Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [NAPU]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 26 : 13 >> 

Napu: Bona niisa: i humalele dunia, iumba pea Ngkora Marasa rabambari, apa au nababehi towawine iti batena tekabelai, bara naliu inaonda."


AYT: Aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu bahwa di mana saja Injil ini diberitakan ke seluruh dunia, apa yang sudah dilakukan perempuan ini akan dibicarakan pula sebagai peringatan akan dia.”

TB: Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia."

TL: Dengan sesungguhnya Aku berkata kepadamu: Barang di mana pun di dalam seluruh dunia ini Injil itu dimasyhurkan, perbuatan perempuan ini akan disebutkan juga menjadi suatu peringatan atasnya."

MILT: Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, di mana saja injil ini diberitakan ke seluruh dunia, apa yang telah dia lakukan akan diperbincangkan pula sebagai peringatan akan dia."

Shellabear 2010: Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, di mana pun Injil dikabarkan di seluruh dunia, apa yang diperbuatnya ini akan disebut-sebut juga untuk mengingatnya."

KS (Revisi Shellabear 2011): Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, di mana pun Injil dikabarkan di seluruh dunia, apa yang diperbuatnya ini akan disebut-sebut juga untuk mengingatnya."

Shellabear 2000: Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, di mana pun Injil dikabarkan di seluruh dunia, apa yang diperbuatnya ini akan disebut-sebut juga untuk mengingatnya.”

KSZI: Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, di mana-mana pun kelak Injil ini disampaikan di serata dunia, apa yang telah dilakukan oleh wanita ini akan dikisahkan juga sebagai kenangan kepadanya.&rsquo;

KSKK: Sesungguhnya Aku berkata kepadamu: di mana saja Injil diwartakan di seluruh dunia, maka apa yang telah dilakukannya akan diwartakan sebagai pujian baginya."

WBTC Draft: Yakinlah, di mana pun Kabar Baik diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan perempuan itu akan diceritakan kembali untuk mengingatnya."

VMD: Yakinlah, di mana pun Kabar Baik diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan perempuan itu akan diceritakan kembali untuk mengingatnya.”

AMD: Dan sesungguhnya, di mana pun Injil diberitakan di dunia ini, perbuatan perempuan ini juga akan diceritakan. Dan, orang-orang akan mengingat dia."

TSI: Yang Ku-katakan ini benar: Ketika Kabar Baik tentang Aku disebarkan ke seluruh dunia, apa yang sekarang dilakukan perempuan ini akan terus dibicarakan, sampai dia tidak akan pernah dilupakan.”

BIS: Percayalah! Di seluruh dunia, di mana saja Kabar Baik dari Allah disiarkan, perbuatan wanita ini akan diceritakan juga sebagai kenangan kepadanya."

TMV: Ingatlah! Di seluruh dunia, di mana sahaja Berita Baik dikhabarkan, perbuatan wanita ini akan diceritakan untuk mengenang dia."

BSD: Percayalah! Di seluruh dunia, di mana saja Kabar Baik dari Allah diberitakan orang, apa yang dilakukan perempuan ini akan diceritakan juga untuk mengenang dia.”

FAYH: Dan perbuatannya ini akan selalu diingat orang. Apa yang telah dilakukannya akan diceritakan di seluruh dunia, di mana pun Berita Kesukaan dikabarkan."

ENDE: Sesungguhnja Aku bersabda kepadamu: Dimanapun diseluruh dunia Kabar gembira akan dimaklumkan, maka akan ditjeriterakan djuga perbuatannja ini, sebagai kenangan akan dia.

Shellabear 1912: Sebenarnya aku berkata padamu, barang dimana pun injil itu akan dikabarkan pada seluruh dunia ini, maka perbuatan perempuan ini akan disebutkan juga menjadi sesuatu peringatan baginya."

Klinkert 1879: Bahwa sasoenggoehnja akoe berkata kapadamoe, barang dimana indjil ini akan dichabarkan dalam segala doenia, maka perboewatan perempoewan inipon akan diseboet orang mendjadi soeatoe peringatan akandia.

Klinkert 1863: Soenggoeh, Akoe berkata padamoe: Dimana-mana dalem doenia ini indjil nanti dikabarken, disana djoega perkara jang soedah dia boewat nanti diseboet, sopaja di-inget sama dia.

Melayu Baba: Dngan sunggoh sahya kata sama kamu, di mana-mana ini injil nanti di-khabarkan dalam suroh dunia, apa yang ini prempuan sudah buat nanti di-chakapkan, mnjadi satu peringatan kerna dia."

Ambon Draft: Dengan songgoh-song-goh Aku biland pada kamu, di mana-mana djuga Indjil ini djadi dechotbatkan, atas saluroh muka bumi, akan di-katakan apatah ija suda bo-wat, akan satu pengingatan kapadanja.

Keasberry 1853: Sasunggohnya aku burkata padamu, barang dimana pun baik injil ini akan dimashorkan dalam sagala dunia, maka purbuatan prumpuan ini, akan disubut subut munjadi puringatan bagie dia.

Keasberry 1866: Sasungguhnya aku bŭrkata padamu, barang dimana pun baik Injil ini akan dimashorkan dalam sagala dunia, maka pŭrbuatan pŭrampuan ini akan disŭbot sŭbot, mŭnjadi pŭringatan bagie dia.

Leydekker Draft: 'Amin djuga 'aku bersabda pada kamu, dimana 2 djuga 'Indjil 'ini 'akan dechothbatkan dalam saganap dunja, maka barang jang telah debowat parampuwan 'ini, 'itulah desebutkan lagi 'akan peng`ingatannja,

AVB: Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, di mana-mana pun kelak Injil ini disebarkan di serata dunia, apa yang telah dilakukan oleh wanita ini akan dikisahkan juga sebagai kenangan kepadanya.”

Iban: Enggau bendar Aku madah ngagai kita, di semua endur alai Berita Manah tu ditusui di serata dunya, utai ti udah dikereja iya deka ditusui, kena ngingatka iya."


TB ITL: Aku berkata <3004> kepadamu <5213>: Sesungguhnya <281> di mana <3699> saja Injil <2098> ini <5124> diberitakan <2784> di <1722> seluruh <3650> dunia <2889>, apa yang dilakukannya <4160> <846> ini akan disebut <2980> juga untuk <1519> mengingat <3422> dia <846>." [<1437> <2532> <3739>]


Jawa: Sanyatane Aku pitutur marang kowe, ana ing ngendi bae Injil iki bakal diwartakake ing saindenging jagad, apa kang katindakake iku bakal tansah kapratelakake uga minangka dadi pangeling-eling marang dheweke.”

Jawa 2006: Sanyatané Aku pitutur marang kowé, ana ing ngendi baé Injil iki diwartakaké ing saindenging jagat, apa kang katindakaké iku bakal kacaritakaké uga minangka pangéling-éling marang wong wadon iku."

Jawa 1994: Padha titènana! Ing endi waé Injil iki diwartakaké, apa sing ditindakaké déning wong wadon iki iya bakal dicritakaké, minangka pengéling-éling marang dhèwèké."

Jawa-Suriname: Pada titènana! Nang endi waé sing digelari kabar kabungahané Gusti Allah, apa sing ditindakké karo wong wédok iki ya bakal diomongké, kanggo pengéling-éling marang dèkné.”

Sunda: Sing percaya: Di mana bae Injil diwawarkeun di sakuliah dunya, kahadean ieu wanita ka Kami geus tangtu bakal disebut, dijieun pangeling-eling ka manehna."

Sunda Formal: Cek Kami ka maraneh: Di mana bae Injil diwawarkeun, di sakuliah dunya, anu ayeuna dilampahkeun ku ieu wanita baris disesebut, nya pikeun dipikaeling tea.”

Madura: Paparcaja, ya! Neng e dhimma’a bai e dunnya reya mon Kabar Bagus eberta’agi, lalakonna babine’ reya bakal ecareta’agiya keya kaangguy ngenga’e aba’na."

Bauzi: Aho neàna modehe bakta imbote. Lahana Eho etei uba neo gagolo modem im imboda nidi nim laha nasi aima. Eho meedaha Im Neàna lam meit bak iudu iuba le vameadào? Bak iudu iuba le vameadào? Labihadam di ame nam nibe aba aho etei Eba lab modehe im lam damat laha aime ozobohudi fa ame im lamti vou vameatedam bak. Ba setem vaba gi labaha bohu vou aid ledam bak,” lahame Yesusat Aba vi tau meedam dam laba fet ab vameadaham.

Bali: Guru ngorahang teken cening: Sasajaane dija Orta Rahayune kaortayang di jagate ene, pakardin anake eluh ene tansah kasambat, apanga anake eda engsap teken ia.”

Ngaju: Percaya ih! Hong hapus kalunen, hong kueh bewei Barita Bahalap ain Hatalla imbarita, gawin oloh bawi toh kareh inyarita kea kilau pangingat akae."

Sasak: Tiang badaq side: Setetune lẽq seantẽro dunie, lẽq mbẽ juaq Kabar Solah lẽman Allah tesiarang, perbuatan dengan nine niki gen teceriteang ẽndah jari nginget ie."

Bugis: Ateppe’no! Risininna linoé, kégi-kégi ripallebbang Karéba Madécéng polé ri Allataala, pangkaukenna iyaé makkunraié ricurita towi matu selaku papparéngngerang ri aléna."

Makasar: Patappa’mi angkanaya, kere-keremae nipa’la’bang Kabara’ Baji’ battua ri Allata’ala ri sikontu linoa, anjoremmi lanibicara todong anne nagaukanga bainea, a’jari pammatei siagang pangngu’rangi ri ia."

Toraja: Tonganna tongan Kukua mati’: Umba-umba nii lan te lino dinii umpa’peissanan Kareba kaparannuan, la disa’bu’ duka tu penggauranna te baine, dinii umpengkilalai.

Duri: La miingaran tee kadang-Ku' kumua, umbo-umbo dinii lan tee lino mpangpeissenan Kareba Kasalamatan, tuli la dicurita todai to apa napugauk, dinii nningaranni!"

Gorontalo: Tutuliyotutu polele-U mayi ode olimongoli: Openu boli ode utonu habari mopiyohu lonto Allahuta'ala popotungguloliyo to tudu lo huta botiye, u pilohutu lo tabuwa boti ma otanggula lo tawu poelaliyo oliyo.”

Gorontalo 2006: Pomalacayalo! To ngoilanggubu dunia, boli tou̒toonu Habari Mopiohe monto Allahu Taa̒ala pololadulo, wau huhutu lotaabua botie masilitaalio olo odelo poe̒ela de olio."

Balantak: Imamat a men taeng-Ku', ka' uga' bantilkonon-Ku na ko'omuu se' longkop tano' balaki', mau maana a pengelelekonan Lele Pore, ino'o uga' upa men ia wawaumo wiwine kani'i bo bantilkonon bookoi pinginau'an i ia.”

Bambam: Setongam-tonganna, umba-umba naongei Kaheba Katilallasam dipa'pakahebaam, etam too duka' la dipotulasam pa'pogausanna inde baine anna mala dikilalai liu."

Kaili Da'a: Aku mpu'u-mpu'u notesa ka komi, ri umba-umba ri dunia Kareba Belo rapatolele, powia nu besi e'i kana ratesa wo'u ala mombatora i'a."

Mongondow: Poguman-Ku ko'i monimu! Kon ondakabí im popota'auan kon Habar Mopia tana'a, yo onu inta inaidan im bobay tana'a kotangoianbí doman simbá kotoropan in sia."

Aralle: Kutula'ingkoa' setonganna diamoto ang naongei dipepainsangnging Kaheba Mapianna Puang Alataala yaling di lino indee, ya' dia tuntone' la dipantula'i inde aka ang puha nababe bahine anna dikalehai loloi."

Sangir: Pangimangke! Su kaguwạu dunia e suapạeweng Injilẹ̌ ipẹ̌kẹ̌kakeke ute, kakanoạu tau wawine ene sarung ipẹ̌bawěke lai makoạ tatahěndung si sie."

Taa: Pasi Aku manganto’oka komi, monso pu’u juku ri lino si’i bara imbare rapakarebaka kareba matao si’i, palaong to naika ntau we’a si’i darapakarebaka seja resi tau see tau taa damangkalingan ia.” Ewa wetu nato’o i Yesu manganseko kami to anaguruNya.

Rote: Mamahele leona! te nai basa daebafa ka, su'di bee boe, metema Hala Malole maneme Manetualain mai a nanatui-nanabengak soona, inak ndia tatao-nono'in neukose nanatui-bengak boe, fo ana da'di neu nasanene'dak esa soaneu inak ndia."

Galela: Ngini tinisingangasu igogou, o ngopeqeka ami manara manena lo done asa ka yapetoka, maro o sosininga moi munaka, kekiaka bato o Gikimoi Awi habari qaloloha asa isihabari o dunia manena ma rabaka."

Yali, Angguruk: Mun ibam man ibam Allah wene hiyag isaruk lit at tuwen tehek ane fahet hiyag isaruk lamuhup. Hiyag isarukmu aren tehek ane aru fahet wenggel haruk lamuhup. Ari tem toho hiyag hisaruk lahi," ibag.

Tabaru: Tinisidemo ne'ena: 'O duniaka ne'ena gee kiaka naga bato 'o Habari ma Owa ma Jo'oungu ma Dutuno 'isitotara, 'o ngeweka numuna 'ami di-diai dua 'asa kayosija-jarita mita, de kamingano-nganono."

Karo: Ingetlah! I japa pe pagi iberitaken Berita Si Mehuli i belang-belang doni enda, ituriken pe kerna perbahanen enda guna nginget ia."

Simalungun: Sintong do na Huhatahon on bennima, ija pe iambilankon Ambilan Na Madear on i sab dunia on, baritahononkon do age na binahenni on, gabe pardingatan bani.”

Toba: Situtu do na hudok on tu hamu: Manang didia di liat portibi on dijamitahon sogot barita na uli on, hatahononna do nang na binahenna ondeng gabe baritana.

Dairi: Èngèt kènè mo! Barang i dikè luas ibagahken Sukuten Kelluahen bai Dèbata nai, dekket ngo pemaing daberru ènda isukutken, lako mernèngèt ia."

Minangkabau: Picayolah! Dima-dimanyo di dunia ko, dima sajo Injil dari Allah dibaritokan, mako apo nan lah dipabuwek dek urang padusi ko ka tatap dicuritokan juwo, untuak ka mangana-ngana inyo."

Nias: Ya faduhu dõdõmi! Gofu heza teturiaigõ Duria Somuso Dõdõ soroi Lowalangi ba gulidanõ ma'asagõrõ, ba tedunõdunõ gõi nilau ndra alawe andre si tobali fanõrõ tõdõ khõnia."

Mentawai: Repdem kam sikuakku néné! Kaipa lé te tupaarep Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua, ka sangaliot polak néné, katuareman pagalaiat sigalaiakenen sinanalep néné leú, tupaarep, kelé sara repdemen ka tubunia."

Lampung: Percayado! Di seluruh dunia, di dipa gaoh Kabar Betik jak Allah disiarko, perbuatan bebai inji haga diceritako juga sebagai kenangan jama ia."

Aceh: Peucaya kheueh! Bansigom donya nyoe, dipat mantong Haba Gét nibak Allah teupeumaklum, peue-peue nyang jipeubuet lé ureuëng inong nyoe teutab teucalitra sibagoe keunangan keu gobnyan."

Mamasa: Kupokadangkoa' sitonganna, umba-umba dingei umpalanda' Kareba Kadoresan, iamo duka' dingei umpokada panggauanna inde bainee la dipolalan umpengkilalaii.”

Berik: Ai bunarsus ims towas-towastababili, Taterisi Waakenaiserem ogirip aa jep ne nasbinennerem, wini aaiserem jei Ap aa jes eyeibenerem, taterisi jeiserem angtane sene nasbinense enggalfe wini aaiserem gane sarbistaabonf."

Manggarai: Aku taé agu méu: moro matan, nia-nia kaut wéron keréba di’a ho’o oné temu tana lino, apa ho’ot pandé diha te caro mtaungy kudut nuk hia.”

Sabu: Parahajha we mu! Pa hari hewue raiwawa dhe, pa mii we ne Li Hagha Dhara do ngati Deo ne pelebe, lai do tao ri mobanni do nadhe do ta pedhire lema, mii hahhi lua ta pehewene jhara lua no."

Kupang: Inga bae-bae, ó! Di mana sa Tuhan Allah pung Carita Bae tasiar kuliling ini dunya, dong ju pasti carita ini parampuan pung bae, ko biar samua orang inga sang dia.”

Abun: Suk gato Ji ki ré suksangge anare, bere yé mu mo pe mwa ne sino mo bur ré, yé ki subot os ndo gato Yefun Allah fro wa yetu ne, bere yé ki subot suk gato nggon ré ben ne dom. Bere yé napawa suk gato nggon ré ben ne."

Meyah: Ongga tenten bera, gij mona ongga rusnok rifesij osok gij Allah oga ongga oufamofa rejrej mebif, beda rua rimefesij rot mar ongga ojaga egens kef ontunggom nou Didif tein. Jefeda rusnok rufoukou rimejginaga rot ofa tein si."

Uma: Mpu'u ku'uli'-kokoi: hi humalili' dunia', hiapa–apa Kareba Lompe' rapalele, napa to nababehi tobine toei we'i bate ralolita, uma mpai' ralipo'–lipo'."

Yawa: Syo raura tugaive: mine vone so rui rui vayave vatane wo Ayao Kovo Amisye ravov, weamo wo wanya so ama ana ndave raura tavon indamu maemeno rai.”


NETBible: I tell you the truth, wherever this gospel is proclaimed in the whole world, what she has done will also be told in memory of her.”

NASB: "Truly I say to you, wherever this gospel is preached in the whole world, what this woman has done will also be spoken of in memory of her."

HCSB: I assure you: Wherever this gospel is proclaimed in the whole world, what this woman has done will also be told in memory of her."

LEB: Truly I say to you, wherever this gospel is proclaimed in the whole world, what this woman has done will also be told in memory of her.

NIV: I tell you the truth, wherever this gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told, in memory of her."

ESV: Truly, I say to you, wherever this gospel is proclaimed in the whole world, what she has done will also be told in memory of her."

NRSV: Truly I tell you, wherever this good news is proclaimed in the whole world, what she has done will be told in remembrance of her."

REB: Truly I tell you: wherever this gospel is proclaimed throughout the world, what she has done will be told as her memorial.”

NKJV: "Assuredly, I say to you, wherever this gospel is preached in the whole world, what this woman has done will also be told as a memorial to her."

KJV: Verily I say unto you, Wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, [there] shall also this, that this woman hath done, be told for a memorial of her.

AMP: Truly I tell you, wherever this good news (the Gospel) is preached in the whole world, what this woman has done will be told also, in memory of her.

NLT: I assure you, wherever the Good News is preached throughout the world, this woman’s deed will be talked about in her memory."

GNB: Now, I assure you that wherever this gospel is preached all over the world, what she has done will be told in memory of her.”

ERV: The Good News will be told to people all over the world. And I can assure you that everywhere the Good News is told, the story of what this woman did will also be told, and people will remember her.”

EVD: I tell you the truth. The Good News will be told to people in all the world. And in every place where the Good News is told, the story of what this woman did will also be told. And people will remember her.”

BBE: Truly I say to you, Wherever this good news goes out in all the world, what this woman has done will be talked of in memory of her.

MSG: You can be sure that wherever in the whole world the Message is preached, what she has just done is going to be remembered and admired."

Phillips NT: I assure you that wherever the gospel is preached throughout the whole world, what she has done will also be told, as her memorial to me."

DEIBLER: I will tell you this: Wherever this good message about me is preached {people preach this good message about me} throughout the world, those who preach it will tell what this woman has done, and as a result people will always remember her.”

GULLAH: A da tell oona fa true, all oba de wol, wehsoneba dey gwine go fa tell de Good Nyews, dey gwine memba dis ooman an taak bout dis ting wa e done.”

CEV: You may be sure that wherever the good news is told all over the world, people will remember what she has done. And they will tell others.

CEVUK: You may be sure that wherever the good news is told all over the world, people will remember what she has done. And they will tell others.

GWV: I can guarantee this truth: Wherever this Good News is spoken in the world, what she has done will also be told in memory of her."


NET [draft] ITL: I tell <3004> you <5213> the truth <281>, wherever <3699> <1437> this <5124> gospel <2098> is proclaimed <2784> in <1722> the whole <3650> world <2889>, what <3739> she <846> has done <4160> will <2980> also <2532> be told <2980> in <1519> memory <3422> of her <846>.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 26 : 13 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran