua nia galajet; masipuukú Taikamanua samba masipuukú pukayoat.

Lampung: "Mak sai jelma pun dapok beguai untuk rua majikan. Mani ia haga lebih mengasihi salah sai jak sai bareh. Atau ia haga lebih setia jama majikan salah sai jak jama sai bareh. Injuk reno juga jama keti. Keti mak dapok beguai untuk Allah rik untuk harta benda juga.

Aceh: "Hana meusidroe manusia pih hase jimeubuet meunyoe keu dua droe toke. Sabab ureuëng nyang leubeh jigaséh ubak nyang sidroe nibak nyang laén. Atawa ureuëng nyan leubeh seutia ubak toke nyang sidroe nibak toke nyang laén. Meunan cit deungon gatanyoe. Gata hana hase tameubuet keu Allah dan keu atra beunda gata.

Mamasa: Tae' dengan tau la nabela umpengkarangan dua puang annu la naturu' manappa mesa, anna la napaboko'i penawa mesa. Battu' dikua marru la napakalando mesa anna tae' la naperangngii mesa. Susimokoa' duka', tae' la mubela umpalulangngan Puang Allata'alla penawammu ke mupasiolanni untombon ewanan lino.”

Berik: Yesus gamjon ga balbabili, "Angtane awelna angtanefe aa jei gweyibenerem angtane sanbaka jemna naweryan, aam temawer angtane jeiserem awelna aa jei gam gwebilirim, afa angtane sanbaka jemna naura, jei jelem sanbaka afelnaiserem ga gam uskamswebana, ane afelnaiserem jei unggwanfer ga jes gam nesiktene. Jei waakenfer gangge nwini angtane sanbaka afelnaiserem jebar, ane jei waakenfer jam ge nwinyen afelnaiserem jeiserem jebar. Jes gemerserem aaiserem jegme gemer, angtane afa enggam jam gam gunurum, 'Ai awelna Uwa Sanbagirmana tefner as gweyibene.', ane jei gamjon ga gunu, 'Ai awelna doifener as gwebili.', bunarsus angtane jeiserem jei nawersamer jam eyemiyen.

Manggarai: Méu toé ngancéng ciri mendi de sua mori. Ai émé nenggituy jogot dé ho’o ca, ho’o ca ga momangy, ko sundur agu ho’o cengata, ho’o cengata ga toé lélo calay. Méu toé ngancéng lut Mori Keraéng, ngai deming kin wéang.”

Sabu: "Bhule dho heddau he do nara ta jhagga tu do dhue ddau muri. Rowi do ta rihi ddhei no nga heddau tinga do heddau ne. Kiadho no do ta rihi mappe nga heddau muri ngati heddau do wala ne. Mina harre lema mu. Nara dho mu ta jhagga tu Deo lema nga tu onu-oha raiwawa do nadhe.

Kupang: “Orang sonde bisa karjá batúl-batúl kasi dua bos, tagal dia nanti suka sang bos yang satu, lebe dari bos yang laen. Bisa ju dia iko bos yang satu, ma dia sonde toe deng bos yang laen. Tagal itu, lu sonde bisa bilang, ‘Tuhan tu, yang hak parenta sang beta,’ kalo lu su bekin doi jadi lu pung bos.

Abun: "Yetu ge dik yo, yo nggiwa ben suk wa yenggras ge we nde. Bere ye ne bariket yenggras ge dik yo, ete an jimnotku yenggras ge dik yo sor. Bere ye ne jammo yenggras ge dik yo sor, ete an misyar yenggras ge dik yo sor re. Sane dom, nin yo nggiwa jammo Yefun sisu sugum sino nde.

Meyah: Erek koma beda Yesus agot deika oida, "Enadaij nou rusnok rugif gu ebirfaga egeka guru. Jeska giskini rua rudou okora rot rerin ebirfaga ongga egens, tina rudou oska rot ebirfaga ongga egeka insa koma ojgomu. Noba rua rumofij rerin ebirfaga ongga egens rot iskusk, tina rua rudou eskes rot ebirfaga ongga egeka koma ojgomu. Erek koma tein, enadaij nou rusnok rireni rot ahais jeskaseda rufij Allah noba rireni rot ahais jeskaseda ruhoturu fifi era mareibra ofoukou tein jinaga guru.

Uma: "Uma-hawo ria hadua tauna to mobago hi rodua tua. Apa' hadua mpai' nape'ahi', hadua napokahuku'. Hadua natuku'-ki hawa'-na, hadua nasapuaka. Wae wo'o kita', uma-ta bisa mpotuku' konoa Alata'ala, pai' hamali-ta ntora mporumpu rewa dunia'.

Yawa: Wapare wapo Amisye pe romano mine vone so me yakani kava, indati mamaisye ramu. Maisyare muno ananeneae so ramaisy: Vatane inta panapatambe vatane jirume yai, wea indati bekobe apa akarije inta ai rave, yara akari inta pamo indati panapatambe ai kobe jewen. Muno opamo tavondi akarije inta apa ananyaowe rai, yara ponayo kaijinta apa rai. Weti wapare wabekero Amisye ai muno romane rai kava omamo mamaisye ramu.”


NETBible: “No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money.

NASB: "No one can serve two masters; for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and wealth.

HCSB: "No one can be a slave of two masters, since either he will hate one and love the other, or be devoted to one and despise the other. You cannot be slaves of God and of money.

LEB: No one is able to serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You are not able to serve God and money.

NIV: "No-one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and Money.

ESV: "No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money.

NRSV: "No one can serve two masters; for a slave will either hate the one and love the other, or be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and wealth.

REB: “No one can serve two masters; for either he will hate the first and love the second, or he will be devoted to the first and despise the second. You cannot serve God and Money.

NKJV: "No one can serve two masters; for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon.

KJV: No man can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon.

AMP: No one can serve two masters; for either he will hate the one and love the other, or he will stand by {and} be devoted to the one and despise and be against the other. You cannot serve God and mammon (deceitful riches, money, possessions, or whatever is trusted in).

NLT: "No one can serve two masters. For you will hate one and love the other, or be devoted to one and despise the other. You cannot serve both God and money.

GNB: “You cannot be a slave of two masters; you will hate one and love the other; you will be loyal to one and despise the other. You cannot serve both God and money.

ERV: “You cannot serve two masters at the same time. You will hate one and love the other, or you will be loyal to one and not care about the other. You cannot serve God and Money at the same time.

EVD: “No person can serve two masters at the same time. He will hate one master and love the other master. Or he will follow one master and refuse to follow the other master. So you cannot serve God and Money at the same time.

BBE: No man is able to be a servant to two masters: for he will have hate for the one and love for the other, or he will keep to one and have no respect for the other. You may not be servants of God and of wealth.

MSG: "You can't worship two gods at once. Loving one god, you'll end up hating the other. Adoration of one feeds contempt for the other. You can't worship God and Money both.

Phillips NT: "No one can fully serve two masters. He is bound to hate one and love the other, or be loyal to one and despise the other. You cannot serve both God and the power of money.

DEIBLER: “No one is able to serve two different bosses at the same time. If he tried to do that, he would hate one of them and love the other one, or he would be loyal to one of them and despise the other one [DOU]. Similarly, you cannot devote your life to worshipping God and worshipping money and material goods at the same time.

GULLAH: “Ain nobody able fa saab two massa. Ef ya try fa do dat, ya gwine hate one an lob de oda one. Ya gwine be true ta one an hole de oda one cheap. Ya ain able fa saab God an be a slabe ta money same time.

CEV: You cannot be the slave of two masters! You will like one more than the other or be more loyal to one than the other. You cannot serve both God and money.

CEVUK: Jesus continued: You cannot be the slave of two masters! You will like one more than the other or be more loyal to one than the other. You cannot serve both God and money.

GWV: "No one can serve two masters. He will hate the first master and love the second, or he will be devoted to the first and despise the second. You cannot serve God and wealth.


NET [draft] ITL: “No one <3762> can <1410> serve <1398> two <1417> masters <2962>, for <1063> either <2228> he will hate <3404> the one <1520> and <2532> love <25> the other <2087>, or <2228> he will be devoted <472> to the one <1520> and <2532> despise <2706> the other <2087>. You cannot <1410> cannot <3756> serve <1398> God <2316> and <2532> money <3126>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Matius 6 : 24 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran